Polska pomoc

Ukraina

Projekt "Beskidzkie Strumyki - wolontariat, cześć 1." to szereg działań, służących aktywizacji społecznej oraz kreowaniu podstaw obywatelstwa europejskiego młodzieży szkolnej we wsiach Zubra i Łapajiwka obwodu lwowskiego. Projekt będzie składać się z 3 działań:
„projektowe" - szkolenie dla grup szkolnych, wspólna praca wolontariuszy z uczniami nad przygotowaniem i realizacją własnych mini-projektów na rzecz innych oraz spotkanie ewaluacyjne;
„europejskie" - prowadzenie przez wolontariuszy klubu europejskiego w szkołach, który ma na celu dostarczenie wiedzy młodzieży ze szkół wiejskich o tematyce europejskiej, przy wykorzystaniu metod edukacji nieformalnej, nawiązanie współpracy ze szkołami czy klubami europejskimi w Polsce;
„międzykulturowe" - prowadzenie zajęć dla uczniów w rożnym wieku, które pogłębią ich wiedzę nt. różnorodności kulturowej krajów Europy, uczą tolerancji w stosunku do innych kultur, narodów, religii oraz prowadzenie kursu języka polskiego dla zainteresowanych uczniów i nauczycieli, co pozwoli w przyszłości na aktywną współpracę z polskimi szkołami czy innymi placówkami (wymiany młodzieży, wspólne projekty etc.)
Projekt nauczy młodzież szkolną w ww. wsiach wspólnej, dobrowolnej pracy na rzecz swojej społeczności. Przewidujemy, że podczas realizacji małych projektów uczestnicy będą społecznie pracować ze swoimi rówieśnikami oraz młodszymi kolegami ze szkół położonych na terenach wiejskich. W ramach tej pracy będą pomagać w odrabianiu lekcji, organizować kursy i wycieczki, a także warsztaty teatralne czy taneczne.
Projekt ten stanowi część większego projektu, który ma łącznie zaangażować 4 szkoły z obwodu lwowskiego i stworzyć środowisko dla wzajemnego wsparcia i współpracy między szkołami uczestniczącymi w projekcie.
Projekt będzie realizowany w okresie lipiec-grudzień 2008 przez 2 wolontariuszy.

w górę

Tagi