Polska pomoc

Wolontariat polska pomoc


Program Wolontariat Polska Pomoc

Program "Wolontariat polska pomoc"

Od 2008 r. MSZ realizuje program Wolontariat polska pomoc, którego celem jest wspieranie bezpośredniego zaangażowania polskich obywateli w pomoc mieszkańcom państw rozwijających się oraz upowszechnienie w polskim społeczeństwie wiedzy o problemach, z jakimi te państwa się zmagają. Jest to nowy i ważny element programu polskiej pomocy zagranicznej, w którego ramach Polska wspiera inicjatywy na rzecz krajów o niższych wskaźnikach rozwoju.

Program wolontariatu MSZ jest wzorowany na podobnych programach, które od wielu lat funkcjonują w wysoko rozwiniętych krajach Europy Zachodniej, Ameryki Północnej i w Japonii. Inicjatywa przyczynia się do współpracy między strukturami państwowymi i organizacjami pozarządowymi i stanowi odpowiedź na stale rosnące zaangażowanie tych organizacji w projekty pomocowe.

  W program Wolontariat polska pomoc zaangażowani są:

 • wolontariusze,
 • polskie organizacje wysyłające wolontariuszy do pracy w ramach projektów,
 • organizacje partnerskie w krajach, w których realizowane są projekty,
 • Ministerstwo Spraw Zagranicznych finansujące program.

Dzięki dotacji MSZ wolontariusze biorący udział w programie mają zapewnione finansowanie kosztów podróży, pobytu i ubezpieczenia, a także dostosowane do specyfiki konkretnego zadania szkolenia i kursy prowadzone przez MSZ oraz organizacje zaangażowane w projekt. Na miejscu wolontariusze przebywają pod opieką organizacji przyjmującej, a ich praca zwykle trwa kilka miesięcy. Finansowe wsparcie obejmuje również inicjatywy edukacyjne podjęte przez wolontariusza po powrocie do Polski.

Program przynosi korzyści zarówno lokalnej społeczności, na rzecz której realizowany jest projekt pomocowy, jak i samemu wolontariuszowi, który zdobywa nowe doświadczenia w odmiennym kulturowo środowisku.

Wolontariusze pracują w tych dziedzinach, w których mogą przyczynić się do poprawy warunków życia uboższej ludności i które zostały określone w Planie współpracy rozwojowej na dany rok. Projekty wolontariackie można realizować w wybranych krajach wskazanych w Regulaminie konkursu na dany rok i znajdujących się na liście biorców Oficjalnej Pomocy Rozwojowej prowadzonej i uaktualnianej przez Komitet Pomocy Rozwojowej OECD. Kraje objęte konkursem w roku 2019 to: Etiopia, Kenia, Rwanda, Senegal, Tanzania, Uganda i Zambia. Praca wolontariacka polega na przygotowaniu i realizacji programów na rzecz zrównoważonego rozwoju, czego przykładem może być prowadzenie zajęć edukacyjnych dla dzieci i młodzieży, rehabilitacji osób niepełnosprawnych czy organizacja szkoleń zawodowych dla nauczycieli i pracowników służby medycznej.

Więcej informacji na ten temat w dziale Program "Wolontariat polska pomoc".

powrót

Jak zostać wolontariuszem

Aby zostać wolontariuszem, należy:

 • być osobą pełnoletnią posiadającą obywatelstwo polskie,
 • mieć minimum średnie wykształcenie,
 • znać język kraju przyjmującego lub inny umożliwiający komunikację w społeczności, na rzecz której wolontariusz planuje pracować,
 • nie mieć przeciwwskazań zdrowotnych do udziału w danym projekcie wolontariatu zagranicznego,
 • znaleźć potencjalną organizację wysyłającą, skontaktować się z nią i wspólnie opracować projekt wolontariatu.

Wszelkie dodatkowe wymagania co do kompetencji wolontariuszy podyktowane są specyfiką potrzeb organizacji przyjmującej i są ustalane indywidualnie.

Konkurs, w którym wybierane są projekty kwalifikujące się do dofinansowania, standardowo składa się z dwóch etapów oceny. Pierwszy etap to opiniowanie wniosków projektowych przez Komisję Konkursową i wybór najlepszych projektów. W drugim etapie wolontariusze, których projekty uzyskały pozytywną rekomendację Komisji obowiązani są do wzięcia udziału w szkoleniu organizowanym przez MSZ i ukończenia z wynikiem pozytywnym testu końcowego. Dotację uzyskają tylko te projekty, których wolontariusze ukończą szkolenie MSZ z oceną pozytywną oraz nie maja przeciwskazań zdrowotnych do wyjazdu w miejsce realizacji projektu.

Wszystkich zainteresowanych problematyką rozwoju, globalnymi wyzwaniami oraz rolą wolontariusza, jako lidera zmian w lokalnym środowisku zapraszamy do udziału w e-learningowym kursie opracowanym przez pana dr. Roberta Łuczaka we współpracy z Departamentem Współpracy Rozwojowej  MSZ. Kurs został pierwotnie adresowany do uczestników programu „Wolontariat polska pomoc”, przygotowany dla wolontariuszy zaangażowanych w projekty, które otrzymały pozytywną rekomendację Komisji Konkursowej w konkursie „Wolontariat polska pomoc 2018”. Aktualnie jest ogólnodostępny w module e-learningowym, na platformie e-learningowej: https://tierramedia.eu.

Kurs  obejmuje sześć bloków tematycznych:

 • Współpraca rozwojowa
 • Milenijne Cele Rozwoju
 • Równość szans a kontekst kulturowy. Rola kobiet i mężczyzn
 • Polska pomoc
 • Wolontariusz na Globalnym Południu
 • Zasady udziału w programie „Wolontariat polska pomoc”

Kurs wymaga jedynie rejestracji na stronie https://tierramedia.eu.

Więcej informacji na ten temat w dziale Jak zostać wolontariuszem.

powrót

w górę

Tagi