Polska pomoc

Walka z nielegalnymi przepływami finansowymi priorytetem OECD w Spójności polityk na rzecz rozwoju

Walka z nielegalnymi przepływami finansowymi (ang. illicit financial flows) stanowi jeden z trzech obszarów priorytetowych w realizacji Spójności polityk na rzecz rozwoju ustanowionych przez OECD (pozostałe dwa to bezpieczeństwo żywnościowe oraz zielona gospodarka).

OECD uznaje walkę z tym zjawiskiem za kluczowy element przyczyniający się do mobilizacji środków krajowych w państwach rozwijających się, co jest istotnym uzupełnieniem środków finansowych ODA (ang. Official Development Aid) przekazywanych przez kraje - donatorów, m.in. przez Polskę.

Zwalczanie nielegalnych przepływów finansowych zostało również uznane za jeden z przyszłych celów rozwojowych w nowej agendzie Post – 2015.

Zgodnie z informacją z raportu OECD Better Policies for Development 2014 - Policy Coherence and Illicit Financial Flows za główne przyczyny nielegalnych przepływów finansowych uznawane są:

  • pranie pieniędzy,
  • korupcja,
  • unikanie opodatkowania.

Aktualne działania OECD w zakresie nielegalnych przepływów finansowych

Oprócz opublikowania ww. raportu OECD obecnie pracuje nad modułem tematycznym poświęconym  zagadnieniu nielegalnych przepływów finansowych. Opracowywany jest dokument zawierający m.in. przegląd międzynarodowego systemu zwalczania tego procederu oraz omawiający kwestie niespójności pomiędzy politykami krajowymi a międzynarodowymi standardami. Celem jest ułatwienie państwom członkowskim, a także krajom rozwijającym się realizacji działań zmierzających do implementacji standardów międzynarodowych przyczyniających się do zwalczania nielegalnych przepływów finansowych.

Pierwsza wersja dokumentu została zaprezentowana na spotkaniu punktów kontaktowych ds. PCD organizowanym przez OECD w dniach 30 i 31 marca 2015 r. Jedna z sesji poświęcona była kwestii nielegalnych przepływów finansowych. Prezentacje z tej sesji dostępne są pod następującymi linkami: Tom Neylan, OECD/PCD; Ernesto Soria Morales, OECD/PCD; Carina Lindberg, OECD/PCD.

Prace nad modułem tematycznym poświęconym nielegalnym przepływom finansowym będą trwały do września 2015 r. Następnie moduł zostanie włączony do nowych wytycznych dotyczących wdrażania PCD opracowanych przez OECD.

w górę

Tagi