Polska pomoc

Wolontariat polska pomoc 2013

 

Projekty realizowane w ramach konkursu "Wolontariat polska pomoc 2013"

Lp.

Numer projektu

Nazwa podmiotu

Kraj

Tytuł projektu

Kwota dofinansowani (PLN)

1

942

Salezjański Wolontariat Misyjny Młodzi Światu. Oddział we Wrocławiu

Boliwia

Praca wolontaryjna w charakterze wychowawców w domu dziecka w Tupizie w Boliwii - kontynuacja projektu 4

84 390 

2

1108

Salezjański Wolontariat Misyjny Młodzi Światu. Oddział we Wrocławiu

Boliwia

Kompleksowa rehabilitacja podopiecznych przychodni i praca opiekuńcza w świetlicy środowiskowej w Santa Cruz w Boliwii

 68 420

3

1119

Pracownia Integracji Społecznej PRZYSTAŃ KULTUR 

Boliwia

Wspieranie rozwoju podopiecznych Internado de Niñas San Francisco w Cochabambie, Boliwia

60 230 

4

992

Fundacja Ekonomiczna Polska - Afryka Wschodnia

Burundi

"Uczymy się nie dla szkoły, lecz dla życia" - wsparcie metodyki pracy z dziećmi niepełnosprawnymi w Centrach prowadzonych przez Stowarzyszenie Mam Dzieci Niepełnosprawnych AMEH Indemesho w Burundi

 36 985

5

977

Polska Akcja Humanitarna

Autonomia Palestyńska

Rozwój terenów zmarginalizowanych dzięki poprawie bezpieczeństwa wodnego społeczeństw pastersko-rolniczych poprzez remont cystern w Południowym Hebronie

 37 812

6

1069

Fundacja Polskie Centrum Pomocy Międzynarodowej 

Sudan Południowy

Oświetlenie ośrodków zdrowia oraz szkolenia z zakresu instalacji systemów oświetleniowych w Południowym Sudanie

 50 010

7

1117

Salezjański Wolontariat Misyjny - Młodzi Światu

Peru

Wspieranie integralnego rozwoju dzieci i młodzieży prowincji Datem del Marañón w Peru - kontynuacja projektu 2

 49 540

8

1097

Stowarzyszenie Polska Misja Medyczna

Zambia

Misja medyczna w Zambii 

63 688 

9

1100

Fundacja Pomocy Humanitarnej "Redemptoris Missio"

RPA

Pomoc dla Siloe 

58 934 

10

1103

Dom Spotkań im. Angelusa Silesiusa 

Namibia

Wzmocnienie potencjału Karas Huisen Crafts w Keetmanshoop (Namibia)

 48 060

11

1066

Fundacja Papaya

Peru

Dzieci ulicy w Limie - w drodze po uśmiech

42 164 

12

1096

Fundacja Pomocy Humanitarnej "Redemptoris Missio" 

Jamajka

Pomoc medyczna i stomatologiczna w przychodni Holy Spirit w Maggotty na Jamajce - kontynuacja

 86 731

13

1121

Stowarzyszenie Polska Misja Medyczna

Gruzja

Świat nie zamyka się na chorobie: wolontariat na rzecz niepełnosprawnych w Gruzji. Odsłona III

32 120 

14

1106

Fundacja Pomocy Humanitarnej "Redemptoris Missio" 

Etiopia

Pomoc medyczna dla ośrodka w Dilla w Etiopii

 53 344

15

1075

Fundacja Usłyszeć Afrykę 

Zambia

Wyrównywanie szans edukacyjnych dzieci ulicy w Zambii poprzez streetworking oraz działania resocjalizacyjne

76 463 

16

1126

Fundacja Usłyszeć Afrykę 

Ghana

Wspieranie dostępności wczesnej edukacji dla dzieci niewidomych i słabowidzących w Ghanie

 35 826

17

961

Fundacja Kultury Świata

Tanzania

Multimedialna biblioteka w Moshi

 43 350

18

1095

Salezjański Wolontariat Misyjny - Młodzi Światu

Sudan Południowy

Wychowanie i edukacja zagrożonej młodzieży i dzieci ulicy w Wau w Sudanie Południowym

