Polska pomoc

 

Wsparcie turystyki konnej II etap i znakowanie szlaków w rejonie Borżomi i Parku Narodowego Borżomi – Karagauli w Gruzji

W sezonie letnim 2012 roku rejon Parku Narodowego Borżomi Karagauli odwiedziło 28 tys. turystów, z czego 70% spędziło w regionie 1-2 dni i było zainteresowanych głównie wycieczkami pieszymi lub konnymi trwającymi do kilku godzin. W 2013 roku do października Park odwiedziło 32 tys. osób i tak jak w roku poprzednim 70% z nich spędziło na jego terenie średnio 1 dzień.

W 2013 roku w okolicach Borżomi Fundacja Kaukaz.net realizowała projekt związany ze wsparciem dla rozwoju turystyki konnej. W ramach udanego projektu doszło między innymi do powstania i rejestracji Stowarzyszenia „Horse Tours Georgia” – pierwszej w Gruzji grupy producenckiej hodowców koni. W wyniku tych działań jakość usług w zakresie turystyki konnej świadczonych w okolicy wyraźnie wzrosła.

Do 2014 roku w regionie brak było podstawowej turystycznej infrastruktury informacyjnej: właściwie opracowanych tablic informacyjnych, dobrze oznakowanych szlaków i ścieżek turystycznych. Znacznie obniżało to turystyczną atrakcyjność regionu. Zebrane dane statystyczne i wywiady z turystami wskazywały, że znaczny procent odwiedzający okolicę szczególnie odczuwa brak krótkich szlaków turystycznych i tablic informacyjnych opisujących atrakcje regionu. Celem projektu stało się więc również wyznakowanie sieci krótkich szlaków, które wzbogaciłyby ofertę turystyczną okolicy i  skłoniły turystów do pozostania tam przez dłuższy czas. Jak wynikało z danych uzyskanych w Municipalitecie Borżomi, mogło to mieć pozytywny wpływ na wzrost dochodów nawet ok. 1000 rodzin związanych z obsługą ruchu turystycznego w regionie.

Wsparcie turystyki konnej II etap i znakowanie szlaków w rejonie Borżomi i Parku Narodowego Borżomi – Karagauli w Gruzji

Projekt realizowano od 1 kwietnia do 30 listopada 2014 r. w Borżomi i okolicach. W jego ramach członkowie Stowarzyszenia „Horse Tours Georgia” uczestniczyli w kolejnym cyklu szkoleń i warsztatów z jakości obsługi turystyki konnej, organizacji biznesu oraz fachowego jeździectwa. Kulminacją szkoleń był ich udział w  prowadzonym w  Polsce wysokiej klasy szkoleniu wg. programów Ministerstwa Sportu i Turystyki oraz Komisji Górskiej Turystyki Jeździeckiej PTTK.

Drugim elementem projektu było szkolenie specjalistów, a następnie znakowanie szlaków turystycznych w mieście Borżomi i Parku Narodowym Borżomi-Kharagauli (BKNP) wraz z instalacją infrastruktury informacyjnej  współfinansowanej przez Gminę i Park Narodowy Borżomi. Partnerami dla Municipalitetu i Parku Narodowego podczas znakowania szlaków turystycznych byli członkowie Stowarzyszenia „Horse Tours Georgia”, którzy w ramach szkoleń konnych prowadzonych dla nich w Gruzji i w Polsce zapoznali się z techniką znakowania szlaków turystycznych. Po zakończeniu szkoleń jeździeckich i powrocie do Gruzji wzięli oni udział w znakowaniu (malowaniu) szlaków w terenie.

Rejony Parku Narodowego Borżomi-Karagauli należą do najpopularniejszych celów turystycznych w Gruzji. Mają one nadal poważny niewykorzystywany potencjał rozwoju w dziedzinie obsługi ruchu turystycznego. Z powodu strukturalnego bezrobocia w okolicach Parku Narodowego, jak i w całej Gruzji, mieszkańcy mają niewielkie perspektywy znalezienia zatrudnienia. Ruch turystyczny jest jedną z niewielu szans w tej sferze.

