Polska pomoc

 

Wsparcie administracji lokalnej regionów Megrelii i Rachy w realizacji zamierzeń polityki promocji turystyki regionalnej. Wymiana doświadczeń z regionem Imereti.

Projekt jest kontynuacją i rozwinięciem działań z lat 2014 i 2015. Zaplanowane zostało dwuletnie wsparcie poszczególnych administracji regionalnych Gruzji we wdrożeniu polityki wspierającej turystykę. Są to regiony: Megrelia (miasto Martvili) i Racha (miasto Oni). Istotnym elementem projektu jest udział przedstawicieli administracji Imereti (Kutaisi), którzy będą dzielić się zdobytymi przez poprzednie 2 lata doświadczeniami. W Kutaisi w tym czasie wypracowany został model współpracy przedstawicieli administracji, rynku prywatnego oraz sektora non-profit.

Obecnie dwa wspomniane regiony są „uśpione” - pomimo wyznaczonych celów dot. rozwoju turystyki niewiele się dzieje. Regiony te mają bardzo duży potencjał turystyczny. Każdy z nich oferuje szereg ciekawych atrakcji, w tym zabytki historyczne, przyrodę, uzdrowiska, unikatową kulturę i tradycję. Pomimo tego regiony te pozostają mało znane turystom. Powodem jest, między innymi, nieumiejętna realizacja polityki turystycznej przez samorządy.

Beneficjentami bezpośrednimi projektu są:

 • Administracja lokalna Rachy (Oni), Mergreli (Martvili) oraz Imereti (Kutaisi);
 • Młodzież biorąca udział w warsztatach w Kutaisi;
 • Młodzież biorąca udział w warsztatach w Oni i Martvili;
 • Osoby biorące udział w szkoleniu gospodarstw wiejskich.

Wsparcie administracji lokalnej regionów Megrelii i Rachy w realizacji zamierzeń polityki promocji turystyki regionalnej. Wymiana doświadczeń z regionem Imereti.

Projekt przewiduje działania w 2 modułach. Moduł I od 15 kwietnia do 31 grudnia 2016 oraz Moduł II od 1 lutego do 31 grudnia 2017. Działania realizowane będą w 3 regionach Gruzji: Megrelia (miasto Martvili), Racha (miasto Oni), Imeretia (miasto Kutaisi).

Celem głównym projektu jest pomoc we wdrożeniu polityki rozwoju turystyki w regionach Megreli i Racha, przy wsparciu administracji Kutaisi. Zostanie on osiągnięty poprzez:

 1. Szeroko zakreśloną wymianę doświadczeń poszczególnych administracji dot. osiągania ich celów rozwojowych – przewidziane są konferencje, których organizatorem i gospodarzem będzie administracja miasta Kutaisi, a gośćmi administracje sąsiednich regionów.
 2. Stworzenie wspólnej dla wszystkich trzech regionów bazy informacji dla potencjalnych inwestorów.
 3. Organizację warsztatów i szkoleń dla młodzieży z tych regionów, gdzie poszczególne administracje, obok trenerów, będą dzielić się wiedzą na temat rozwoju turystyki.
 4. Wymianę  informacji, tworzenie wspólnych materiałów promocyjnych, w tym magazynu i stron internetowych, a także udział w targach międzynarodowych.

Projekt przyczyni się do realizacji priorytetu: Rozwój regionalny i budowa potencjału administracji publicznej i samorządowej. Jego realizatorem jest Fundacja ICAD oraz partnerzy lokalni: organizacja pozarządowa Pro Motion Gruzja, administracja miasta Oni, administracja miasta Martvili oraz Urząd Miasta Kutaisi.

Wsparcie administracji lokalnej regionów Megrelii i Rachy w realizacji zamierzeń polityki promocji turystyki regionalnej. Wymiana doświadczeń z regionem Imereti.

Pierwszy moduł projektu realizowany był w okresie 15 kwietnia – 31 grudnia 2016 r. Drugi moduł realizowany jest w roku 2017.

W pierwszym module przeprowadzono między innymi:

 • Wymianę doświadczeń trzech regionów uczestniczących w projekcie w obszarze turystyki;
 • Działania aktywizujące skierowane do młodych ludzi;
 • Przygotowanie materiałów do regionalnych stron internetowych;
 • Promocję turystyki w regionach Mergreli, Racha i Imereti;
 • Rekrutację i szkolenie rodzin w gospodarstwach agroturystycznych - "gościńców".

W ramach wymienionych powyżej działań między innymi odbyły się dwie konferencje, przeszkolono ponad 100 młodych osób, przeszkolono również właścicieli 9 gospodarstw agroturystycznych, którzy zgłosili się do udziału w programie, przygotowano materiały promujące regiony Megreli i Racha, w tym opisy i oznakowanie trzech szlaków turystycznych, tablice z nazwami nowopowstałych baz noclegowych i  tablice informacyjne nt. szlaków w regionie Racha. Otworzono również wystawę promującą turystykę w regionach Megrelia, Racha i Imeretia. Ponadto odbyły się wyjazdy promocyjne  do regionów Imeretia, Megrelia i Racha - 3 wyjazdy promocyjne, każdy do innego regionu.