 40 675

19

1105

Dom Spotkań im. Angelusa Silesiusa 

Gruzja

Wsparcie zrównoważonego rozwoju obszarów wiejskich w Gruzji

 32 370

20

1104

Dom Spotkań im. Angelusa Silesiusa 

Kirgistan

Edukacja przeciwko wykluczeniu w Kirgizji 2013

 71 980

21

1116

Salezjański Wolontariat Misyjny - Młodzi Światu

Boliwia

Ku przyszłości - resocjalizacja kobiet opuszczających więzienie i zapewnienie kompleksowej opieki dzieciom ze środowisk defaworyzowanych w Santa Cruz w Boliwii - kontynuacja projektu

 71 070

22

1111

Fundacja Kultury Świata

Tanzania

Merytoryczne wsparcie nauczania w dziedzinie parazytologii - kontynuacja

 31 140

23

979

Stowarzyszenie "Jeden Świat" 

Ghana

Drzwi do przyszłości – kontynuacja. Działania edukacyjne w klubach czytania i pisania w szkołach dystryktu Shama w Ghanie 

49 584 

powrót

Opisy projektów realizowanych w ramach konkursu "Wolontariat polska pomoc 2013"

942/2013 Praca wolontaryjna w charakterze opiekunów w domu dziecka w Tupizie w Boliwii - kontynuacja projektu 4

Salezjański Wolontariat Misyjny Młodzi Światu. Oddział we Wrocławiu

Projekt skierowany jest bezpośrednio do dzieci mieszkających w domu dziecka w Tupizie - małej miejscowości położonej na granicy z Argentyną. Celem projektu jest poprawa sytuacji życiowej młodych mieszkańców Tupizy poprzez zwiększenie możliwości ich rozwoju psychofizycznego, emocjonalnego i intelektualnego.  Wolontariuszki poprzez pracę z młodymi ludźmi będą mogły wpływać na ich rozwój i pomagać im w usamodzielnieniu się. Długofalowo działania projektowe mają umożliwić wychowankom włączenie się w życie lokalnej społeczności w momencie stawania się dorosłymi obywatelami. Dodatkowo przeprowadzone zostaną badania wzroku oraz zajęcia edukacyjne z higieny. Wolontariuszki będą pomagały w opiece nad dziećmi, pomagały w nauce oraz organizowały zajęcia promujące higienę i zdrowy tryb życia. MSZ przeznaczył na ten projekt dotację w wysokości 84 390 PLN.

 

1108/2013 Kompleksowa rehabilitacja podopiecznych przychodni i praca opiekuńcza w świetlicy środowiskowej w Santa Cruz w Boliwii

Salezjański Wolontariat Misyjny Młodzi Światu. Oddział we Wrocławiu

Projekt zakłada zapewnienie przez wolontariuszy kompleksowej rehabilitacji pacjentów przychodni przy parafii św. Jana Chrzciciela w miejscowości Santa Cruz oraz świadczenie usług fizjoterapeutycznych w domach ludzi niepełnosprawnych. Dzięki rehabilitacji oraz przywróceniu sprawności zwiększą się ich szanse na znalezienie zatrudnienia i wykonywanie pracy zarobkowej, co wpisuje się w realizację pierwszego Milenijnego Celu Rozwoju: likwidacji skrajnego ubóstwa i głodu. Projekt uzyskał dotację w wysokości 68 420 PLN.

 

1119/2013 Wspieranie rozwoju podopiecznych Internado de Niñas San Francisco w Cochabambie, Boliwia

Pracownia Integracji Społecznej PRZYSTAŃ KULTUR

Projekt skierowany jest do podopiecznych Internado de Niñas San Francisco w miejscowości Cochabamba, które pochodzą z najuboższych warstw społecznych. Celem projektu jest podniesienie jakości ich życia, wyrównanie szans edukacyjnych i społecznych, zniwelowanie skutków ubóstwa i niedożywienia, a także pomoc w dalszym rozwoju. Wolontariusze pomogą dziewczętom w nadrobieniu zaległości w nauce; przeprowadzą zajęcia edukacyjne na temat AIDS, malarii i dengi, która w regionie jest jednym z największych zagrożeń oraz zajęcia psychoedukacyjne, które pozwolą na kształtowanie prawidłowych postaw rodzicielskich i wzrost świadomości swoich praw jako kobiety oraz kształtowanie podstawowych umiejętności rozwiązywania konfliktów bez użycia przemocy, współpracy w grupie, radzenia sobie z emocjami. Projekt zakłada również rozwój punktu medycznego, który będzie świadczył usługi pierwszej pomocy w chorobach tropikalnych i pasożytniczych i prowadził profilaktykę tych chorób. Projekt uzyskał dotację w wysokości ponad 60 tys. PLN.

