Polska pomoc

 

Wspieranie dostępności wczesnej edukacji dla dzieci niewidomych i słabowidzących w Ghanie

W projekcie realizowanym w okresie 31 maja – 31 grudnia 2013 r. w Akropong Akuapem w Ghanie, brała udział jedna wolontariuszka, która przebywała na miejscu dwukrotnie: między 22 sierpnia a 21 września oraz między 30 października a 16 listopada 2013 r. Wykonawcą projektu (organizacją wysyłającą) była Fundacja Usłyszeć Afrykę, natomiast partnerem lokalnym Szkoła dla Niewidomych Akropong.

Ponad 200 tysięcy z 20 milionów mieszkańców Ghany jest niewidomych, a ponad 600 tysięcy ma problemy ze wzrokiem i/lub jest słabo widzących (zobacz źródło). Ponad 8 000 dzieci cierpi na ślepotę dziecięcą, której główną przyczyną jest niedobór w organizmie witaminy A. W Ghanie istnieją tylko dwa ośrodki dla dzieci z problemami wzroku, których celem jest kształcenie i opieka nad nimi. Brakuje również wykształconych specjalistów, którzy pracowaliby z dziećmi z problemami wzrokowymi już w wieku przedszkolnym i wczesnoszkolnym, kiedy wspomaganie ich rozwoju jest najbardziej efektywne i przynosi najwięcej korzyści dla samych dzieci.

W związku z tym, głównym celem projektu było przeszkolenie kadry pedagogicznej szkoły dla dzieci z problemami wzroku w Akropong Akuagem oraz przygotowanie do realizacji działań z zakresu wczesnego wspomagania rozwoju dzieci niewidomych lub słabowidzących.

W tym celu, wolontariuszka, specjalistka z dziedziny tyflopedagogiki przeszkoliła 50 nauczycieli szkoły z zakresu wczesnego wspomagania rozwoju dzieci, a także przyczyniła się do włączenia tego zagadnienia w tamtejszy system edukacyjny, poprzez powołanie zespołu nauczycieli, którzy będą diagnozować małe dzieci niewidome i słabo widzące. Dodatkowo wolontariuszka spotkała się w miejscowym Ministerstwie Edukacji Narodowej z przedstawicielami wydziału ds. szkolnictwa specjalnego, gdzie przedstawiła wdrożony w szkole program.

Zrealizowane działania pozwoliły na nabycie przez przeszkoloną kadrę pedagogiczną wiedzy i umiejętności praktycznych, podniesienie ich kwalifikacji zawodowych, a w efekcie podniesienie jakości i rozszerzenie zakresu świadczonych przez szkołę usług edukacyjno-terapeutycznych. Na szczeblu centralnym, przedstawienie założeń wczesnego wspomagania rozwoju dzieci niewidomych i słabowidzących przyczyniło się do nawiązania współpracy oraz wsparcia i akceptacji kolejnych działań w tym zakresie.

W ramach przeprowadzonych elementów projektu, wolontariuszka przeprowadziła łącznie 50 godzin szkoleń z zakresu wczesnego wspomagania rozwoju dzieci niewidomych i słabowidzących, dokonała 60 godzin hospitacji zajęć prowadzonych przez nauczycieli oraz współprowadziła 30 godzin zajęć edukacyjnych, a także 20 godzin konsultacji indywidualnych. Poza 50 przeszkolonych nauczycieli, w spotkaniach wzięło udział łącznie około 500 osób.

W ramach elementu edukacyjnego wydana została publikacja „Sytuacja dzieci niewidomych i słabowidzących w Ghanie. Wyzwania i możliwości”, która ukazała się w nakładzie 180 egzemplarzy oraz w formie on-line. Publikacja trafiła m. in. Do 22 największych bibliotek w całej Polsce, wybranych uczelni wyższych oraz organizacji pozarządowych.