Polska pomoc

 

WASH - poprawa bezpieczeństwa sanitarnego i zdrowia dzieci w szkołach podstawowych na terenach wiejskich hrabstwa Bungoma w Kenii

Na podstawie danych UNICEF i WHO szacuje się, że na obszarach wiejskich w Kenii 45% mieszkańców nie ma dostępu do czystej wody, a zaledwie 29% ma możliwość korzystania z bezpiecznych toalet – podłączonych do szamba lub kanalizacji. W najtrudniejszej sytuacji są dzieci, narażone na utratę zdrowia, a nawet życia, nie tylko w domu, ale także w placówkach edukacyjnych. Szkoły w Kenii nie radzą sobie ze zbyt dużą liczbą podopiecznych, zarówno pod kątem nauczania, jak i oferowanej infrastruktury. Sytuację pogorsza także trudna kondycja finansowa szkół, uniemożliwiająca w praktyce dokonywanie jakichkolwiek inwestycji czy napraw szkolnej infrastruktury. W rezultacie uczniowie i nauczyciele są zmuszani do korzystania z przepełnionych, rozpadających się toalet, nie mają dostępu do wody, mydła ani papieru toaletowego. W takich warunkach zachorowalność na cholerę, dur brzuszny czy pełzakowicę nie jest niestety rzadkością. Bezsilność kadry pedagogicznej wobec problemów finansowych przejawia się także poprzez niepodejmowanie działań edukacyjnych służących szerzeniu podstawowej wiedzy z zakresu zdrowia i higieny.

Projekt służył poprawie dostępu do bezpiecznych toalet oraz ujęć wody w 10 szkołach podstawowych hrabstwa Bungoma (zachodnia Kenia), co ma się przełożyć na polepszenie stanu zdrowia uczniów i kadry nauczycielskiej w tych szkołach. Oprócz działań infrastrukturalnych nacisk będzie położony także na edukację uczniów, nauczycieli i opiekunów dzieci, sprzyjającą zmianie zachowań zdrowotnych i rozwojowi kompetencji w tej dziedzinie.

Fundacja Partners Polska od 2011 roku realizuje projekty typu WASH (Water, Sanitation and Hygiene) w wiejskich szkołach w całej Kenii, finansowane między innymi ze środków polskiej pomocy (Szkoła zdrowia I i II, Bezpieczne szkoły dla Kenii). W tym czasie dzięki działaniom Fundacji zbudowano prawie 200 toalet, zainstalowano kilkadziesiąt systemów pozyskiwania wody deszczowej i promowano edukację zdrowotną wśród 15 000 dzieci i nauczycieli, niezależnie od zastanych warunków sanitarnych. Każdy z projektów poddawany był wewnętrznej i zewnętrznej ewaluacji, z których wnioski Fundacja uwzględniła w kolejnych edycjach programu. Lata doświadczenia wyraźnie pokazują, że najbardziej skuteczne jest podejście trzytorowe do wyzwania jakim są złe warunki sanitarne w szkołach: wsparcie infrastruktury (budowa toalet przystosowanych do potrzeb dziewcząt i chłopców, punktów z dostępem do wody), edukacja zdrowotna skierowana zarówno do dzieci i nauczycieli, jak i członków lokalnej społeczności oraz wzmocnienie instytucjonalne placówek, które przyczynią się do trwałej zmiany zachowań na bardziej sprzyjające zdrowiu, higienie i edukacji.

WASH - poprawa bezpieczeństwa sanitarnego i zdrowia dzieci w szkołach podstawowych na terenach wiejskich hrabstwa Bungoma w Kenii

„WASH - poprawa bezpieczeństwa sanitarnego i zdrowia dzieci w szkołach podstawowych na terenach wiejskich hrabstwa Bungoma w Kenii" został realizowany przez Fundację Partners Polska w partnerstwie z kenijską organizacją Education Effect Africa w 10 szkołach hrabstwa Bungoma, położonego w zachodniej części Kenii (szkoły Baraki, Kuywa, Kimalewa, Milembe, Honorable Wetangula Sango, Sikulu F.Y.M, Chenjeni, Chebukaka Boys, Chebukaka Girls, Kibichori).