 

992/2013 "Uczymy się nie dla szkoły, lecz dla życia" - wsparcie metodyki pracy z dziećmi niepełnosprawnymi w Centrach prowadzonych przez Stowarzyszenie Mam Dzieci Niepełnosprawnych AMEH Indemesho w Burundi

Fundacja Ekonomiczna Polska - Afryka Wschodnia 

Beneficjentem projektu będą mamy ze Stowarzyszenia Mam Dzieci Niepełnosprawnych AMEH "Indemesho", niepełnosprawne dzieci oraz ojcowie. Wolontariusze będą prowadzić dla nich zajęcia w dwóch Centrach na przedmieściach stolicy Bujumbury, zorganizują dzień SuperMamy i SuperTaty, pomogą w opiece nad niepełnosprawnymi dziećmi oraz pokażą rodzicom, jak się nimi zajmować. Przeprowadzą także zajęcia mające na celu rozwój psychoruchowy dzieci oraz przedstawią mamom nowe, atrakcyjne i efektywne metody pracy z ich dziećmi. Projekt uzyskał dotację MSZ w wysokości 36 985 PLN.

 

977/2012 Rozwój terenów zmarginalizowanych dzięki poprawie bezpieczeństwa wodnego społeczeństw pastersko-rolniczych poprzez remont cystern w Południowym Hebronie

Polska Akcja Humanitarna

Projekt skierowany jest do mieszkańców wiosek: Beit Mirsim i Beit Al Ruja Al Fauqa w Autonomi Palestyńskiej. Rolnicy i pasterze z Dystryktu Hebron to grupy najbardziej narażone na niebezpieczeństwa związane z brakiem dostępu do wody. Podstawowym założeniem projektu jest poprawienie dostępu do wody. by to osiągnąć wyremontowane zostaną 4 cysterny do pozyskiwania wody deszczowej do użytku rolniczego i domowego. Ponadto mieszkańcy zostaną przeszkoleni z zakresu bezpiecznego, oszczędnego i efektywnego pozyskiwania wody. Na ten cel MSZ przeznaczył 37 812 PLN.

 

1069/2013 Oświetlenie ośrodków zdrowia oraz szkolenia z zakresu instalacji systemów oświetleniowych w Południowym Sudanie

Fundacja Polskie Centrum Pomocy Międzynarodowej 

W ramach projektu zostanie zamontowany system oświetlenia na pięciu ośrodkach zdrowia powiecie Aweil North i Aweil West. Zadaniem wolontariusza będzie pomoc techniczna dla ośrodków zdrowia, które borykają się ze źle funkcjonującymi zestawami oświetleniami. Personel ośrodków często nie posiada umiejętności technicznych i ma problem z naprawą nawet prostej usterki, dlatego przeszkolone zostaną osoby, które zajmą się późniejszą konserwacją instalacji. Te działania przyczynią się do zwiększenie dostępu ludności do opieki medycznej i zabiegów ratujących życie oraz poprawy warunków pracy lekarzy podczas godzin nocnych. Projekt uzyskał dotację MSZ w wysokości 50 010 PLN.

 

1117/2013 Wspieranie integralnego rozwoju dzieci i młodzieży prowincji Datem del Marañón w Peru - kontynuacja projektu 2.

Salezjański Wolontariat Misyjny - Młodzi Światu 

Działania projektowe skierowane są do dzieci i młodzieży w miejscowości San Lorenzo w Peru. Wolontariuszka będzie zajmować się prowadzeniem miejscowego oratorium, w którym zorganizuje poprowadzi zajęcia ogólnorozwojowe dla dzieci i młodzieży (integracyjne, warsztaty dotyczące kultury Peru i innych krajów, zajęcia wyrównawcze); zajęcia artystyczne (warsztaty muzyczno-teatralne, warsztaty manualne); zajęcia rekreacyjno-sportowe, kurs języka angielskiego. Ponadto zostanie przeprowadzony kurs pierwszej pomocy dla dzieci i młodzieży oraz osobny kurs dla lokalnych animatorów. Działania te umożliwią poszerzenie horyzontów, zdobywanie i rozwijanie umiejętności pracy w grupie, co w rezultacie przyczyni się do chętniejszego korzystania z edukacji, lepszego funkcjonowania na rynku pracy oraz stopniowego podnoszenia standardu życia lokalnej ludności. Na realizację projektu MSZ przeznaczył 49 540 PLN.

