Polska pomoc

 

W świat z klasą - kontynuacja

W Polsce nadal zauważalny jest niedostatek materiałów dydaktycznych wprowadzających problematykę edukacji globalnej do programu zajęć przedmiotowych. Tymczasem są one niezbędne dla zapewnienia trwałej zmiany postaw uczniów i uczennic przez bardziej systematyczną styczność z tematyką globalną i pracą nad tymi zagadnieniami, a także umiejętnościami i wartościami leżącymi u jej podstaw.

Projekt jest adresowany do nauczycieli i nauczycielek szkół gimnazjalnych, w szczególności wiedzy o społeczeństwie, historii, języka polskiego, języka angielskiego, plastyki oraz biologii, a także do dyrektorów i dyrektorek szkół. W dłuższej perspektywie służyć będzie także doradcom metodycznym. Projektem objęte będą zarówno osoby posiadające doświadczenie w zakresie edukacji globalnej, jaki i osoby, dla których jest to tematyka nowa.

Projekt „W świat z klasą – kontynuacja” jest częścią trzyletniego przedsięwzięcia, rozpoczętego przez Centrum Edukacji Obywatelskiej w 2013 r. projektu „W świat z klasą” (ang. World-Class Teaching). Źródłem finansowania przedsięwzięcia jest dotacja przyznana przez Komisję Europejską, a wymagany wkład własny został dofinansowany ze środków programu „polska pomoc”.

W świat z klasą - kontynuacja

Projekt realizowany jest w okresie 9 maja - 31 grudnia 2014 r. na terenie całej Polski. Działania przewidziane w projekcie zostaną przeprowadzone w Warszawie i jej okolicach, a 6 szkoleń towarzyszących szkoleniom e-coachingowym odbędzie się w kilku większych miastach Polski.

Wykonawcą projektu jest Fundacja Centrum Edukacji Obywatelskiej. Całe przedsięwzięcie realizowane jest przez nieformalne konsorcjum 4 organizacji: Leeds Development Education Centre (Wielka Brytania), Sudwind Agentur (Austria), People in Peril Association (Słowacja) oraz organizacje z krajów globalnego Południa: NEGO-COM (Benin), CECIP (Brazylia), którego liderem jest CEO. Wszystkie te organizacje posiadają wieloletnie doświadczenie w prowadzeniu działań o tematyce edukacji globalnej.

Projekt jest odpowiedzią na niedostateczną ilość polskojęzycznych materiałów dydaktycznych służących systematycznemu włączaniu edukacji globalnej do codziennej praktyki nauczania. Jego nadrzędnym celem jest upowszechnienie edukacji globalnej wśród nauczycieli gimnazjum poprzez jej lepsze zintegrowanie z treściami podstawy programowej. Najważniejszymi działaniami są: opracowanie i wydanie publikacji z materiałami edukacyjnymi dla wybranych przedmiotów („Edukacja globalna na zajęciach [języka angielskiego, języka polskiego, wiedzy o społeczeństwie, biologii, historii, plastyki]”), przygotowanie i przeprowadzenie kursów blended learning (kursy e-coachingowe prowadzone pod okiem mentorów i mentorek, którym towarzyszą warsztaty stacjonarne) dla nauczycieli tych przedmiotów oraz promocja koncepcji edukacji globalnej i odpowiednich materiałów edukacyjnych.

Beneficjentami projektu będą nauczyciele III poziomu edukacyjnego (gimnazjum), dyrektorzy szkół oraz doradcy metodyczni. Na realizacji projektu w sposób pośredni skorzystają także uczniowie, którzy wezmą udział w zajęciach na temat globalnych współzależności.

W świat z klasą - kontynuacja

Celem projektu „W świat z klasą – kontynuacja” było opracowanie i udostępnienie nauczycielom w gimnazjum, narzędzi do prowadzenia z uczniami zajęć dotyczących globalnych współzależności, a także podniesienie ich kompetencji w zakresie edukacji globalnej. Projekt jest częścią trzyletniego przedsięwzięcia, rozpoczętego przez Centrum Edukacji Obywatelskiej w 2013 roku.

W ramach projektu opublikowano sześć opracowań z materiałami edukacyjnymi dla nauczycieli gimnazjum na zajęcia z języka polskiego, języka angielskiego, historii, biologii, plastyki i zajęć artystycznych oraz wiedzy o społeczeństwie. W każdej publikacji znajduje się od 14 do 20 interesujących scenariuszy zajęć lekcyjnych z materiałami dodatkowymi oraz ramowy program nauczania w odniesieniu do podstawy programowej i edukacji globalnej. Łącznie 3 281 nauczycieli zamówiło materiały w wersji papierowej lub elektronicznej. W wersji papierowej wydano  1 200 egzemplarzy, po 200 na konkretny przedmiot. Publikacje dostępne są także na stronie internetowej.

Ze względu na duże zapotrzebowanie na materiały do zajęć szkolnych z zakresu edukacji globalnej, twórcy projektu poszerzyli zakładane działania o publikację „Edukacja globalna na zajęciach wiedzy o społeczeństwie w gimnazjum” (200 egzemplarzy) oraz broszurę prezentującą koncepcję edukacji globalnej (600 egzemplarzy).

W ramach projektu zaoferowano nauczycielom wybranych przedmiotów kursy w formule blended learning składające się z 3 kursów e-coachingowych, w których udział wzięło 101 uczestników. Dla kursów internetowych opracowano 4 moduły: koncepcja edukacji globalnej, jakość w edukacji globalnej, umiejętności przedmiotowe a edukacja globalna oraz zagadnienia edukacji globalnej. Ponadto, zorganizowano szkolenie dla 10 mentorów i mentorek kursów e-coachingowych, którzy mogli wpierać uczestników swoją wiedzą na temat edukacji globalnej. 

W ramach szkoleń stacjonarnych dla nauczycieli zorganizowano 6 jednodniowych spotkań: po jednym w Toruniu, Krakowie, Wrocławiu oraz Katowicach i dwa w Warszawie. W warsztatach uczestniczyły łącznie 93 osoby. Ponad 80% uczestników kursu blended learning zadeklarowało, że włączy elementy edukacji globalnej do prowadzonych przez siebie zajęć.

Projekt oraz materiały edukacyjne promowane były przez koordynatorów podczas wydarzeń organizowanych dla polskich nauczycieli, na przykład Ogólnopolskiej Prezentacji Projektów Młodzieżowych oraz konferencji przedmiotowych. Ponadto, w ramach działań projektowych w mediach branżowych ukazało się 5 artykułów o globalnych współzależnościach w nauczaniu przedmiotowym.