Polska pomoc

 

Wspieranie dostępności wczesnej edukacji dla dzieci niewidomych i słabowidzących w Ghanie – kontynuacja

W Ghanie żyje około 800 tysięcy osób z dysfunkcją wzroku. Większość z nich nigdy nie będzie miała szans na ukończenie edukacji na poziomie podstawowym, ani na uzyskanie życiowej samodzielności. W kraju, zamieszkałym przez 25 milionów ludzi istnieją tylko dwie placówki edukacyjne przeznaczone dla dzieci i młodzieży z problemami wzrokowymi.

Do momentu realizacji zeszłorocznej edycji projektu w Ghanie nie istniał system wczesnego wspomagania rozwoju małych niewidomych dzieci. W praktyce oznacza to, że dzieci do 7 roku życia nie miały szansy na rozwój zarówno edukacyjny jak i społeczny. Skutkowało to całkowitym brakiem przygotowania do rozpoczęcia edukacji szkolnej oraz opóźnionym poziomem funkcjonowania psychospołecznego. Szansą na realną zmianę jest stworzenie systemu wczesnego wspomagania rozwoju, w którego budowanie zaangażują się zarówno przedstawiciele administracji rządowej, specjaliści pracujący z dziećmi z problemami wzrokowymi, przedstawiciele lokalnych NGO oraz rodzice, na których barkach spoczywa opieka nad niepełnosprawnymi dziećmi. Wprowadzenie elementów edukacji i rehabilitacji małych dzieci z dysfunkcją wzorku w ghański system nauczania jest szansą na lepszy rozwój społeczny, uczestniczenie w procesie edukacji na wszystkich poziomach i ostatecznie uzyskanie życiowej samodzielności.

Projekt „Wspieranie dostępności wczesnej edukacji dla dzieci niewidomych i słabowidzących w Ghanie” jest kontynuacją projektu zrealizowanego w roku 2013.

Wspieranie dostępności wczesnej edukacji dla dzieci niewidomych i słabowidzących w Ghanie – kontynuacja

Projekt będzie realizowany od 18 czerwca do 31 grudnia. Wolontariuszka będzie realizowała zadania projektowe w trzech miejscowościach: Akropong, Mampon, Winneba w Ghanie, od 19 października do 1 grudnia 2014. W ramach projektu przewidziane jest przeprowadzenie inicjatywy edukacyjnej skierowanej głównie do specjalnych oraz integracyjnych placówek edukacyjnych.

Organizacją wysyłającą jest Fundacja Usłyszeć Afrykę, a organizacją przyjmującą Akropong School for the Blind w Ghanie.

Celem bezpośrednim projektu jest podniesienie jakości kształcenia małych dzieci niewidomych i słabowidzących poprzez rozwój kompetencji zawodowych kadry pedagogicznej, przedstawicieli lokalnych NGO, środowiska akademickiego zaangażowanych w rozwijanie systemu wczesnego wspomagania rozwoju na terenie Ghany.

Główne działania, które będą realizowane w projekcie to przeprowadzenie cykli szkoleń i spotkań konsultacyjnych dla specjalistów i nauczycieli posiadających - dzięki zeszłorocznej edycji projektu - podstawową wiedzę w zakresie wczesnego wspomagania rozwoju dzieci niewidomych. Dla grupy rodziców małych dzieci z dysfunkcją wzroku przygotowano spotkania warsztatowe, tak by nabyli umiejętności i wiedzę niezbędną do wychowywania swoich dzieci. Rodzice odgrywają kluczową rolę we wprowadzaniu dzieci do społeczeństwa i rehabilitacji dzieci, gdyż przebywają z nimi najdłużej. Dzięki nawiązanej współpracy z University of Education w Winneba wolontariuszka przeprowadzi wykłady otwarte dla pracowników uniwersytetu i studentów kierunków pedagogicznych zainteresowanych tematyką wczesnego wspomagania rozwoju.

Ważnym działaniem przewidzianym w projekcie jest utworzenie „siatki” specjalistów, pracowników lokalnych i ogólnokrajowych NGO, którzy będą mieli możliwość uczestniczenia w spotkaniach konsultacyjnych i warsztatowych. Dzięki nawiązanym kontaktom, nabytej wiedzy i wypracowaniu wspólnych standardów działania możliwy będzie dalsze budowanie i doskonalenie systemu wczesnego wspomagania rozwoju małych dzieci niewidomych i słabo widzących.

Beneficjentami bezpośrednimi projektu są: uczniowie szkoły podstawowej w Akropong, nauczyciele w tejże szkole, nauczyciele pracujący w oddziale dla dzieci głuchoniewidomych ze szkoły w Manpong, pracownicy lokalnych NGO, przedstawiciele administracji rządowej, studenci i wykładowcy z Winneba University of Education. Beneficjentami pośrednimi projektu są: środowisko rodzinne i lokalne skupione wokół placówek, w których realizowane są działania projektowe.

Wspieranie dostępności wczesnej edukacji dla dzieci niewidomych i słabowidzących w Ghanie – kontynuacja

Wolontariuszka przeprowadziła szeroko zakrojone szkolenia, których celem było podniesienie jakości kształcenia małych dzieci niewidomych i słabowidzących w Ghanie. W ramach zajęć oraz konsultacji indywidualnych, w których łącznie wzięło udział ponad 70 nauczycieli i pracowników organizacji pozarządowych, wolontariuszka szkoliła uczestników w zakresie praktycznych aspektów wczesnego wspomagania rozwoju dzieci niewidomych i słabowidzących, technik pracy z dzieckiem oraz obecności rodziców w rozwoju dziecka. Dzięki warsztatom nauczyciele nabyli i rozwinęli wiedzę z zakresu wczesnego wspomagania i specyficznych potrzeb rozwoju dzieci niewidomych i słabowidzących, nauczyli się tworzyć Indywidualne Plany Działania i pomoce edukacyjne z dostępnych szeroko materiałów dla usprawnienia funkcjonowania dzieci. Dowiedzieli się również w jaki sposób należy wspierać rodziców lub opiekunów dziecka w celu jego prawidłowego rozwoju. Łącznie wolontariuszka zrealizowała 135 godzin szkoleń.

Ponadto, wolontariuszka przeprowadziła 4 godziny wykładów otwartych w University of Education w Winneba i spotkania otwarte dla specjalistów, nauczycieli, a także pracowników organizacji pozarządowych zajmujących  się tematyką niepełnosprawności wzrokowej dzieci. Dzięki spotkaniom powstała grupa specjalistów, pracowników organizacji oraz rodziców, którzy wspólnie zamierzają podjąć działania na rzecz wczesnego wspomagania rozwoju dzieci niewidomych i słabowidzących.

W ramach inicjatywy edukacyjnej koordynatorzy projektu wydali 50 zestawów edukacyjnych, które zawierają film, scenariusz zajęć oraz instrumenty muzyczne. Wysłano je do 50 ośrodków dla dzieci niewidomych i słabowidzących, szkół z oddziałami integracyjnymi, a także organizacji pracujących z dziećmi niewidomymi w Polsce. Efekty inicjatywy edukacyjnej umieszczono na stronie www.uslyszecafryke.org w zakładce publikacje oraz na profilach społecznościowych Fundacji.