 

1097/2013 Misja medyczna w Zambii

Stowarzyszenie Polska Misja Medyczna

Celem projektu jest niesienie pomocy medycznej mieszkańcom Zambii, którzy na co dzień mają utrudniony dostęp do opieki medycznej. Wolontariuszki zajmą się diagnostyką,  leczeniem pacjentów oraz edukacją Zambijczyków w zakresie podstawowych zasad higieny i zdrowia. Oprócz pracy na terenie parafii Chrystusa Odkupiciela w Makenii, wolontariuszki postarają się dotrzeć z pomocą medyczną w miejsca trudno dostępne oraz do dzieci pozbawionych opieki. Projekt uzyskał dotację w wysokości 63 688 PLN.

 

1100/2013 Pomoc dla Siloe

Fundacja Pomocy Humanitarnej "Redemptoris Missio" 

W ramach projektu podstawową opieką medyczną objęte zostaną dzieci z ośrodka w Siloe, RPA. Są to dzieci niewidome, niedowidzące oraz zdrowe (ok. 700 os.). Wolontariusze będą wykonywać badania przesiewowe dla wszystkich dzieci w celu zdiagnozowania tych, które potrzebują bardziej specjalistycznej opieki, bądź rehabilitacji. Na terenie ośrodka powstanie gabinet, do którego zostanie zakupiony podstawowy sprzęt medyczny, leki i środki opatrunkowe. Wolontariusze będą również prowadzić zajęcia z edukacji prozdrowotnej oraz zorganizują spotkania dla rodziców na temat popularnych chorób wieku dziecięcego i postępowania w przypadku ich wystąpienia. Projekt uzyskał dotację MSZ w wysokości 58 934 PLN.

 

1103/2013 Wzmocnienie potencjału Karas Huisen Crafts w Keetmanshoop (Namibia).

Dom Spotkań im. Angelusa Silesiusa

W ramach projektu Wolontariusze – eksperci - przeprowadzą analizy niezbędne w dalszym rozwoju lokalnej organizacji KHC i na ich podstawie przygotują i przeprowadzą cykl szkoleń i coachingu dla pracowników. KHC to organizacja pozarządowa zajmująca się szkoleniem lokalnej społeczności w tradycyjnym rękodziele. Dzięki nabytej wiedzy i umiejętnościom uczestnicy kursów i szkoleń zdobywają możliwość zarobkowania. Zasadniczym celem projektu jest zbudowanie trwałej niezależności i stabilności finansowej KHC. W szerszej perspektywie planowane jest uniezależnienie lokalnej organizacji pozarządowej od zagranicznej pomocy rozwojowej. Działania w ramach projektu mają na celu wzajemną wymianę doświadczeń oraz osiągnięcie nowych, trwałych rozwiązań. Projekt uzyskał dotację MSZ w wysokości 48 060 PLN.

 

1066/2013 Dzieci ulicy w Limie - w drodze po uśmiech

Fundacja Papaya 

Głównym celem projektu jest przeciwdziałanie ubóstwu i wykluczeniu społecznemu szczególnie dzieci i młodzieży z dzielnic biedy tzw. pueblos jueves) w Limie, Peru. Projekt zakłada realizację działań, które wesprą wychowanków domu dla chłopców ulicy Ayllu Situwa w wydobyciu swojego potencjału i wykorzystaniu w pełni szansy, którą daje im placówka. Wolontariuszka przeprowadzi kurs twórczego myślenia, zapozna chłopców z bajkami i legendami pochodzącymi z innych kręgów kulturowych, m.in. z bajkami z Polski, a także będzie dawała chłopcom indywidualne lekcje języka angielskiego. Następnie w ramach streetworkingu wolontariuszka będzie współpracować z członkami Ayllu Situwa przeprowadzając dla grupy ochotników cykl zajęć z twórczego myślenia. Będzie również udzielać wsparcia w podejmowaniu wysiłku wyrwania się z sytuacji ulicy. Projekt uzyskał dotację MSZ w wysokości 42 164 PLN.

