Polska pomoc

 

Wsparcie systemu budżetowania zadaniowego w samorządach mołdawskich

System finansów lokalnych w Mołdowie pozostaje daleko w tyle za innymi procesami decentralizacyjnymi. Niedokończone reformy lat 90-tych skutkowały przeniesieniem wielu zadań publicznych na poziom lokalny bez alokacji odpowiednich środków, co znacznie pogorszyło jakość zdecentralizowanych usług. Fragmentaryczne zmiany relacji międzybudżetowych doprowadziły do niespójności między szczeblami administracji. System finansów lokalnych pozostaje nieprzejrzysty, brakuje w nim mechanizmów poprawiających ściągalność podatków i efektywność wydatków publicznych. Proces budżetowania lokalnego jest nieprzewidywalny, niestabilny i tworzy przestrzeń do subiektywnych zachowań władz budżetowych wyższego szczebla wobec szczebla lokalnego.

Autonomia lokalnych wydatków publicznych jest też ograniczona przez brak jasnego rozumienia własnych i zleconych kompetencji, brak standardów w zakresie usług publicznych i niesamowite rozdrobnienie mołdawskich gmin.

Międzynarodowe organizacje od lat pomagają w reformie finansów lokalnych, powstało sporo opracowań doradczych na zamówienie m.in. UNDP, SIDA, Banku Światowego, OSI, GTZ. Rekomendacje te często uwzględniają polskie doświadczenia i są współtworzone przez polskich ekspertów. Oficjalnie brak reformy jest tłumaczony niestabilną sytuacją polityczną. W rzeczywistości stoi za nią brak woli politycznej większości decydentów. Nie mniej ważny jest opór urzędów centralnych oraz nadmiernie rozbudowanej sieci terenowych oddziałów administracji.

Wobec braku woli politycznej do przeprowadzenia głębokich reform decentralizacyjnych oraz wypełnienia luki doradztwa systemowego przez wyżej wymienionych donorów, projekt ma na celu wsparcie reformy finansów przez wprowadzenie systemu budżetowania zadaniowego do mołdawskich samorządów. Jest to zgodne z planami Ministerstwa Finansów RM, które obserwuje doświadczenia Kiszyniowa i 5 innych miast zdobyte w ramach projektów PAUCI finansowanych m.in. przez Polską Pomoc. Ministerstwo zamierza wprowadzić system budżetowania zadaniowego jako obligatoryjnej formy budowania budżetów lokalnych. Opracowywana obecnie rządowa strategia decentralizacyjna zakłada m.in. przekazywanie samorządom nowych zadań i finansów (m.in. w zakresie administracji oświaty czy pomocy społecznej) właśnie w oparciu o budżety zadaniowe.

Wsparcie systemu budżetowania zadaniowego w samorządach mołdawskich

Projekt ma wspomóc reformę systemu finansów lokalnych w zakresie wprowadzania systemu budżetowania zadaniowego w samorządach. Odpowiada on na plany Ministerstwa Finansów Mołdawii, które zamierza wprowadzić system budżetowania zadaniowego jako obowiązkowej formy budowania budżetów lokalnych.

Projekt zakłada doskonalenie wiedzy specjalistów Ministerstwa Finansów RM w zakresie budżetowania zadaniowego, konsultacje planów Ministerstwa dot. obligatoryjności tej formy w samorządach, dalsze nabywanie praktycznego doświadczenia przez samorząd Kiszyniowa (opracowanie kolejnych obszarów działalności miasta w układzie budżetów zadaniowych), wprowadzanie tematyki budżetowania zadaniowego i podstawowych szkoleń dla kolejnych 4 miast mołdawskich (Orhei, Calarasi, Soroca, Camenca (Naddniestrze), stworzenie testowego oprogramowania łączącego budżety w układzie klasyfikacyjnym z budżetami zadaniowymi oraz publiczną dyskusję o reformie systemu budżetowania w mołdawskich samorządach.

Wsparcie systemu budżetowania zadaniowego w samorządach mołdawskich

Projekt przyczynia się do rozwoju efektywnego i przejrzystego systemu finansowania samorządów. Dzięki jego realizacji udało się przygotować Ministerstwo Finansów Mołdowy i 4 kolejne samorządy mołdawskie (Orhei, Călăraşi, Soroca, Dubasari) do wprowadzania budżetowania zadaniowego w samorządach w oparciu o polskie wzorce. Kiszyniowscy urzędnicy opracowali (przy wsparciu polskich i mołdawskich ekspertów) budżety zadaniowych dla 5 obszarów działań miasta na 2013 rok. Przygotowane w ramach projektu oprogramowanie ułatwia obsługę procesu tworzenia budżetów samorządów w układzie zadaniowym i tradycyjnym.