Polska pomoc

 

Wsparcie podstawowej opieki medycznej, opieki nad matką, noworodkiem i dzieckiem oraz poprawa warunków higienicznych dla społeczności lokalnej, osób przesiedlonych i uchodźców syryjskich w guberni Zarqa w Jordanii

W wyniku wojny w Syrii, Jordania przyjęła 1,4 mln uchodźców z tego kraju, z czego ponad 660 tys. to uchodźcy zarejestrowani przez UNHCR. 79 % spośród zarejestrowanych osób żyje poza obozami dla uchodźców – na terenach wiejskich i miejskich. Problemem dla nich jest zapewnienie swoim rodzinom schronienia, a także codzienne zaopatrzenie w żywność, odzież i zaspokojenie innych podstawowych potrzeb, przede wszystkim dostępu do opieki medycznej. Opieka zdrowotna jest bardzo ograniczona – brak transportu uniemożliwia często mieszkańcom odległych terenów dostanie się do placówek medycznych. Duża liczba uchodźców syryjskich stanowi olbrzymie obciążenie dla jordańskiego sektora opieki zdrowotnej i jego zdolności do świadczenia usług medycznych. W rezultacie 300 tys. osób nie ma stałego dostępu do opieki medycznej. Szacuje się że ponad 160 tys osób spośród zarejestrowanych uchodźców syryjskich to kobiety w wieku reprodukcyjnym, w tym 18 tys. to kobiety w ciąży.

Wsparcie podstawowej opieki medycznej, opieki nad matką, noworodkiem i dzieckiem oraz poprawa warunków higienicznych dla społeczności lokalnej, osób przesiedlonych i uchodźców syryjskich w guberni Zarqa w Jordanii

Celem projektu jest objęcie kompleksową opieką zdrowotną, w szczególności matki i dzieci uchodźców syryjskich zamieszkujących Prowincje Zarqa. W ramach przedsięwzięcia zostanie zapewniony dostęp do opieki medycznej, zwiększenie możliwości świadczenia usług medycznych w ośrodku zdrowia zarządzanym przez lokalną organizację stworzoną przez społeczność oraz wyposażenie mobilnego ambulatorium do świadczenia wizyt domowych. W ośrodku zdrowia zatrudnieni zostaną koordynator ośrodka, 4 pielęgniarki, 2 ginekologów, 1 pediatra, 1 farmaceuta i 1 technik laboratoryjny oraz 3 opiekunów społecznych i 8 syryjskich wolontariuszy. Personel będzie sprawował opiekę medyczną, w szczególności w zakresie opieki okołoporodowej, ginekologicznej i pediatrycznej. Ośrodek zaopatrzony zostanie w lekarstwa, artykuły medyczne i laboratoryjne, niezbędne do jego bieżącej pracy. Z jego usług skorzysta ok. 2400 osób miesięcznie. Zakupione w ramach projektu mobilne ambulatorium doposażone zostanie w mobilny ultrasonograf i mobilny monitor płodu, który umożliwi wizyty przedporodowe w domu beneficjentów.

Wsparcie podstawowej opieki medycznej, opieki nad matką, noworodkiem i dzieckiem oraz poprawa warunków higienicznych dla społeczności lokalnej, osób przesiedlonych i uchodźców syryjskich w guberni Zarqa w Jordanii

Od 1 stycznia do 31 grudnia 2018 roku społeczność lokalna i uchodźcy syryjscy w guberni Zarqa zostali objęci kompleksową opieką zdrowotną.

W ośrodku zdrowia zatrudnieni zostali: koordynator ośrodka, pracownik administracyjny, 3 pielęgniarki, 2 ginekologów, pediatra, farmaceuta i technik laboratoryjny oraz 3 opiekunów społecznych, 8 promotorów medycznych i 11 syryjskich i jordańskich pomocników. Ekipa mobilnego ambulatorium składała się z: lekarza pierwszego kontaktu,  pielęgniarki, promotora medycznego i kierowcy. Personel medyczny sprawował opiekę lekarską, w zakresie opieki okołoporodowej, ginekologicznej (m.in. porady o metodach planowania rodziny) i pediatrycznej. Opiekunowie społeczni oraz promotorzy medyczni przeprowadzali wizyty domowe mające na celu wzrost wiedzy w zakresie zachowań prozdrowotnych, a syryjscy i jordańscy pomocnicy monitorowali potrzeby syryjskich rodzin. Ośrodek zaopatrzony został w sprzęt, lekarstwa, artykuły medyczne i laboratoryjne, niezbędne do jego pracy.

W ciągu roku odbyło się 12 dni otwartych ośrodka, w czasie których zostało przebadanych 3331 pacjentów (m.in. pod kątem laryngologicznym, okulistycznym, cukrzycy, nadciśnienia), a 606 osób uczestniczyło w spotkaniach nt. karmienia piersią, żywienia, higieny i metod planowania rodziny. Spotkania przeprowadzili promotorzy medyczni. Dzięki pracy ośrodka zdrowia i mobilnego ambulatorium 9029 osób zostało objętych bezpłatną opieką medyczną. 57 osób, które wymagały specjalistycznej opieki medycznej, zostało skierowanych do wyspecjalizowanych placówek medycznych. Beneficjenci, którzy z racji ograniczonych środków finansowych lub znacznej odległości miejsca zamieszkania od ośrodka, napotykali problemy z dojazdem do ośrodka, mieli dostęp do bezpłatnej usługi transportowej. Personel ośrodka zdrowia w Zarqa został przeszkolony z zakresu opieki medycznej nad matką, noworodkiem i dzieckiem. Szkolenie przeprowadził ekspert z Ministerstwa Zdrowia, lekarze pracujący w ośrodku oraz lekarze z Polski.