 

1096/2013 Pomoc medyczna i stomatologiczna w przychodni Holy Spirit w Maggotty na Jamajce – kontynuacja

Fundacja Pomocy Humanitarnej "Redemptoris Missio" 

Projekt jest kontynuacją działań podjętych w latach 2011 i 2012. Jego celem jest zapewnienie ciągłej opieki lekarskiej mieszkańcom regionu Maggotty. Wolontariusze będą pracować jako lekarze w przychodni w Maggotty oraz pełnić całodobowe dyżury na wypadek pojawienia się nagłych przypadków. Ich zadaniem będzie przyjmowanie pacjentów, diagnozowanie ich, wdrażanie odpowiedniego leczenia, jego kontrolowanie, wykonywanie zabiegów ambulatoryjnych i chirurgicznych oraz badań laboratoryjnych. Poza działaniami medycznym wolontariusze będą organizować zajęcia edukacyjne dla pacjentów przychodni. Do tegorocznego projektu włączona zostanie także pomoc dentystyczna oraz zajęcia edukacyjne z zakresu profilaktyki i higieny jamy ustnej. Projekt uzyskał dotację MSZ w wysokości 86 731 PLN.

 

1121/2013 Świat nie zamyka się na chorobie: wolontariat na rzecz niepełnosprawnych w Gruzji. Odsłona III.

Stowarzyszenie Polska Misja Medyczna

Projekt zrodził się na prośbę rodziców dzieci niepełnosprawnych, osób niepełnosprawnych i pracowników Centrum dla Osób Niepełnosprawnych zrzeszonych wokół działań prowadzonych przez gruzińską filię Zakonu Ojców Kamilianów (Zakonu Posługujących Chorym - Kamilianów). W ramach projektu podjęte zostaną kompleksowe działania na rzecz przywrócenia osobom niepełnosprawnym maksymalnej sprawności fizycznej lub psychicznej, przywrócenie zdolności do pracy oraz do brania czynnego udziału w życiu społecznym. Równocześnie ciągle dokształcana będzie kadra fizjoterapeutów, którzy znajdują się na miejscu. Projekt uzyskał dotację MSZ w wysokości 32 120 PLN.

 

1106/2013 Pomoc medyczna dla ośrodka w Dilla w Etiopii

Fundacja Pomocy Humanitarnej "Redemptoris Missio"

W ramach projektu wolontariuszki przez okres trzech miesięcy będą pracować jako pielęgniarki i położne w przychodni w Dilla w płd Etiopii, w ośrodku misyjnym Sióstr Salezjanek. Głównym założeniem jest zapewnienie pomocy medycznej podopiecznym ośrodka oraz dokonanie badań przesiewowych dzieci z przedszkola mieszczącego się w ośrodku. W ramach projektu będą udzielać pomocy w gabinecie pielęgniarskim, wykonywać zabiegi pielęgnacyjne, badania laboratoryjnie, badania USG. Ponadto przeprowadzą badania przesiewowe dzieci z przedszkola prowadzonego przez misję, wszystkim dzieciom założą karty rozwoju, które będą pomagać kolejnym wolontariuszom podejmującym pracę w ośrodku. Wolontariuszki jako położne będą pracować także na porodówce, odbierając porody i opiekując się matką i dzieckiem oraz kobietami w ciąży. Dodatkowo wolontariuszki będą brać udział w akcjach szczepienia dzieci i w programie dożywiania dzieci i dorosłych. Poza działalnością medyczną wolontariuszki będą prowadzić również działania edukacyjne skierowane do dzieci w  przedszkolu i uczniów szkoły zawodowej. Na ten cel MSZ przeznaczył 53 334 PLN.

 

1075/2013 Wyrównywanie szans edukacyjnych dzieci ulicy w Zambii poprzez streetworking oraz działania resocjalizacyjne

