Polska pomoc

 

Wsparcie funkcjonowania lokalnych inicjatyw społecznych w największym slumsie Kampali

Projekt miał na celu wsparcie organizacyjne dla działalności lokalnej organizacji pozarządowej Action for Fundamental Change and Development (AFFCAD) realizującej różnorodne projekty społeczne na rzecz poprawy warunków życia ludności zamieszkującej największą dzielnicę biedy Kampali - slums Bwaise.

Aby przyczynić się do realizacji celu ogólnego wolontariuszka zajmowała się po pierwsze rozbudową strategii zarządzania jednym z najnowszych mikro projektów AFFCAD - szwalnią UNIQUE AFFCAD, otwartą w ramach projektu WPP2014 w listopadzie 2014’go roku. Celem jej działania było dopasowanie oferty produktów do rynku turystycznego, znalezienie nowych kanałów dystrybucji oraz kontaktu z klientem, jak również podniesienie kwalifikacji kadry zarządzającej w zakresie nowoczesnych sposobów komunikacji za pomocą internetu, w tym mediów społecznościowych.

Po drugie, w ramach kontynuacji działań dotyczących zwiększenia zdolności organizacyjnych AFFCAD w zakresie zarządzania projektami wolontariuszka zajmowała się implementacją nowoczesnej platformy komunikacji sms’owej.

W ramach inicjatywy edukacyjnej powstał również kalendarz zawierający historie młodych Ugandyjczyków zamieszkujących Bwaise /studenci centrum szkolenia zawodowego prowadzonego przez organizację partnerską AFFCAD i wspieranego w ramach konkursu Polska Pomoc Rozwojowa 2015/ oraz seria kart edukacyjnych do wykorzystania przez pedagogów w ramach zajęć z edukacji globalnej.

Wsparcie funkcjonowania lokalnych inicjatyw społecznych w największym slumsie Kampali

W okresie od 18 lipca do 31 grudnia 2015 r. Fundacja Kultury Świata we współpracy z Action for Fundamental Change and   Development zrealizowała projekt mający na celu poprawę jakości życia wśród grup szczególnie defaworyzowanych ze slumsu Bwaise w Kampali poprzez wsparcie lokalnych inicjatyw społecznych. Miejsce realizacji projektu: Kampala – stolica i największe miasto Ugandy. Projekt bezpośrednio objął  35 osób w wieku 18-30 lat.

Projekt bezpośrednio odnosił się do pierwszego Milenijnego Celu Rozwoju: wyeliminowanie skrajnego ubóstwa i głodu poprzez zmniejszenie o połowę liczby ludzi, których dochód nie przekracza 1 dolara dziennie. Do jego osiągnięcia projekt przyczyniał się poprzez stworzenie szans na lepszą pracę szwalni działającej w slumsie Bwaise w Kampali i podniesienie jakości kursów organizowanych przez organizację partnerską. Tym samym osoby zaangażowane w działania projektowe mają lepsze szanse na wyższy dochód i poprawę sytuacji finansowej.

Wsparcie funkcjonowania lokalnych inicjatyw społecznych w największym slumsie Kampali

Zakładane cele i efekty projektu zostały osiągnięte, a cele bezpośrednie i efekty realizacji projektu opisane we wniosku obejmowały:

1. Podniesienie konkurencyjności oraz zwiększenie potencjału ekonomicznego szwalni UNIQUE AFFCAD.

2. Podniesienie kompetencji pracowników AFFCAD w zakresie komunikacji z beneficjentami projektów za pomocą najnowszych technologii.

3. Podniesienie efektywności i skuteczności funkcjonowania organizacji AFFCAD poprzez implementację platformy komunikacji sms’owej.

4. Podniesienie poziomu wiedzy na temat warunków życia i perspektyw zawodowych młodzieży ze slumsu Bwaise wśród polskiej młodzieży.

Ad. 1.

Podniesione zostały kompetencje i umiejętności kadry zarządzającej szwalnią w zakresie opracowania nowej oferty produktów i w zakresie obsługi nowych, wirtualnych platform kontaktu z klientem. Wolontariuszka preprowadziła cykl konsultacji z kadrą zarządzającą szwalnią w celu dokładnego ustalenia sytacji na miejscu na początku projektu oraz stworzenia planu rozwoju oraz jego implementacji, który zawierał zarówno pracę nad produktami, jak i analizę rynku oraz szkolenia w zakresie obsługi mediów społecznościowych i komunikacji internetowej. Powstała nowa oferta produktów oraz nowe kanały zbytu szwalni UNIQUE AFFCAD skierowane do klienta międzynarodowego i wychodzące do klienta spoza rejonu Bwaise.

Ad. 2 i 3

Wolontariuszka zaimplementowała platformę komunikacji sms’owej - FRONTLINE SMS. Przeszkoliła pracowników organizacji partnerskiej w jej obsłudze, przez co podniesione zostały kompetencje i umiejętności pracowników AFFCAD w zakresie możliwości wykorzystania oraz umiejętności obsługi platformy.

Dzięki temu nastąpiło rownież usprawnienie komunikacji z beneficjentami projektów prowadzonych przez organizację partnerską.

Ad. 4

Dzięki inicjatywie edukacyjnej, uczniowie wybranych szkół ponadgimnazjalnych w Polsce zdobyli wiedzę o swych rówieśnikach z globalnego południa.