Polska pomoc

 

Wsparcie gruzińskiego organu regulacyjnego przez Urząd Komunikacji Elektronicznej w reorganizacji w celu przygotowania do funkcjonowania zgodnie ze standardami UE

Przed przystąpieniem Polski do UE polski regulator korzystał z pomocy ówczesnych krajów członkowskich w ramach realizacji projektów współpracy bliźniaczej (ang. twinning) z organami regulacyjnymi tych krajów. Dzięki realizacji tych projektów znacznie ułatwiono dostosowanie polskich przepisów prawa w dziedzinie telekomunikacji do norm UE, a także umożliwiono zastosowanie w praktyce wypróbowanych narzędzi regulacyjnych.

Gruzińska Państwowa Komisja Łączności (GNCC) znajduje się obecnie na podobnym etapie, przygotowując przepisy regulacyjne w oparciu o unijne prawo bądź dostosowując je do wymogów UE. Wyrazem tych działań jest m.in. trwająca reforma gruzińskiej administracji publicznej, w ramach której wprowadzane są zasady służby cywilnej.

Wsparcie gruzińskiego organu regulacyjnego przez Urząd Komunikacji Elektronicznej w reorganizacji w celu przygotowania do funkcjonowania zgodnie ze standardami UE

Współpraca pomiędzy Urzędem Komunikacji Elektronicznej (UKE) a Gruzińską Państwowa Komisją Łączności (GNCC) prowadzona jest od 2011 r. Jej podstawą są postanowienia Deklaracji współpracy podpisanej przez Prezesa UKE i Przewodniczącego GNCC 15 kwietnia 2011 r. w Tbilisi.

W 2011 r. został zrealizowany pierwszy projekt, będący częścią Programu Współpracy Rozwojowej. W jego wyniku przedstawiono uczestnikom projektu z GNCC wszystkie obszary działania regulatora polskiego (poza pocztą) i przekazano spis dobrych praktyk. W kolejnych latach współpraca była kontynuowana poprzez kontakty bilateralne. Celem projektu było pozyskanie wiedzy i zapoznanie się przez przedstawicieli GNCC z doświadczeniami UKE w zakresie zarządzania zasobami częstotliwości oraz zapewnienia dostępu do usług telekomunikacyjnych osobom niepełnosprawnym. W wizycie studyjnej wzięli udział przedstawiciele GNCC odpowiadający za zarządzanie zasobami częstotliwości lub prowadzenie działań na rzecz osób niepełnosprawnych.

Wsparcie gruzińskiego organu regulacyjnego przez Urząd Komunikacji Elektronicznej w reorganizacji w celu przygotowania do funkcjonowania zgodnie ze standardami UE

Rezultatami projektu są:

a)      dostosowanie struktury organizacyjnej Gruzińskiej Państwowej Komisji Łączności GNCC do nowych wyzwań regulacyjnych w związku z wprowadzeniem służby cywilnej,

b)      podniesienie kompetencji pracowników GNCC w zakresie:

  1. regulacji rynku telekomunikacyjnego w oparciu o przepisy UE,
  2. analizy rynków, działań dla wsparcia konkurencji,
  3. zapewnienia osobom niepełnosprawnym dostępu do usług telekomunikacyjnych,
  4. nadzoru rynku wyrobów,
  5. badania jakości usług,
  6. zarządzania zasobami częstotliwości.