Polska pomoc

Wkład rządu RP na rzecz Światowego Programu Żywnościowego w Afganistanie

 WFP działa w Afganistanie od 1963 r., obejmując 34 prowincje. W ramach trzyletniej Operacji trwałej pomocy i odbudowy (Protracted Relief and Recovery Operation - PRRO), rozpoczętej 1 kwietnia 2010 roku, WFP dostarcza pomoc żywnościową do 7,3 miliona Afgańczyków zamieszkujących regiony dotknięte brakiem bezpieczeństwa żywnościowego. Pomoc żywnościowa WFP wspiera Afgańczyków najbardziej dotkniętych brakiem bezpieczeństwa żywnościowego, w tym wdowy i dzieci, a także rodziny dotknięte konfliktem lub klęskami żywiołowymi.
WFP współpracuje z rządem Afganistanu, wspólnotami lokalnymi, innymi agendami ONZ oraz krajowymi i międzynarodowymi organizacjami pozarządowymi. Biuro krajowe WFP znajduje się w Kabulu. Ponadto, WFP prowadzi biura w Mazar-e Sharif, Heracie, Kandaharze, Dżalalabadzie, Fajzabadzie, Nili, Bamianie i Majmanie.

Wsparcie Polski na rzecz WFP oraz działań WFP w Afganistanie

W grudniu 2010 r. rząd RP przekazał 490.800 USD na rzecz programu PPRO prowadzonego przez Światowy Program Żywnościowy. Dzięki temu hojnemu wkładowi, WFP mógł przekazać 15 tys. beneficjentów prawie 400 ton produktów spożywczych w ramach programów powszechnej pomocy żywnościowej (general food distributions - GFD), żywności za pracę (food for work - FFW) oraz żywności za szkolenia (food for training - FFT). Wkład ten umożliwił WFP wdrożenie działań w różnych regionach kraju, przyczyniając się tym samym do całokształtu działań zrealizowanych przez WFP.

Oto krótki opis działań zrealizowanych przez WFP w pierwszej połowie 2011 r.:

Żywność za pracę/aktywa

Na przestrzeni pierwszych sześciu miesięcy 2011 r., WFP przekazało racje żywnościowe 420 tys. osób uczestniczącym w pracach związanych z budową lub odbudową trwałych aktywów wspólnot lokalnych, takich jak kanały irygacyjne, zbiorniki wodne, wały przeciwpowodziowe oraz drogi.  
Te projekty WFP mają na celu głównie zwiększanie wydajności rolniczej oraz odporności środowisk lokalnych na nagłe zdarzenia. Rodziny dotknięte brakiem bezpieczeństwa żywnościowego otrzymują pomoc żywnościową, a lokalna społeczność czerpie korzyści z programów żywności za pracę oraz żywności za szkolenia.

Nadzwyczajna pomoc żywnościowa

Od stycznia do czerwca 2011 r. WFP przekazało pomoc żywnościową ponad 640 tys. osób należącym do szczególnie zagrożonych grup dotkniętych takimi klęskami żywiołowymi jak powodzie i susze. W grupie tej znalazły się także osoby przesiedlone w wyniku konfliktów lub innych zagrożeń. Nadzwyczajna pomoc żywnościowa na ogół udzielana jest na początku wystąpienia sytuacji kryzysowej, a następnie zastępowana innymi działaniami - np. programem żywności za pracę - wspierając tym samym odbudowę zniszczonych wspólnot lokalnych. Zdjęcie przedstawia szczególnie zagrożone grupy w Ghazni oczekujące na powszechną pomoc żywnościową WFP.

Żywność za szkolenia

Na początku 2011 roku ok. 35 tys. uczestników otrzymało żywność w trakcie szkoleń zawodowych obejmujących takie dziedziny jak pszczelarstwo, tworzenie żłobków, tkactwo, haftowanie, krawiectwo i stolarstwo. WFP dostarcza żywność kobietom i mężczyznom uczestniczącym w nauce pisania i czytania oraz w szkoleniach zawodowych mających na celu zmniejszenie analfabetyzmu i zwiększenie kapitału wytwórczego oraz samowystarczalności wspólnot.

w górę

Tagi