Polska pomoc

 

Wsparcie administracji publicznej w Mołdawii w zakresie implementacji Krajowej Strategii Rozwoju Regionalnego Mołdawii na lata 2016-2020

Podstawą współpracy między Ministerstwem Rozwoju (MR) i Ministerstwem Rozwoju Regionalnego i Budownictwa Mołdawii (MRRB) jest porozumienie z 18 lutego 2010 r. Dotychczas miała ona formę spotkań ekspertów i udziału w grupie roboczej Task Force for Moldova. MR zrealizowało w latach 2012-2015 cztery projekty rozwojowe. Pierwszy dotyczył aktualizacji strategii rozwoju regionalnego oraz metodologii przygotowania i oceny projektów infrastrukturalnych. W 2013 r. był on kontynuowany. Projekt z 2014 r. koncentrował się na opracowaniu przykładowych instrumentów i projektów rozwoju regionalnego wspierających wzrost konkurencyjności regionów. Natomiast w 2015 r. przedmiotem wsparcia było przygotowanie Krajowej Strategii Rozwoju Regionalnego Mołdawii 2016-2020.

Wsparcie administracji publicznej w Mołdawii w zakresie implementacji Krajowej Strategii Rozwoju Regionalnego Mołdawii na lata 2016-2020

Projekt Ministerstwa Rozwoju (MR) zakładał wsparcie partnera mołdawskiego w implementacji Krajowej Strategii Rozwoju Regionalnego Mołdawii na lata 2016-2020 (KSRRM). Projekt stanowił kontynuację działań z 2015 r.  Kolejnym krokiem było przygotowanie administracji publicznej w Mołdawii do wdrażania polityki regionalnej zgodnie z celami i działaniami określonymi w KSRRM. Działania projektowe miały przyczynić się do wzmocnienia zdolności instytucjonalnych administracji publicznej w Mołdawii w zakresie realizacji polityki regionalnej na szczeblu centralnym, regionalnym i lokalnym zgodnie z zasadami i regułami obowiązującymi w UE. Przeprowadzenie skutecznej reformy polityki regionalnej w Mołdawii i dostosowanie jej do standardów obowiązujących UE w zakresie systemu prawa i realizacji polityk publicznych zależy w dużym stopniu od potencjału i zdolności instytucjonalnych administracji publicznej w tym kraju. Projekt miał na celu wzmocnienie tego potencjału poprzez transfer wiedzy oraz przekazanie rekomendacji i rozwiązań w zakresie tworzenia polityk publicznych w obszarze rozwoju regionalnego.

Wsparcie administracji publicznej w Mołdawii w zakresie implementacji Krajowej Strategii Rozwoju Regionalnego Mołdawii na lata 2016-2020

Podczas projektu odbyły się dwie misje doradcze polskich ekspertów w Mołdawii: w dniach 26-30 czerwca i 12-15 września. W spotkaniach z polską delegacją w Kiszyniowie uczestniczyli przedstawiciele Ministerstwa Rozwoju Regionalnego i Budownictwa Mołdawii (MRRB), Agencji Rozwoju Regionalnego i innych instytucji administracji publicznej oraz organizacji zaangażowanych w planowanie i realizację polityki regionalnej w Mołdawii.

W dniach 26-30 września 2016 r. odbyło się w Polsce szkolenie na temat polityki miejskiej. Było ono podzielone na dwie części – wizytę studyjną we Wrocławiu i warsztaty w Warszawie. W dniach 26-27 września delegacja mołdawska odbyła wizytę we Wrocławiu i wzięła udział w spotkaniach z przedstawicielami Urzędu Miejskiego Wrocławia i w Międzynarodowej Konferencji Divercity 2. Natomiast w dniach 28-30 września miało miejsce szkolenie w Ministerstwie Rozwoju w Warszawie.

 Zorganizowano także wizytę studyjną przedstawicieli MR i SGH w Ungheni w dniach 4-7 grudnia. Wizyta została podzielona na 4 części: spotkanie w siedzibie Swiss Cooperation Office w Kiszyniowie, spotkanie w Ministerstwie Rozwoju Regionalnego i Budownictwa Mołdawii (MRRB) podsumowujące realizację projektu w 2016 r., wizytę studyjną w mieście Ungheni i spotkanie z burmistrzami mołdawskich miast oraz spotkanie w MRRB nt. dalszej współpracy w obszarze rozwoju regionalnego w kolejnych latach.

W ramach projektu przygotowano kilka dokumentów, w tym:

  • raport i zbór analiz dotyczących aktualizacji dokumentu "Zrównoważony rozwój obszarów miejskich w Mołdawii” („Public policy proposal on balanced urban development in the Republic of Moldova”);
  • rekomendacje dotyczące tworzenia systemu realizacji polityki miejskiej w ramach polityki regionalnej w Mołdawii;
  • podsumowanie warsztatów nt. polityki miejskiej i budowania partnerstw między miastami;
  • raport doradczy;
  • końcowy raport ewaluacyjny.

Opracowana została również publikacja pn. „Polityki rozwoju regionalnego w Mołdawii a doświadczenia polskie”. Jej celem było pokazanie procesu tworzenia polityki regionalnej w Mołdawii w kontekście zmian zachodzących w tym kraju oraz polskiego udziału w tym procesie.

Wsparciem merytorycznym przy realizacji projektu służył specjalnie powołany zespół ekspertów, w którego skład weszli: prof. dr hab. Jacek Szlachta - Kierownik Zespołu ekspertów, Kierownik Katedry Rozwoju Regionalnego i Przestrzennego SGH; dr Maciej Borsa - Katedra Rozwoju Regionalnego i Przestrzennego SGH, Zakład Rozwoju Regionalnego i Lokalnego; dr Paulina Legutko-Kobus – Katedra Rozwoju Regionalnego i Przestrzennego SGH; Zakład Rozwoju Regionalnego i Lokalnego; dr Ewa Jastrzębska – Katedra Rozwoju Regionalnego i Przestrzennego SGH, Zakład Ekonomii Środowiska i Zasobów Naturalnych; dr Aleksandra Jadach-Sepioło – Katedra Miasta Innowacyjnego SGH.