Polska pomoc

Wieloletni program współpracy rozwojowej na lata 2016-2020

Wieloletni program współpracy rozwojowej na lata 2016-2020, zawierający polską strategię działań na rzecz krajów rozwijających się, został przyjęty przez Radę Ministrów w dniu 6 października 2015 r. Dokument obejmuje całość polskiej Oficjalnej Pomocy Rozwojowej (Official Development Assisatnce, ODA), w tym bilateralną pomoc rozwojową, pomoc humanitarną oraz działania w obszarze edukacji globalnej. Jego głównym celem jest dalsze wzmacnianie skuteczności i efektywności polskiej współpracy rozwojowej.

Program na lata 2016-2020 został opracowany z uwzględnieniem doświadczeń płynących z realizacji współpracy rozwojowej w latach 2012-2015 oraz analiz dokumentów strategicznych, potrzeb i kierunków rozwoju krajów partnerskich, a także prac Rady Programowej Współpracy Rozwojowej oraz inicjatyw Unii Europejskiej.

Program wieloletni 2016-2020 - broszura

W porównaniu z poprzednim okresem programowania polska współpraca rozwojowa będzie koncentrować się na mniejszej liczbie krajów priorytetowych. Priorytetowym wsparciem objętych zostanie 10 krajów: 4 państwa Partnerstwa Wschodniego (Białoruś, Gruzja, Mołdawia, Ukraina) oraz 6 państw Afryki, Azji i Bliskiego Wschodu (Etiopia, Kenia, Mjanma, Palestyna, Senegal, Tanzania).

Dokument określa także priorytety tematyczne współpracy rozwojowej. W kolejnych lata polska współpraca rozwojowa będzie służyć wzmocnieniu rządów prawa i wspieraniu reform decentralizacyjnych oraz zwalczaniu korupcji, a także przestrzeganiu praw człowieka i swobód obywatelskich. Wśród celów współpracy rozwojowej jest także poprawa opieki zdrowotnej i dostępu do edukacji. Przewidziano też wsparcie dla przedsiębiorczości i rolnictwa oraz ochrony środowiska naturalnego, w tym zapobiegania skutkom klęsk żywiołowych i katastrof spowodowanych działaniem człowieka.

W nowym Programie uwzględniono wyzwania stojące przed polskim systemem współpracy rozwojowej dotyczące zmian zachodzących w skali regionalnej. W ramach wsparcia dla Państw PW Polska będzie nadal dzielić się swoim doświadczeniem transformacyjnym i wspierać aspiracje pro-europejskie tych państw, w tym wdrażanie Umów Stowarzyszeniowych i DCFTA (w szczególności na Ukrainie, w Mołdawii i Gruzji).

Ze względu na bezprecedensowy kryzys migracyjny spowodowany konfliktem zbrojnym w Syrii w programie przewidziano udzielanie przez Polskę pomocy humanitarnej uchodźcom z regionu Bliskiego Wschodu, przede wszystkim uchodźcom syryjskim.

Działania objęte programem finansowane będą ze środków Ministerstwa Spraw Zagranicznych, rezerwy celowej budżetu państwa przeznaczonej na współpracę rozwojową i funduszy innych resortów.

Program będzie podstawą do opracowania planów rocznych, w których zostaną określone szczegółowe zadania, formy współpracy oraz wysokość środków finansowych przeznaczonych na realizację poszczególnych zadań z dziedziny współpracy rozwojowej.

Etapy prac nad przygotowaniem programu na lata 2016-2020

Zgodnie z Ustawą o współpracy rozwojowej (art. 5 i art. 6 ustawy) wieloletni program współpracy rozwojowej stanowi podstawę do prowadzenia przez Polskę współpracy rozwojowej. Minister właściwy do spraw zagranicznych przygotowuje program na okresy nie krótsze niż cztery lata. Program określa cele oraz priorytety polskiej współpracy rozwojowej. Ponadto uwzględnia ustalenia organizacji międzynarodowych i regulacje UE. Projekt programu udostępniony będzie w Biuletynie Informacji Publicznej Ministerstwa Spraw Zagranicznych celem przeprowadzenia konsultacji społecznych. Program przyjmuje w drodze uchwały Rada Ministrów.

W kwietniu 2014 r. MSZ rozpoczęło prace koncepcyjne nad projektem nowego wieloletniego programu współpracy rozwojowej. Prace nad dokumentem podzielono na cztery etapy:

  • Etap I – analiza wdrażania Wieloletniego programu współpracy rozwojowej na lata 2012 - 2015 (kwiecień - czerwiec 2014)
  • Etap II – przygotowanie założeń koncepcyjnych nowego wieloletniego programu (czerwiec – październik 2014)
  • Etap III – przygotowanie projektu nowego wieloletniego programu (październik 2014 – maj 2015)
  • Etap IV – formalne przyjęcie projektu nowego wieloletniego programu współpracy rozwojowej (maj – sierpień 2015)

W ramach Etapu I przygotowana została analiza wdrażania obowiązującego Wieloletniego programu współpracy rozwojowej na lata 2012-2015, którą skonsultowano z partnerami społecznymi i przekazano do zaopiniowania Radzie Programowej Współpracy Rozwojowej na posiedzeniu w czerwcu 2014 r.

W ramach Etapu II, na podstawie wniosków z analizy wdrażania obecnego Wieloletniego programu, został przygotowany projekt założeń koncepcyjnych nowego wieloletniego programu współpracy rozwojowej. W czerwcu i lipcu 2014 r. projekt był konsultowany z Radą Programową Współpracy Rozwojowej. W wyniku uwag, zgłoszonych przez członków Rady, powstała druga wersja projektu założeń, która została przekazana do zaopiniowania Radzie w listopadzie 2014 r. Podczas listopadowego posiedzenia Rada Programowa zaopiniowała wybór krajów priorytetowych.

W ramach Etapu III, na podstawie zaakceptowanych założeń koncepcyjnych, opracowano wstępne propozycje szczegółowych priorytetów geograficznych i tematycznych. W trakcie tego etapu zorganizowano konsultacje ad hoc z interesariuszami programu polskiej współpracy rozwojowej. Etap III trwać będzie do maja 2015 roku i zakończy się przygotowaniem projektu wieloletniego programu współpracy rozwojowej.

W ramach Etapu IV projekt nowego wieloletniego programu współpracy rozwojowej zostanie poddany:

  • zgodnie z art. 6 ustawy, konsultacjom społecznym za pośrednictwem BIP oraz strony http://www.polskapomoc.gov.pl/;
  • konsultacjom w Radzie Programowej Współpracy Rozwojowej.

Po akceptacji Ministra Spraw Zagranicznych projekt nowego wieloletniego programu współpracy rozwojowej zostanie przekazany latem 2015 roku Radzie Ministrów do przyjęcia w trybie uchwały.

Pytania dotyczące prac nad wieloletnim programem współpracy rozwojowej można kierować do zespołu ds. programowania w DWR (program_wieloletni@msz.gov.pl).

w górę

Tagi