Polska pomoc

 

Wsparcie i aktywizacja osób starszych z terenów Autonomii Palestyńskiej poprzez zajęcia warsztatowe oraz opiekę pielęgnacyjno - socjalną w Elderly Day Care Center oraz domach podopiecznych

Projekt miał na celu wsparcie i aktywizację osób starszych z terenów Autonomii Palestyńskiej. Prowadzenie warsztatów i zajęć w Elderly Day Care Center miało na celu nie tylko urozmaicenie życia seniorów, ale również zapewnienie im szansy zetknięcia z inną kulturą, poszerzenia wiedzy oraz nabycia nowych umiejętności, w tym zwiększenia świadomości prozdrowotnej. Zajęcia ruchowe poprawiły ich motorykę, polepszyły wydolność organizmu oraz zwiększyły tolerancję na wysiłek. Praca w domach podopiecznych miała na celu wsparcie psychiczno-socjalne dla ludzi najbardziej tego potrzebujących oraz zagospodarowanie ich czasu wolnego, który spędzają samotnie w domu.

Wsparcie i aktywizacja osób starszych z terenów Autonomii Palestyńskiej poprzez zajęcia warsztatowe oraz opiekę pielęgnacyjno - socjalną w Elderly Day Care Center oraz domach podopiecznych

W okresie od 5 sierpnia do 31 grudnia 2015 r. Caritas Polska we współpracy z Caritas Jerozolima zrealizowała projekt mający na celu udzielenie wsparcia w zakresie tematyki prozdrowotno-ruchowej, nauki j. angielskiego, zajęć integracyjno-kulturalnych oraz pomocy socjalnej dla osób starszych na terenie Autonomii Palestyńskiej. Miejsce realizacji projektu: Ramallah, Jerozolima, miejscowości w Autonomii Palestyńskiej oraz Izraelu. Projekt bezpośrednio objął 85 osób starszych.

Zasadniczą dziedziną projektu była podstawowa opieka zdrowotna w zakresie świadczenia pomocy osobom starszym. Beneficjenci projektu odnieśli korzyści w postaci podniesienia umiejętności prowadzenia zdrowego trybu życia, prostej komunikacji w języku angielskim oraz udziału w zajęciach integracyjno-kulturalnych, zapewniających osobom starszym możliwość integracji społecznej oraz przeżywania doznań kulturalnych i estetycznych.

Wsparcie i aktywizacja osób starszych z terenów Autonomii Palestyńskiej poprzez zajęcia warsztatowe oraz opiekę pielęgnacyjno - socjalną w Elderly Day Care Center oraz domach podopiecznych

Projekt realizowany był w okresie od 5.08.2015 do 31.12.2015. Wolontariuszka przebywała w Autonomii Palestyńskiej w okresach 08.09.2015-6.10.2015 oraz 22.11.2015-29.12.2015, przerwa związana z pobytem w Polsce 7.10.2015-21.11.2015.

Realizacja projektu spowodowała osiągnięcie następujących rezultatów:

  • Podniesiono umiejętność prowadzenia zdrowego trybu życia u ok. 55 osób starszych w Elderly Day Care Center w Ramallah
  • Podniesiono umiejętność prostego komunikowania się w języku angielskim w zakresie słownictwa dotyczącego kulinariów u ok. 55 osób starszych w Elderly Day Care Center w Ramallah
  • Zapewniono doznania estetyczne oraz związane z kulturą ok. 55 os. w Elderly Day Care Center w Ramallah oraz ok. 40 os. w Home Notre Dame des Douleurs w Jerozolimie
  • Organizowano czas wolny łącznie ok. 95 osobom z terenów Autonomii Palestyńskiej
  • Poprawiono sprawność ruchową i komunikacyjną ok. 40 osobom z domu Notre Dame des Douleurs w Jerozolimie

Prowadzone zajęcia pozwoliły na zrealizowanie wszystkich zakładanych celów, jednakże w niektórych przypadkach zmniejszył się ich zakres. Zostało to spowodowane skróceniem czasu realizacji projektu z przyczyn niezależnych od Caritas Polska.

Wolontariuszka również prowadziła bloga http://samolotemwswiat.blog.deon.pl/.