Polska pomoc

 

Wsparcie wolontariackie rehabilitacji w obszarach wiejskich w Malawi

Projekt był realizowany w formie wsparcia wolontariackiego dla rehabilitacji medycznej prowadzonej w wioskach dwóch regionów Balaka i Ntcheu przez Sue Ryder Foundation in Malawi. Organizacja ta jest beneficjentem Polskiej Pomocy od 2008 roku. Otacza opieką stale około 700 pacjentów, głównie dzieci, w regionach wiejskich Malawi, pozbawionych infrastruktury medycznej.

W fundacji działają dwa zespoły medyczne: pielęgniarski i rehabilitacyjny, które prowadzą regularne wizytacje wiosek objętych programem. W trakcie sesji wyjazdowych, pacjenci otrzymują leki, chorzy wymagający hospitalizacji lub specjalistycznej diagnostyki są przewożeni do szpitali w miastach, natomiast rehabilitanci prowadzą rehabilitację chorych i szkolą wolontariuszy w wioskach do dalszej opieki nad pacjentami. Polscy rehabilitanci biorą udział w sesjach wyjazdowych do wiosek i prowadzą szkolenia z zakresu rehabilitacji.

Wsparcie wolontariackie rehabilitacji w obszarach wiejskich w Malawi

W okresie od 22 lipca do 18 grudnia 2015 r. Fundacja „Instytut Zrównoważonego Rozwoju Terenów Wiejskich” we współpracy z Sue Ryder Foundation in Malawi zrealizował projekt mający na celu rehabilitację leczniczą mieszkańców wiosek. Miejsce realizacji projektu: wioski w regionach Balaka i Ntcheu w Malawi oraz miasto Balaka. Projekt bezpośrednio objął 375 pacjentów w wieku od 0,5 roku do 45 lat.

Projekt bezpośrednio odnosił się do Milenijnych Celów Rozwoju (MDG) - cel 4: zmniejszenie umieralności dzieci oraz cel 6: zwalczanie AIDS, malarii i innych chorób

Powyższe cele zostały osiągnięte poprzez codzienne sesje wyjazdowe rehabilitantek do wiosek, w okresie 3 miesięcy, jak również rehabilitację stacjonarną prowadzoną w siedzibie malawijskiej fundacji w mieście Balaka. Pacjenci zostali zaopatrzeni w miarę potrzeb, w ramach projektu, w drobny sprzęt rehabilitacyjny i inwalidzki.

Wsparcie wolontariackie rehabilitacji w obszarach wiejskich w Malawi

Wsparcie ze strony polskich wolontariuszek w Malawi i realizacja projektu wywarły pozytywny wpływ na rozwój potencjału organizacji przyjmującej i umożliwiły zakup leków dla wielu podopiecznych spośród stałej grupy ok. 700 beneficjentów. Bezpośrednimi beneficjentami projektu jest grupa 375 pacjentów w wieku od 0,5 roku do 45 lat, których rehabilitację prowadziły polskie wolontariuszki w okresie trzymiesięcznego pobytu w Malawi. 320 pacjentów przeszło rehabilitację w wioskach, a 55 w ramach rehabilitacji stacjonarnej w ośrodku malawijskiej fundacji w Balaka. Wolontariuszki przeszkoliły również dwójkę rehabilitantów – pracowników organizacji przyjmującej oraz opiekunów pacjentów w wioskach. W ramach projektu zostały zakupione leki dla pacjentów i drobne zaopatrzenie   ortopedyczne: balkoniki (10 sztuk), krzesełka ortopedyczne dla dzieci (20 sztuk), chodziki (10 sztuk). Wolontariuszki same opracowały dodatkowo program edukacyjny z zakresu profilaktyki chorób i higieny, który realizowały w Balaka w dwóch szkołach i świetlicy środowiskowej, w czasie wolnym od zajęć rehabilitacyjnych. W ramach inicjatywy edukacyjnej, wolontariuszki prowadziły blog (azunguinmalawi.zohosites.com). Po powrocie uczestniczyły w spotkaniach edukacyjnych, w których udział wzięło 244 uczniów i studentów wraz z nauczycielami. Dwa spotkania odbyły się na Warszawskim Uniwersytecie Medycznym (9 i 10 grudnia). Wolontariuszki spotkały się także z uczniami dwóch szkół: w Konstancinie-Jeziornie (10 grudnia) oraz w Łukomiu (11 grudnia).