Polska pomoc

 

Wsparcie Organizacji Bazy Laboratoryjnej w Łańcuchu Żywnościowym i Diagnostyce Chorób Zakaźnych Zwierząt Republiki Mołdowy

W sierpniu 2011 r. odwiedziła Polskę delegacja Republikańskiego Weterynaryjno-Diagnostycznego Centrum Republiki Mołdawii, podczas której została przestawiona organizacja oraz zakres działalności Państwowego Instytutu Weterynaryjnego - Państwowego Instytutu Badawczego w Puławach. W trakcie spotkania przedstawiciele mołdawskiej delegacji złożyli propozycję nawiązania współpracy, celem której miało być polepszenie organizacji i funkcjonowania bazy laboratoryjnej w Mołdawii. Następnie odbyły się dwie wizyty studyjne polskich ekspertów do Mołdawii w celu zapoznania się z potrzebami partnera. W trakcie drugiej wizyty podpisane zostało porozumienie w formie listu intencyjnego określającego zasady i ramy przyszłej współpracy pomiędzy obu stronami.

Republikańskie Weterynaryjno-Diagnostycznego Centrum Republiki Mołdawii posiada dobrze wyposażoną bazę laboratoryjną. Brak jest jednak wiedzy i kompetencji niezbędnych do dostosowania działalności do panujących w UE wymogów w zakresie organizacji oraz wykonywanych badań w zakresie bezpieczeństwa żywności oraz chorób zakaźnych zwierząt.

Wsparcie Organizacji Bazy Laboratoryjnej w Łańcuchu Żywnościowym i Diagnostyce Chorób Zakaźnych Zwierząt Republiki Mołdowy

W ramach projektu wytypowani pracownicy Republikańskiego Weterynaryjno-Diagnostyczne Centrum Republiki Mołdowy odbędą staże w Puławach w zakresie:

  1. wykrywania antybiotyków, hormonów, sulfonamidów, w produktach pochodzenia zwierzęcego metodą chromatografii cieczowej ze spektrometrią mas;
  2. badań laboratoryjnych dotyczących produktów spożywczych; 
  3. diagnostyki patomorfologicznej, serologicznej, parazytologicznej, mikrobiologicznej i wirusologicznej chorób zakaźnych zwierząt oraz wdrażania nowoczesnych metod badawczych.

Wsparcie Organizacji Bazy Laboratoryjnej w Łańcuchu Żywnościowym i Diagnostyce Chorób Zakaźnych Zwierząt Republiki Mołdowy

Realizacja projektu przyczyni się do polepszenia funkcjonowania, organizacji i zarządzania laboratorium w obszarze bezpieczeństwa żywności pochodzenia zwierzęcego oraz diagnostyki chorób zakaźnych zwierząt w tym chorób odzwierzęcych. Ponadto do podniesienia kwalifikacji pracowników Republikańskiego Weterynaryjno-Diagnostyczne Centrum Republiki Mołdowy oraz dostosowania organizacji bazy laboratoryjnej jak i metod badawczych do wymagań UE.