Polska pomoc

Uganda

Projekt będzie realizowany przez trzy miesiące od lipca do października 2008 w Ugandzie. Organizacją przyjmującą i pomysłodawcą projektu jest ASB Uganda, filia organizacji niemieckiej Arbeiter-Samariter-Bund Deutschland e.V. Od 2005 roku prowadzi ona programy skierowane do osób wewnętrznie przesiedlonych (IDPs) w północnej Ugandzie, które powróciły do swoich wiosek w rezultacie trwających rozmów pokojowych. Grupa ta jest adresatem różnorodnych programów, mających na celu ułatwienie ponownej integracji w społecznościach lokalnych. Dzieci, które wychowały się w obozach mają szczególne trudności z aklimatyzacją w nowych warunkach.
W ramach projektu ASB Uganda i Polskiej Akcji Humanitarnej przeprowadzona zostanie ewaluacja efektu prowadzonych dotychczas przez ASB Uganda programów dla dzieci IDPs. Ta zewnętrzna ocena działań organizacji pomoże ASB lepiej dostosować swoją ofertę do potrzeb beneficjentów.
Do głównych zadań wolontariuszki w pierwszym etapie projektu należeć będzie opracowanie, we współpracy ze swoim opiekunem w organizacji przyjmującej, narzędzia badawczego odpowiednio dobranego do grupy docelowej, hipotez badawczych oraz zewnętrznych warunków prowadzenia badań. Następnie, po ustaleniu harmonogramu prowadzonych badań, pojedzie do dystryktu Lira, by tam prowadzić badania w wioskach, które zamieszkuja członkowie badanej grupy.
Po skończonych badaniach powróci do Kampali, by w głównym biurze ASB Uganda zanalizować zebrane dane i zinterpretować ich wyniki. Zostaną one ujęte w końcowym raporcie oraz przedyskutowane w ramach ASB Uganda. Posłużą jako część szerszej ewaluacji ogólnej działalności organizacji na terenie Ugandy.
Integralną część projektu stanowi inicjatywa edukacyjna. Po powrocie do Polski, w oparciu o zgromadzone materiały i dokumentację, wolontariuszka ustali wspólnie z koordynatorem projektu sposób jej przeprowadzenia. Planowane działania mogą obejmować m.in: zorganizowanie wystawy, opracowanie publikacji lub filmu, prowadzenie zajęć itp.

 << powrót

w górę

Tagi