Polska pomoc

 

Wsparcie rozwoju systemu statystyki publicznej w Gruzji w obszarze statystyki środowiska

Dane statystyczne to ważny element tworzenia polityki kraju i monitorowania jego rozwoju. Prowadzenie badań statystycznych i opracowywanie ich wyników stanowiło istotny element działań wspierających Gruzję w tworzeniu podstaw do oceny rozwoju społeczno-gospodarczego uwzględniającego aspekty środowiskowe. Strona gruzińska zgłosiła potrzebę uzyskania wsparcia, prowadzącego do rozwoju tej dziedziny statystyki. Przedstawiciele polskich służb statystycznych współpracują z sukcesem od 2010 roku z przedstawicielami statystyki gruzińskiej. Główny Urząd Statystyczny brał także udział w projektach i programach pomocowych adresowanych do krajów „Partnerstwa Wschodniego”.

Głównym celem projektu było dalsze wzmocnienie systemu statystycznego Gruzji poprzez stworzenie możliwości prowadzenia obliczeń produktu krajowego brutto (PKB) i jego elementów na poziomie regionów, zgodnie ze standardami europejskimi. Dotychczasowe wsparcie udzielane statystyce gruzińskiej w ramach polskiej pomocy rozwojowej jest wysoko oceniane przez partnera gruzińskiego. Przedstawiciele gruzińskiej statystyki zgłaszają potrzebę kontynuowania współpracy, wskazując zagadnienia i dziedziny, które powinny być przedmiotem dalszych działań. Jedno z tych działań stanowiła statystyka środowiska. Decyzja o podjęciu się przez GUS realizacji projektu współpracy rozwojowej oraz jego koncepcja zostały opracowane w uzgodnieniu z przedstawicielami GEOSTAT.

Wsparcie rozwoju systemu statystyki publicznej w Gruzji w obszarze statystyki środowiska

Głównym celem projektu było wsparcie statystyki publicznej Gruzji w obszarze statystyki środowiska i wzmocnienie jej zdolności instytucjonalnej jako partnera instytucji rządowych i samorządowych w zakresie metodologii badań statystycznych oraz metod analizy danych statystycznych. Działania projektu zostały skierowane bezpośrednio do statystyków Krajowego Urzędu Statystycznego Gruzji (GEOSTAT). W ramach projektu prowadzone były także działania kierowane do przedstawicieli Ministerstwa Środowiska i Ochrony Zasobów Naturalnych Gruzji, jako organu administracji centralnej odpowiedzialnego za zarządzanie i ochronę środowiska oraz zaangażowanego w prowadzenie badań związanych ze statystyką środowiska w Gruzji.

Celem projektu było przekazanie wiedzy w zakresie prowadzenia badań dotyczących stanu i ochrony środowiska oraz ekonomicznych aspektów ochrony środowiska, dotyczących opracowywania, przetwarzania, analizy i udostępniania danych statystycznych opisujących stan środowiska. W ramach projektu nastąpiła wymiana doświadczeń dotyczących organizacji prac w systemie statystyki publicznej oraz współpracy wewnątrz- i międzyresortowej oraz dotyczących wykorzystania danych administracyjnych z zakresu statystyki środowiska. A także opracowanie poradnika zawierającego wytyczne metodologiczne dotyczące tworzenia statystyk środowiska, przygotowanie rekomendacji o uwarunkowaniach i kierunkach rozwoju statystyki środowiska w Gruzji  (w tym opracowanie planu przyszłych obszarów wsparcia publicznej statystyki w Gruzji).

Wsparcie rozwoju systemu statystyki publicznej w Gruzji w obszarze statystyki środowiska

Bezpośrednim efektem zrealizowanego projektu jest wzmocnienie potencjału statystyki publicznej Gruzji warunkujące wsparcie jednostek administracji publicznej w podejmowaniu decyzji dotyczących rozwoju społeczno-gospodarczego kraju. Wśród rezultatów realizacji projektu wymienić należy też podniesienie kompetencji administracji ochrony środowiska, umożliwiające wsparcie procesów zarządzania zasobami naturalnymi. Przekazano statystykom z Gruzji wiedzę i polskie doświadczenia w zakresie statystyki środowiska. Przedstawiciele GEOSTAT oraz reprezentantów Ministerstwa Środowiska i Ochrony Zasobów Naturalnych Gruzji zdobyli wiedzę na temat prowadzenia badań statystycznych z zakresu statystyki środowiska oraz wiedzę dotyczącą wykorzystania danych pochodzących ze źródeł administracyjnych. W ramach realizacji projektu przeprowadzono 5-dniową wizytę szkoleniowo-doradczą dla pracowników statystyki gruzińskiej oraz przedstawicieli Ministerstwa Środowiska i Ochrony Zasobów Naturalnych Gruzji, przygotowując łącznie 23 prezentacje zawierające informacje z zakresu omawianych zagadnień.

Efektem realizacji projektu są także dwie publikacje przetłumaczone na język gruziński, przekazane partnerowi projektu w wersji papierowej i elektronicznej na płytach CD: Poradnik „Statystyka środowiska — wytyczne metodologiczne” oraz Rekomendacje „Uwarunkowania i kierunki rozwoju statystyki środowiska w Gruzji wraz z planem przyszłych obszarów wsparcia w zakresie statystyki".