Polska pomoc

 

Wsparcie systemu przeciwdziałania przemocy domowej i ochrony ofiar przemocy w Gruzji

Przemoc domowa jest jednym z największych problemów społecznych współczesnej Gruzji. System przeciwdziałania przemocy domowej i ochrony jej ofiar rozwija się w stopniu nieadekwatnym do potrzeb. Działania szkoleniowe i informacyjne realizowane są głównie w  dużych miastach. Tam też w większości zlokalizowane są schroniska i centra kryzysowe. Brakuje odpowiednich działań oraz ośrodków pomocowych w regionach. Skutkuje to mniejszą świadomością dot. przemocy wśród mieszkańców oraz brakiem odpowiedniego przygotowania grup zawodowych spotykających się z problemem przemocy. Nie istnieje także oferta wsparcia kobiet dotkniętych przemocą domową. Projekt był realizowany w 3 regionach, w których sytuacja była najcięższa – Megrelia, Guria i  Samcche-Dżawachetia.

Pierwszy moduł projektu (w roku 2017) był adresowany do policjantów, psychologów i nauczycieli, czyli przedstawicieli grup zawodowych, które w swojej pracy spotkają się z problemem przemocy. Wskazane grupy zawodowe są ważnym ogniwem systemu przeciwdziałania przemocy i ochrony jej ofiar. W działania zostali włączeni także pracownicy NGO i ośrodków wsparcia dla ofiar przemocy domowej oraz przyszły personel schroniska w Samegrelo, a także uczniowie szkół biorących udział w akcjach zwiększających świadomość dot. przemocy domowej. Beneficjentkami były kobiety doświadczające przemocy, które w ramach projektu miały możliwość uzyskania profesjonalnego wsparcia.

W drugim module projektu (w roku 2018) z usług schroniska mogły skorzystać kobiety i dzieci – ofiary przemocy domowej. Beneficjentami byli także policjanci z regionów Guria i Swanetia. Po raz pierwszy w system szkoleń włączono  pracowników służby zdrowia. Kontynuowano pracę z psychologami oraz prowadzono działania z zakresu umiejętności trenerskich skierowane do lokalnych specjalistów.

Projekt był kontynuacją działań współfinansowanych w ramach programu Polska Pomoc w 2016 roku realizowanych przez Fundację HumanDoc w Gruzji (Samegrelo).

Wsparcie systemu przeciwdziałania przemocy domowej i ochrony ofiar przemocy w Gruzji

Projekt składał się z 2 modułów realizowanych w Gruzji w latach 2018-2019 na obszarze 3 regionów - Samegrelo, Guria i Samcche-Dżawachetia. Zakładał m.in. działania edukacyjne skierowane do wybranych grup włączonych w system przeciwdziałania przemocy domowej.

Za realizację projektu odpowiedzialna była Fundacja HumanDoc, a partnerem lokalnym było Stowarzyszenie „Merkuri”, Anti-Violence Network of Georgia (AVNG) oraz State Fund For Protection and Assistance of (statuatory) Victims of Human Trafficking.

Projekt był odpowiedzią na problem niewystarczającego działania systemu przeciwdziałania przemocy domowej i ochrony ofiar przemocy w zachodnich regionach Gruzji. Celami bezpośrednimi projektu była rozbudowa systemu ochrony ofiar przemocy poprzez otwarcie i prowadzenie schroniska  dla ofiar przemocy domowej. Ośrodek oferował pomoc prawną i psychologiczną oraz zapewniał rehabilitację społeczno-ekonomiczną podczas kursów zawodowych.

Dzięki organizacji szkoleń podniesiono świadomość nt. przemocy w zakresie przeciwdziałania przemocy i ochrony ofiar, a także budowano świadomość społeczną w zachodniej Gruzji dot. postrzegania przemocy domowej jako przestępstwa, praw ofiar i możliwości reagowania. Ważnym elementem było uzyskanie akredytacji i programów szkoleń przez instytucje państwowe.

Beneficjentami projektu były kobiety i dzieci otrzymujące pomoc. Miały one dodatkowo możliwość uczestnictwa w spotkaniach grupy wsparcia. 34 z nich otrzymało możliwość nauki zawodu podczas 3-miesięcznych kursów. Przedstawiciele grup zawodowych, których odpowiednie kwalifikacje mają realne znaczenie dla prawidłowego i skutecznego funkcjonowania systemu przeciwdziałania przemocy domowej (policjanci, psychologowie, nauczyciele, pracownicy służby zdrowia) uczestniczyli w profesjonalnych szkleniach. Adresatem działań była też społeczność lokalna - zwłaszcza dzieci, młodzież i ich rodzice uczestniczący w akcjach informacyjnych zwiększających świadomość dot. przemocy domowej i swoich praw oraz pracownicy funkcjonujących już schronisk.

Projekt służy realizacji Priorytetu 3 – kapitał ludzki, ustanowionego w ramach „Wieloletniego programu współpracy rozwojowej na lata 2016-2020”.

Wsparcie systemu przeciwdziałania przemocy domowej i ochrony ofiar przemocy w Gruzji

Działania projektowe objęły przygotowanie i  uruchomienie schroniska dla ofiar przemocy domowej. W 2018 udzielono schronienia 27 ofiarom przemocy domowej oraz zapewniono podniesienie kwalifikacji zawodowych i zwiększenie niezależności finansowej 34 kobietom. Dodatkowo uruchomiono dzienne centrum. Personel schroniska udzielał w nim porad prawnych i konsultacji psychologicznych, z których skorzystało łącznie 21 kobiet i 46 dzieci. Ponad 200 osób zostało objętych grupą wsparcia.

Wzmocniono system przeciwdziałania przemocy i ochrony ofiar podnosząc kwalifikacje 100-ciu policjantów, 27-stu psychologów i 50-ciu nauczycieli. 15 osób m.in. pracownicy NGO, schronisk oraz samorządowcy odpowiedzialni za sprawy społeczne mieli możliwość wymiany doświadczeń podczas wizyty studyjnej w Polsce, natomiast personel schroniska w  Samegrelo uczestniczył w serii wizyt studyjnych w gruzińskich instytucjach i organizacjach zajmujących się kwestiami przemocy domowej.

Świadomość i wiedza dot. przemocy domowej zostały podniesione dzięki 27-miu akcjom zorganizowanym w szkołach, w których uczestniczyły dzieci, młodzież, pedagodzy oraz rodzice. 15 osób – uczestników szkoleń zakończyło trening umiejętności trenerskich, dzięki czemu zostali przygotowani do samodzielnej pracy szkoleniowej.

Trwałość projektu oraz korzystanie z rezultatów po jego zakończeniu gwarantują materiały przekazane uczestnikom. Nauczyciele otrzymali egzemplarze specjalnie przygotowanego podręcznika dot. przemocy, lekarze –  poradnika „Przemoc domowa - przewodnik dla pracowników służby zdrowia”, policjanci otrzymali karty działań (plansza do powieszenia w posterunku i mała karta osobista). Wiedza uzyskana podczas szkoleń i kursów zawodowych została potwierdzona certyfikatem. W ankietach ewaluacyjnych policjanci, nauczyciele oraz psychologowie i medycy stwierdzali, że zdobyta wiedza znacząco poprawiła ich rozeznanie oraz podejście do kwestii przemocy, dzięki czemu wrosła rozpoznawalność przemocy domowej.

Powstałe w ramach działania schronisko w Samegrelo spełnia wymogi stawiane przez instytucje państwowe. Zostało ono także kompleksowo wyposażone, dzięki czemu jest przygotowane do długofalowego funkcjonowania po zakończeniu projektu.