Beneficjenci projektu to około 16 dotychczasowych i nowych członków Stowarzyszenia „Horse Tours Georgia” oraz ich rodziny, których standard życia będzie się poprawiał wraz ze wzrostem i stabilizacją zarobków płynących z turystyki. Z projektu skorzystają również Samorząd Borżomi i BKNP. Wykorzystają one efektywne rozwiązania infrastrukturalne, funkcjonujące z powodzeniem w gminie Lutowiska i Bieszczadzkim Parku Narodowym. Wyznakowanie krótkich szlaków i ścieżek w prosty sposób wzbogaci bowiem ofertę regionu i skłoni wielu turystów do pozostania na jego terenie przez dłuższy czas.

Jak wynika z danych statystycznych do 2014 roku ok. 70% turystów odwiedzało rejon Borżomi aby spędzić tam tylko jeden dzień. Turyści Ci byli zainteresowani krótkimi kilkugodzinnymi wycieczkami po szlakach turystycznych, jakich do tego czasu tam nie było. Działania projektowe doprowadziły do wypełnienia tej luki w ofercie regionu. Beneficjentami wtórnymi stały się więc też tysiące turystów odwiedzających corocznie ten region, w tym odwiedzający Gruzję turyści z Polski. Wyznakowanie szlaków turystycznych zgodne z polskimi i europejskimi standardami wpłynęło też pośrednio na zwiększenie ich bezpieczeństwa, szczególnie podczas wycieczek na terenie Parku Narodowego.

Wsparcie turystyki konnej II etap i znakowanie szlaków w rejonie Borżomi i Parku Narodowego Borżomi – Karagauli w Gruzji

Projekt zrealizowano we wszystkich aspektach i w założonym terminie (1.04 – 30.11.2014). W wyniku podjętych działań znacznie podniosła się jakość usług turystyki konnej w regionie. Obecnie beneficjenci posługują się w swojej działalności wyłącznie wyposażeniem jeździeckim zapewniającym turystom komfort i bezpieczeństwo na poziomie występującym w Europie. Nowoczesne narzędzia promocji,  przekazane Stowarzyszeniu „Horse Tours Georgia” („HTG”) – spotkanie promocyjne z udziałem 18 firm turystycznych, 3200 ulotek, 16 profesjonalnych wariantów wycieczek konnych, 2 uaktualnienia strony www „HTG”, 4 teksty reklamowe – dodatkowo wzmacniają potencjał jego członków, czyniąc z nich potencjalnie najsilniejsze tego typu podmioty na terenie Gruzji.

Najważniejszym efektem projektu jest jednak podniesienie jakości oferty turystycznej regionu poprzez stworzenie od podstaw w mieście Borżomi sieci 4 wyznakowanych, krótkich szlaków turystycznych o łącznej długości ok. 28 km. Szlaki zostały wyposażone  w  infrastrukturą informacyjną w postaci 8 tablic i 25 drogowskazów. W dłuższej perspektywie wpływać to będzie na wzrost dochodów mieszkańców uzyskiwanych z turystyki.  Podobne znaczenie mają działania prowadzone na terenie Parku Narodowego Borżomi-Karagauli (BKNP). Tam zamierzony cel został znacznie przekroczony. W oparciu o system „polski” wyznakowano 8 szlaków o łącznej długości ponad 200 km. Szlaki wyposażono w 9 tablic informacyjnych i 30 drogowskazów zaprojektowanych, przekazanych i zainstalowanych na terenie całego BKNP. Dodatkowym produktom projektu było: 5 400 szt. nowych map BKNP oraz 6 000 szt. ulotek schematycznych z sieciami szlaków turystycznych miasta Borżomi i Parku Narodowego Borżomi-Karagauli.