Polska pomoc

 

Wspieranie Gruzji w dziedzinie rozwoju sektora małych i średnich przedsiębiorstw – przekazanie polskiego doświadczenia

Ograniczenia o charakterze instytucjonalnym i finansowym, z którymi styka się sektor małych i średnich przedsiębiorstw w Gruzji, wynikają m.in. z braku dostatecznych doświadczeń i praktycznej wiedzy na temat kreowania i stosowania rozwiązań wspierających jego rozwój. Można jednocześnie ocenić, że Gruzja ma przesłanki dla rozwoju tego obszaru aktywności z uwagi na strukturę PKB (w 2013 r. około 69,9% stanowiły usługi, 21,6% - przemysł, a 8,5% - rolnictwo) oraz warunki naturalne, stwarzające możliwości dla rozwijania przetwórstwa rolno-spożywczego i sektora turystycznego.

Wspieranie Gruzji w dziedzinie rozwoju sektora małych i średnich przedsiębiorstw – przekazanie polskiego doświadczenia

Projekt miał na celu przekazanie stronie gruzińskiej polskiego doświadczenia w tworzeniu instytucjonalnego systemu wsparcia małych i średnich przedsiębiorstw, a zwłaszcza rozwiązań, które będą mogły zostać wykorzystane w Gruzji. Projekt był realizowany przez Polską Agencję Rozwoju Przedsiębiorczości (PARP) za pośrednictwem Ministerstwa Gospodarki.

Planowane działania to wizyta studyjna w Tbilisi polskich ekspertów połączona z seminarium dla przedstawicieli gruzińskiej administracji, instytucji otoczenia biznesu (IOB) oraz przedsiębiorców, a także tygodniowa wizyta studyjna w Polsce. W jej programie znalazło się seminarium w PARP oraz wizyty w IOB. Przewidziano też staże przedstawicieli gruzińskiej administracji i IOB w wybranych IOB w Polsce, jak również tłumaczenie na język angielski wskazanych przez stronę gruzińską dokumentów i aktów prawnych.

Wspieranie Gruzji w dziedzinie rozwoju sektora małych i średnich przedsiębiorstw – przekazanie polskiego doświadczenia

Rezultatem projektu było przeszkolenie gruzińskich ekspertów w zakresie tworzenia, wspierania i funkcjonowania instytucjonalnego systemu wsparcia małych i średnich przedsiębiorstw.

W wizycie studyjnej polskich ekspertów w Gruzji wzięło udział dwóch przedstawicieli Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (PARP). Zapoznali się oni z gruzińskim systemem wspierania sektora małych i średnich przedsiębiorstw, co umożliwi w przyszłości planowanie kolejnych działań dotyczących wsparcia tego sektora. Wizyta pozwoliła również określić, jakie rozwiązania stosowane  w Polsce mogą zostać przeniesione na grunt gruziński.

Odbyła się także wizyta studyjna przedstawicieli gruzińskiej administracji i instytucji otoczenia biznesu w Polsce. Uczestnikom zaprezentowano rozwiązania na rzecz wspierania przedsiębiorczości (klastry, inkubatory, parki technologiczne, system usług dla MŚP, działania wspierające eksport, wdrażanie funduszy europejskich itp.).

Podczas stażu w Polsce, zorganizowano w formie roboczych spotkań, dwóch przedstawicieli gruzińskiej administracji miało okazję szczegółowo zapoznać się z instrumentami i rozwiązaniami na rzecz wspierania przedsiębiorczości.