Fundacja Usłyszeć Afrykę 

Głównym założeniem projektu jest praca streetoworkerska z dziećmi mieszkającymi na ulicach Lusaki, a także wychowankami domu „Salvation Home” i „Kulanga Bana farm” organizacji AFC Zambia oraz w ośrodku dla dzieci ulicy Home of Hope. Wolontariusze zapewnią podstawową opiekę medyczną, usprawnienie systemu resocjalizacji oraz wychowawcze i edukacyjne przygotowanie do rozpoczęcia nauki szkolnej. Działania projektowe będą obejmować pracę na ulicy wśród dzieci zaniedbanych i porzuconych. Ważnym elementem będzie także wyposażenie klasy lekcyjnej w „Salvation Home” w niezbędny sprzęt oraz pomoce edukacyjne i materiały dydaktyczne. Planowane działania mają na celu wsparcie rozwoju dzieci na płaszczyźnie edukacyjnej, jak i rozwinięcie zdolności – plastycznych, manualnych, muzycznych i kulinarnych. Dla dzieci, które miały bardzo trudny start życiowy jest to przywrócenie im szansy na normalne funkcjonowanie w społeczeństwie. Wyposażenie ich w niezbędne umiejętności oraz wiedzę potrzebną do rozpoczęcia nauki szkolnej umożliwi im w przyszłości zdobycie zawodu i zapewni samodzielność. Projekt uzyskał dotację MSZ w wysokości 76 463 PLN.

 

1126/2013 Wspieranie dostępności wczesnej edukacji dla dzieci niewidomych i słabowidzących w Ghanie

Fundacja Usłyszeć Afrykę 

Celem projektu jest przeszkolenie kadry pedagogicznej szkoły Akropong School for the Blind we wschodniej Ghanie i przygotowane merytoryczne do efektywnego prowadzenia wczesnego wspomagania rozwoju dzieci niewidomych, słabowidzących i głuchoniewidomych. Realizacja działań będzie miała wpływ nie tylko na nauczycieli i uczniów szkoły, ale - poprzez swój charakter - również na całą społeczność regionu. Założeniem prowadzonych działań jest wyszkolenie wysokiej klasy specjalistów zdolnych do prowadzenia rehabilitacji dzieci w formie wczesnego wspomagania ich rozwoju. Ważnym aspektem projektu jest wymiana doświadczeń między specjalistami z Ghany i Polski. Jej celem jest podniesienie poziomu świadomości specjalistów z obu krajów na temat pomysłów i możliwości w realizacji działań związanych z oddziaływaniem na dzieci niewidome i słabo widzące. MSZ przeznaczył na ten projekt dotację w wysokości 35 826 PLN.

 

961/2013 Multimedialna biblioteka w Moshi

Fundacja Kultury Świata

Projekt zakłada wsparcie funkcjonowania lokalnej biblioteki poprzez szkolenia pracowników Centrum Doskonalenia Nauczycieli oraz akcje i zajęcia animujące różne grupy (młodzież, nauczycieli) wokół biblioteki. Lepszy dostęp do materiałów multimedialnych oraz zwiększenie zasobów biblioteki spowoduje podniesienie poziomu edukacji, zwiększy możliwości absolwentów szkół podstawowych i średnich w regionie. Wolontariuszka weźmie udział we wdrażaniu nowego systemu bibliotecznego. Ponadto, przygotuje warsztaty dla nauczycieli z zakresu wykorzystywania najnowszych technologii w edukacji i zarządzaniu oświatą. Razem z uczniami z dystryktu Moshi przygotowany zostanie film „Edukacja”, który pokaże kwestię szkolnictwa z perspektywy tanzańskich licealistów. MSZ przeznaczył na ten projekt dotację w wysokości 43 350 PLN.

 

1095/2013 Wychowanie i edukacja zagrożonej młodzieży i dzieci ulicy w Wau w Sudanie Południowym

Salezjański Wolontariat Misyjny - Młodzi Światu 

Projekt ma na celu zminimalizowanie problemu nierównego dostępu do edukacji i reintegrację młodzieży zagrożonej z lokalną społecznością. Główną grupę beneficjentów stanowi min. 120 dzieci mieszkających na ulicach miasta Wau w zachodniej części Sudanu Płd. Ponieważ większość z nich nie uczęszcza do szkoły, działania będą miały na celu wyrównanie szans edukacyjnych poprzez przeprowadzenie rozmaitych zajęć ogólnorozwojowych i dokształcających. Dzieci, które będą korzystać z działań edukacyjnych będą rekrutowane bezpośrednio na ulicy poprzez pracowników socjalnych i wolontariuszkę. Przeszkoleni zostaną również pracownicy socjalni (6 osób), którym często brakuje wiedzy, umiejętności, a przede wszystkim motywacji do pracy z trudną młodzieżą. MSZ przeznaczył na ten projekt dotację w wysokości 40 675  PLN.