Inicjatywa skierowana była do najuboższej części kenijskiego społeczeństwa - dzieci w wieku szkolnym zamieszkujących zmarginalizowane regiony wiejskie. Warunki, w jakich uczniowie z placówek objętych projektem pobierały naukę przed jego wdrożeniem zagrażały ich zdrowiu i życiu. Brak toalet bądź ich bardzo zły stan oraz ograniczony dostęp do wody na terenie szkół podstawowych przekładał się na brak higieny, zły stan zdrowia dzieci i niższe wyniki w nauce.

W rezultacie, dzięki realizacji projektu „WASH (Water, Sanitation and Hygiene)” poprawiły się warunki sanitarne w 10 publicznych placówkach edukacyjnych, w których uczy się blisko 8000 dzieci i pracuje 170 nauczycieli i członków personelu pomocniczego. Wybudowano higieniczne i bezpieczne dla zdrowia sanitariaty przystosowane do specyficznych potrzeb dziewcząt i chłopców, zainstalowano systemy pozyskiwania wody deszczowej oraz zamontowano punkty z dostępem do wody pitnej. Pracom infrastrukturalnym towarzyszyło wzmocnienie instytucjonalne placówek objętych projektem poprzez utworzenie szkolnych komitetów ds. zdrowia składających się z przedstawicieli dyrekcji, nauczycieli i uczniów. Komitety zostały wyposażone w kompetencje monitorowania i poprawy standardów sanitarnych w swoim otoczeniu. Dzięki pomocy kenijskich ekspertów zdrowotnych placówki na stałe włączyły działania edukacyjne promujące zdrowie, higienę i bezpieczeństwo dzieci do planu zajęć szkolnych. Regularna i intensywna edukacja przełożyła się na zmianę zachowań dzieci i nauczycieli na te bardziej sprzyjające zdrowiu i higienie. Szkoły podstawowe stały się również inicjatorami zmian zdrowotnych w swoim najbliższym otoczeniu – w swoich lokalnych społecznościach zorganizowały kampanie edukacyjne promujące bezpieczeństwo sanitarne, zdrowie i higienę.

Projekt służył realizacji priorytetu „ochrona zdrowia”, a zwłaszcza celu szczegółowego dotyczącego zwiększania liczby ujęć wody pitnej i sanitariatów oraz promocji higieny, zgodnie z założeniami Planu współpracy rozwojowej na rok 2015.

WASH - poprawa bezpieczeństwa sanitarnego i zdrowia dzieci w szkołach podstawowych na terenach wiejskich hrabstwa Bungoma w Kenii

  • Wybudowano ogółem 81 nowych toalet typu (Ventilated Improved Pit Latrine) i 8 pisuarów, zainstalowano 15 systemów pozyskiwania wody deszczowej (zbiorniki na wodę oraz rynny) oraz skonstruowano 77 punktów z dostępem do wody w 10 szkołach podstawowych zlokalizowanych na terenach wiejskich w hrabstwie Bungoma.
  • 39 nauczycieli i rodziców dzieci uczęszczających do wiejskich szkół podstawowych
    w hrabstwie Bungoma wzięło udział w pięciodniowym szkoleniu na temat zdrowia, higieny, bezpieczeństwa sanitarnego i praw dzieci.
  • W 10 placówkach edukacyjnych położonych na terenach wiejskich w hrabstwie Bungoma powstały szkolne komitety ds. zdrowia monitorujące standardy sanitarne.
  • Opracowano i wdrożono 10 planów poprawy warunków sanitarnych oraz edukacji zdrowotnej na terenie publicznych szkół podstawowych położonych na wsiach w hrabstwie Bungoma.
  • Członkowie szkolnych komitetów ds. zdrowia przeprowadzili ogółem 171 zajęć edukacyjnych na temat zdrowia, higieny, bezpieczeństwa sanitarnego i praw dzieci dla 7 682 dzieci, 170 nauczycieli oraz 1 723 rodziców i opiekunów. Ogólna liczba dzieci, które uczestniczyły w zajęciach z edukacji zdrowotnej to 46 464.