Polska pomoc

 

Wsparcie edukacji w Południowej Etiopii poprzez oświetlenie szkół podstawowych oraz wyposażenie bibliotek szkolnych

Miejscem realizacji projektu są rolnicze, półpasterskie i pasterskie obszary na południu Etiopii w regionie Oromo oraz Narodów, Narodowości i Ludów Południa. Te do tej pory marginalizowane regiony pod względem dostępu do energii elektrycznej w ciągu ostatniej dekady niewiele skorzystały z planów rozwoju sieci elektrycznej nakreślonych przez władze Etiopii. Zastosowaniu na tych obszarach rozwiązania solarnego sprzyja położenie geograficzne i warunki klimatyczne. Korzystne nasłonecznienie, o dwukrotnie większym potencjale w produkcji energii elektrycznej niż w Polsce, i średnia temperatura powietrza w ciągu roku wahająca się miedzy +16 a +27°C, stwarza idealne warunki do wykorzystania właśnie tego źródła energii.

W tym regionie świata słońce zachodzi niezmiennie o godzinie 18.00, co przy braku oświetlenia w szkołach znacznie ogranicza możliwości uczestniczenia w zajęciach lekcyjnych dzieci, które w ciągu dnia pomagają rodzicom w prowadzeniu gospodarstw i wypasie bydła. Kluczowe w tej sytuacji jest oświetlenie szkół i danie możliwości nauki dzieciom w pierwszych godzinach po zapadnięciu zmroku. Wykorzystanie energii solarnej do oświetlenia szkół publicznych daje bardzo szybko zauważalne efekty. Biorąc pod uwagę wyniki testów sprawdzających umiejętność czytania i pisania, o wiele lepsze wyniki osiągnęli uczniowie z ośrodków, w których istnieje możliwość nauki po zmroku.

Jednym z priorytetów w etiopskim systemie kształcenia jest wzrost liczby uczniów kończących pełen cykl kształcenia podstawowego. Realizacja projektu przyczyniającego się do poprawy warunków i jakości nauczania dzieci oraz młodzieży ze zmarginalizowanych terenów wiejskich w południowej Etiopii przyczyniła się do osiągnięcia tego celu.

Wsparcie edukacji w Południowej Etiopii poprzez oświetlenie szkół podstawowych oraz wyposażenie bibliotek szkolnych

Projekt realizowany był w okresie 1 marca – 31 grudnia 2016 r. w regionie Oromo oraz Narodów, Narodowości i Ludów Południa (SNNP). Wykonawcą projektu była Fundacja Polskie   Centrum Pomocy Międzynarodowej, a partnerem lokalnym International Institute of Rural Reconstruction.

Projekt służył realizacji priorytetu tematycznego „kapitał ludzki”, ustanowionego w ramach Wieloletniego programu współpracy rozwojowej na lata 2016-2020. Równocześnie, proponowany projekt służył osiągnięciu jednego z rezultatów ww. programu w ramach priorytetów geograficznych dla Etiopii - „poprawa warunków i jakości nauczania na wszystkich poziomach kształcenia”.

Celem ogólnym projektu była poprawa warunków i jakości nauczania dzieci oraz młodzieży ze zmarginalizowanych terenów wiejskich w południowej Etiopii. W ramach projektu zakupiono i zainstalowano solarne systemy oświetleniowe oraz książki, a także przeprowadzono szkolenia dla kadry pedagogicznej oraz członków rad rodzicielskich na temat zarządzania bibliotekami. Szkolenia uzupełniono o warsztaty z podstaw obsługi systemów oświetleniowych oraz z zakresu metodyki nauczania w szkołach. W rezultacie podjęte działania przyczyniły się do wzrostu liczby uczniów kończących pełen cykl kształcenia podstawowego.

Przyjęte w projekcie założenia dotyczące bezpośrednich beneficjentów w dwóch regionach administracyjnych w Etiopii - Oromo oraz SNNP:

• 100 szkół podstawowych, w których zamontowane zostaną panele solarne;

• około 30 000 uczniów, którzy otrzymają warunki do rozwoju umiejętności czytania i pisania dzięki oświetlonej i lepiej wyposażonej bibliotece szkolnej;

• 200 członków kadry pedagogicznej i rad rodzicielskich w 2 regionach administracyjnych, którzy zdobędą wiedzę na temat zarządzania bibliotekami, wykorzystania energii solarnej oraz obsługi i konserwacji paneli słonecznych;

• 100 nauczycieli ze szkół podstawowych, którzy uzyskają wiedzę na temat metodyki nauczania.

Pośrednimi beneficjentami projektu były dzieci, młodzież i dorośli z okolicznych wiosek, którzy również mogą korzystać z infrastruktury szkolnej (liczba, w zależności od obszaru, waha się od kilkuset do ponad tysiąca uczniów). Dodatkowo z oświetlonych szkół często korzystają i odnoszą korzyści całe wspólnoty lokalne, czyli kilkadziesiąt tysięcy ludzi, dla których oświetlona szkoła bywa jedynym miejscem w promieniu wielu kilometrów, gdzie mogą swobodnie korzystać z oświetlenia innego niż latarki i świece.

Wsparcie edukacji w Południowej Etiopii poprzez oświetlenie szkół podstawowych oraz wyposażenie bibliotek szkolnych

  • 103 szkoły podstawowe posiadają 2 oświetlone pomieszczenia w szkole;
  • Założono lub doposażono 103 biblioteki szkolne;
  • Przeszkolono 187 członków kadry pedagogicznej i rad rodzicielskich oraz 141 nauczycieli
    z terenów objętych projektem;
  • Opublikowano 187 zestawów szkoleniowo-edukacyjnych z zakresu metodyki skutecznego nauczania czytania w szkołach oraz podstaw obsługi systemów oświetleniowych;
  • Polepszono jakość infrastruktury w 103 szkołach podstawowych w 2 regionach - Oromo i Narodów, Narodowości i Ludów Południa w południowej Etiopii - niemających wcześniej dostępu do energii elektrycznej;
  • Umożliwiono prowadzenie wieczorowych zajęć uzupełniających dla młodzieży i dorosłych w 103 szkołach podstawowych, które nie posiadały dostępu do energii elektrycznej;
  • Ponad 35 000 uczniów szkół podstawowych zyskało warunki do rozwoju umiejętności czytania i pisania dzięki oświetlonym i lepiej wyposażonym bibliotekom szkolnym;
  • 187 członków kadry pedagogicznej i rad rodzicielskich podniosło kwalifikacje w dziedzinie zarządzania bibliotekami i obsługi paneli słonecznych oraz 141 nauczycieli uzyskało wiedzę na temat metodyki nauczania w szkołach.