Polska pomoc

 

Utworzenie szkółki żeglarskiej w Brasławiu

W 2014 roku średnie wynagrodzenie w 13 rejonach obwodu witebskiego na Białorusi wynosiło poniżej 85% średniego wynagrodzenia w obwodzie, i poniżej 75,4% średniego wynagrodzenia w kraju. Najniższy poziom średniego wynagrodzenia w obwodzie odnotowany został m.in. w rejonie brasławskim. Władze obwodowe wskazując na przyczyny powyższej sytuacji, podkreślają m.in. niski poziom ekonomicznej efektywności sektora rolnego oraz słabe wykorzystanie lokalnych, unikalnych zasobów przyrodniczych i możliwości dla generowania dodatkowych dochodów. Rejon brasławski położony jest w białoruskiej części Pojezierza Brasławskiego (rozciągającego się na Litwę i Łotwę). Na terytorium rejonu znajduje się ponad 300 jezior, które łącznie zajmują powierzchnię 36 tys. ha (w tym 50 jezior o powierzchni ponad 100 ha. W 1995 roku powstał Park Narodowy Jeziora Brasławskie.

Uwarunkowania przyrodnicze rejonu tylko w niewielkim zakresie wykorzystywane są na potrzeby rozwoju turystyki. Praktycznie niewykorzystywany jest potencjał do rozwoju sportu i turystyki żeglarskiej. Brak stosownej infrastruktury (mariny, wypożyczalni sprzętu żeglarskiego) hamuje dalszy rozwój rejonu brasławskiego, który w oparciu o popularyzację kultury żeglarskiej miałby szansę na zostanie jednym z najważniejszych ośrodków sportu żeglarskiego na Białorusi. Wpłynęłoby to na podniesienie jego atrakcyjności turystycznej, równolegle dając impuls do rozwoju drobnej przedsiębiorczości takiej jak mała gastronomia, agroturystyka, wypożyczalnie sprzętu żeglarskiego.

Beneficjentami projektu będą przede wszystkim mieszkańcy regionu brasławskiego, którzy otrzymają możliwość korzystania z dodatkowej formy sportu i wypoczynku. W perspektywie długookresowej uzyskają nowe perspektywy rozwoju gospodarczego związane ze wzrostem ruchu turystycznego, w następstwie popularyzacji żeglarstwa na Pojezierzu Brasławskim.

Utworzenie szkółki żeglarskiej w Brasławiu

Realizacja projektu zaplanowana jest na okres od 1 lipca do 31 grudnia 2016 roku we współpracy Ambasady RP z partnerem lokalnym, Stowarzyszeniem Rotary Club Mińsk City.

Zasadniczym celem projektu jest wsparcie rozwoju turystyki poprzez utworzenie szkółki żeglarskiej w Brasławiu, którego działalność ukierunkowana będzie na wykorzystanie potencjału przyrodniczego pojezierza brasławskiego. Poprzez popularyzację nowych form sportu i rekreacji zwiększy się atrakcyjność turystyczna rejonu. W ramach projektu planowane jest zapewnienie specjalistycznego sprzętu i infrastruktury żeglarskiej w celu utworzenia szkółki żeglarskiej. Zakupione zostaną produkty polskich producentów: szkoleniowe łodzie żaglowe, motorówka trenerska, pomost pływający oraz hangar do przechowywania zakupionego sprzętu żeglarskiego. Hangar zostanie ulokowany na brzegu jeziora Drywiaty, w bezpośredniej odległości od pomostu pływającego, przy którym będą cumowały żaglówki. Władze miasta planują zatrudnienie w klubie trenerów żeglarstwa oraz otwarcie szkółki na różne grupy społeczne i wiekowe.

Utworzenie szkółki żeglarskiej w ramach programu Polska pomoc będzie pierwszym krokiem na rzecz wdrażania przez władze rejonu brasławskiego priorytetów określonych w „Strategii zrównoważonego rozwoju obwodu witebskiego na lata 2016-2025”, która powstała w ramach projektu finansowanego przez UE pt. „Wsparcie rozwoju regionalnego i lokalnego w Republice Białorusi”. Umocnienie lokalnego potencjału na drodze kompleksowego rozwoju sfery turystyki, jest celem jednego z czterech priorytetów Strategii, której założenia są zgodne z celami i priorytetami podstawowego dokumentu określającego długoterminowe priorytety rozwoju Białorusi: Narodowej Strategii Społeczno-Gospodarczego Rozwoju Białorusi do 2030 roku.

Beneficjentem ostatecznym są mieszkańcy Rejonu Brasławskiego, którzy w perspektywie krótkookresowej otrzymają możliwość korzystania z dodatkowej formy sportu i wypoczynku. W perspektywie długookresowej uzyskają nowe perspektywy rozwoju gospodarczego związane ze wzrostem ruchu turystycznego, w następstwie popularyzacji żeglarstwa na Pojezierzu Brasławskim.

Utworzenie szkółki żeglarskiej w Brasławiu

Projekt zrealizowano w okresie od 28 lipca do 31 grudnia 2016 r.

Zakupiono sprzęt żeglarski (15 szkoleniowych łodzi żaglowych, trenerską łódź motorową, pomost pływający) i dostarczono go do Brasławia. Przygotowano infrastrukturę dla przechowywania sprzętu żeglarskiego: wydzielono działkę i wykonano na niej fundament pod hangar i dokonano zakupu samego hangaru. Działania umożliwiły uruchomienie w miejscowości Brasław szkółki żeglarskiej, co stanowiło główny cel projektu. Działalność szkółki żeglarskiej wymaga dalszych działań ze strony władz miasta Brasławia. Wraz z początkiem sezonu żeglarskiego 2017 planowane jest zatrudnienie trenerów i nabór uczniów.

Wartość projektu wyniosła około 405 000 zł (97 100 euro), co w całości zostało pokryte ze środków Polskiej pomocy. Dla potrzeb kalkulacji przyjęto kurs 1 EUR = 4,1749 PLN.