Polska pomoc

Wolontariat polska pomoc


Program Wolontariat Polska Pomoc

Program "Wolontariat polska pomoc"

Od 2008 r. MSZ realizuje program Wolontariat polska pomoc, którego celem jest wspieranie bezpośredniego zaangażowania polskich obywateli w pomoc mieszkańcom państw rozwijających się oraz upowszechnienie w polskim społeczeństwie wiedzy o problemach, z jakimi te państwa się zmagają. Jest to nowy i ważny element programu polskiej pomocy zagranicznej, w którego ramach Polska wspiera inicjatywy na rzecz krajów o niższych wskaźnikach rozwoju.

Program wolontariatu MSZ jest wzorowany na podobnych programach, które od wielu lat funkcjonują w wysoko rozwiniętych krajach Europy Zachodniej, Ameryki Północnej i w Japonii. Inicjatywa przyczynia się do współpracy między strukturami państwowymi i organizacjami pozarządowymi i stanowi odpowiedź na stale rosnące zaangażowanie tych organizacji w projekty pomocowe.

  W program Wolontariat polska pomoc zaangażowani są:

 • wolontariusze,
 • polskie organizacje wysyłające wolontariuszy do pracy w ramach projektów,
 • organizacje partnerskie w krajach, w których realizowane są projekty,
 • Ministerstwo Spraw Zagranicznych finansujące program.


Dzięki dotacji MSZ wolontariusze biorący udział w programie mają zapewnione finansowanie kosztów podróży, pobytu i ubezpieczenia, a także dostosowane do specyfiki konkretnego zadania szkolenia i kursy prowadzone przez MSZ oraz organizacje zaangażowane w projekt. Na miejscu wolontariusze przebywają pod opieką organizacji przyjmującej, a ich praca trwa minimum 2 miesiące. Finansowe wsparcie obejmuje również inicjatywy edukacyjne podjęte przez wolontariusza po powrocie do Polski.

Program przynosi korzyści zarówno lokalnej społeczności, na rzecz której realizowany jest projekt pomocowy, jak i samemu wolontariuszowi, który zdobywa nowe doświadczenia w odmiennym kulturowo środowisku.

Wolontariusze pracują w tych dziedzinach, w których mogą przyczynić się do poprawy warunków życia uboższej ludności i które zostały określone w Planie współpracy rozwojowej na dany rok. Projekty wolontariackie można realizować w wybranych krajach znajdujących się na liście biorców Oficjalnej Pomocy Rozwojowej prowadzonej i uaktualnianej przez Komitet Pomocy Rozwojowej OECD: Kenii, Rwandzie, Senegalu, Tanzanii, Ugandzie i Zambii. Praca wolontariacka polega na przygotowaniu i realizacji programów na rzecz zrównoważonego rozwoju, czego przykładem może być prowadzenie zajęć edukacyjnych dla dzieci i młodzieży, rehabilitacji osób niepełnosprawnych czy organizacja szkoleń zawodowych dla nauczycieli i pracowników służby medycznej.

Więcej informacji na ten temat w dziale Program "Wolontariat polska pomoc".

powrót

Wolontariusze programu Polska Pomoc

Jak zostać wolontariuszem

Aby zostać wolontariuszem, należy:

 • być osobą pełnoletnią posiadającą obywatelstwo polskie,
 • mieć minimum średnie wykształcenie,
 • znać język kraju przyjmującego lub inny umożliwiający komunikację w społeczności, na rzecz której wolontariusz planuje pracować,
 • nie mieć przeciwwskazań zdrowotnych do udziału w danym projekcie wolontariatu zagranicznego,
 • znaleźć potencjalną organizację wysyłającą, skontaktować się z nią i wspólnie opracować projekt wolontariatu.

Wszelkie dodatkowe wymagania co do kompetencji wolontariuszy podyktowane są specyfiką potrzeb organizacji przyjmującej i są ustalane indywidualnie.

Konkurs, w którym wybierane są projekty kwalifikujące się do dofinansowania, standardowo składa się z dwóch etapów oceny. Pierwszy etap to opiniowanie wniosków projektowych przez Komisję Konkursową i wybór najlepszych projektów. W drugim etapie wolontariusze, których projekty uzyskały pozytywną rekomendację Komisji obowiązani są do wzięcia udziału w szkoleniu organizowanym przez MSZ i ukończenia z wynkiem pozytywnym testu końcowego. Dotację uzyskają tylko te projekty, których wolontariusze ukończą szkolenie MSZ z oceną pozytywną oraz nie maja przeciwskazań zdrowotnych do wyjazdu w miejsce realizacji projektu.

Wszystkich zainteresowanych problematyką rozwoju, globalnymi wyzwaniami oraz rolą wolontariusza, jako lidera zmian w lokalnym środowisku zapraszamy do udziału w e-learningowym kursie opracowanym przez pana Roberta Łuczaka we współpracy z Departamentem Współpracy Rozwojowej  MSZ. Kurs został pierwotnie adresowany do uczestników programu „Wolontariat polska pomoc”, przygotowany dla wolontariuszy zaangażowanych w projekty, które otrzymały pozytywną rekomendację Komisji Konkursowej w konkursie „Wolontariat polska pomoc 2018”. Aktualnie jest ogólnodostępny w module e-learningowym, na platformie e-learningowej: https://tierramedia.eu.

Kurs  obejmuje sześć bloków tematycznych:

 • Współpraca rozwojowa
 • Milenijne Cele Rozwoju
 • Równość szans a kontekst kulturowy. Rola kobiet i mężczyzn
 • Polska Pomoc
 • Wolontariusz na Globalnym Południu
 • Zasady udziału w programie „Wolontariat Polska Pomoc”

Kurs wymaga jedynie rejestracji na stronie https://tierramedia.eu i przesłania prośby o zaakceptowanie rejestracji na adres: wolontariat@msz.gov.pl.

Więcej informacji na ten temat w dziale Jak zostać wolontariuszem.

powrót

w górę

Tagi