 

1105/2013 Wsparcie zrównoważonego rozwoju obszarów wiejskich w Gruzji

Dom Spotkań im. Angelusa Silesiusa 

Projekt skierowany jest do lokalnych usługodawców oraz producentów skupionych w Sieci Turystyki Wiejskiej (RTN). Podjęte działania będą miały na celu wzmocnienie i usamodzielnienie członków RTN, poprawienie standardu świadczonych usług turystycznych oraz wzbogacenie oferty turystycznej oraz usprawnienie kontaktu z klientami. Wszystko to ma prowadzić do stymulacji rozwoju terenów wiejskich oraz poprawy jakości życia ich mieszkańców, wpływając tym samym na redukcję ubóstwa. MSZ przeznaczył na ten projekt dotację w wysokości 32 370  PLN.

 

1104/2013 Edukacja przeciwko wykluczeniu w Kirgizji 2013

Dom Spotkań im. Angelusa Silesiusa

Wolontariat będzie realizowany w trzech miejscowościach kirgiskich: Dzalalabad, Osh oraz Dzanisz. Ma na celu przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu osób z grup marginalizowanych, takich jak osoby z niepełnosprawnością, wychowankowie domów dziecka czy seniorzy. Projekt dotyczy także wsparcia społeczności lokalnej. Prowadzone będą zajęcia i obozy dla dzieci, kursy  języka angielskiego; wolontariuszki wezmą udział w organizowaniu festynów i wydarzeń kulturalnych dla lokalnej społeczności. MSZ przeznaczył na ten projekt dotację w wysokości 71 980  PLN.

 

1116/2013 - Ku przyszłości - resocjalizacja kobiet opuszczających więzienie i zapewnienie kompleksowej opieki dzieciom ze środowisk defaworyzowanych w Santa Cruz w Boliwii -kontynuacja projektu

Salezjański Wolontariat Misyjny - Młodzi Światu

W trakcie trwania projektu wolontariuszka będzie opiekowała się domem, kobietami oraz dziećmi, wywodzącymi się ze środowisk defaworyzowanych społecznie. Praca ta będzie polegała na towarzyszeniu dzieciom i kobietom podczas codziennych czynności: odrabianiu prac domowych, odprowadzaniu do szkoły, przyrządzaniu posiłków, dbanie o czystość domów. Dla dzieci zostaną zorganizowane zabawy, zajęcia ruchowe i artystyczne. Pomoc otrzymają także kobiety opuszczające więzienie. MSZ przeznaczył na ten projekt dotację w wysokości 71 070  PLN.  

 

1111/2013 Merytoryczne wsparcie nauczania w dziedzinie parazytologii - kontynuacja.

Fundacja Kultury Świata

Celem wolontariatu jest pomoc w modernizacji programu zajęć z parazytologii ogólnej i weterynaryjnej w ośrodku LITA (Livestock Training Agency Tengeru) w miejscowości Tengeru w Tanzanii. W ramach projektu zakupiony zostanie sprzęt laboratoryjny do wykonywania badań krwi oraz sprzęt medyczny do pobierania prób i wykonywania sekcji diagnostycznych zwierząt. Zorganizowane zostaną praktyczne szkolenia o chorobach pasożytniczych. Po powrocie do kraju, w ramach edukacji globalnej, zostaną zorganizowane spotkania z wolontariuszem dla uczniów, wystawa fotografii oraz prezentacja filmu. MSZ przeznaczył na ten projekt dotację w wysokości 31 140  PLN.

 

979/2013 Drzwi do przyszłości – kontynuacja. Działania edukacyjne w klubach czytania i pisania w szkołach dystryktu Shama w Ghanie

Stowarzyszenie "Jeden Świat"

Celem projektu jest poprawa sytuacji edukacyjnej w regionie Shama w Ghanie. Wolontariuszka przeprowadzi cykl szkoleń dla nauczycieli pracujących w klubach czytania i pisania nt. metod pracy z młodzieżą oraz konsultacje indywidualne, które poprawią poziom nauczania w szkołach. Ponadto, w ramach projektu przewidziana jest inicjatywa edukacyjna, której celem jest przełamanie negatywnych stereotypów nt. Afryki i mieszkających tam ludzi wśród  polskiej młodzieży. W tym celu nakręcony zostanie film obrazujący życie codzienne ludzi w Ghanie. MSZ przeznaczył na ten projekt dotację w wysokości 49 584 PLN.

powrót

Zasięg geograficzny programu

Wolontariusze programu Polska Pomoc

powrót

w górę

Tagi