Polska pomoc

 

Uczymy (się) o edukacji globalnej. Współpraca organizacji pozarządowych i środowiska akademickiego.

Potrzeba tworzenia partnerstw między teoretykami i praktykami została sformułowana w monografi naukowej „Edukacja globalna. Polskie konteksty i inspiracje” pod red. Magdaleny Kulety-Hulboj i Marty Gontarskiej, a wydanej w ramach projektu Instytutu Globalnej Odpowiedzialności „Nauczycielki zmieniają świat”. Projekt Towarzystwa Edukacji Antydyskryminacyjnej (TEA) zakłada współpracę z ośrodkami akademickimi w Polsce, ale również z innymi ośrodkami kształcącymi nauczycieli, tak aby wykorzystać rezultaty tej pracy nie tylko w odległej perspektywie czasowej, ale również na bieżąco przygotowując kolejne programy szkoleniowe czy opinie metodyczne.

Wzrost postaw ksenofobicznych oraz zamykanie się społeczeństwa polskiego na różnorodność świata nakłaniają do refleksji edukatorów globalnych i antydyskryminacyjnych. Kluczowe jest wprowadzenie aktywnych metod dydaktycznych, które wykształcą w młodych ludziach umiejętność krytycznego myślenia oraz postawę solidarności i empatii. Propozycja łączenia perspektyw globalnej i antydyskryminacyjnej (zainicjowana przez TEA w ramach projektu „Edukacja antydyksyminacyjna TU, edukacja globalna TERAZ” w 2017 r. współfnansowanego ze środków PPWR) została bardzo dobrze przyjęta zarówno organizacje pozarządowe jak i środowisko akademickie.

Warto skorzystać z tego potencjału i pracując nad ważną i aktualną dla edukacji globalnej tematyką migracji, zrównoważonego rozwoju i bezpieczeństwa tworzyć pilotaże sieci współpracy w Polsce i w Europie.

Uczymy (się) o edukacji globalnej. Współpraca organizacji pozarządowych i środowiska akademickiego.

Projekt „Uczymy (się) o edukacji globalnej. Współpraca organizacji pozarządowych i środowiska akademickiego.” jest projektem dwumodułowym, realizowanym od sierpnia 2018 do grudnia 2019. Projekt jest skierowany do ośrodków akademickich z różnych części Polski (Warszawa, Katowice, Wrocław, Lublin) oraz do innych instytucji kształcących nauczycieli.

Projekt stanowi część przedsięwzięcia europejskiego “(InterCap) Developing capacities together: European CSO-university networks for global learning on migration, security and sustainable development in an interdependent world” realizowanego w ramach programu DEAR EuropeAid w partenrstwie z 13 organizacjami z 12 krajów Unii Europejskiej.

Celem projektu jest wzmocnienie rozumienia kwestii migracji i zrównoważonego rozwoju w kontekście Celów Zrównoważonego Rozwoju w edukacji globalnej poprzez stworzenie europejskiej sieci współpracy w ramach edukacji formalnej (uniwersytety, ośrodki kształcenia nauczycieli, szkoły) i pozaformalnej (organizacje pozarządowe), aby wpłynąć na rozwój kompetencji młodych ludzi do rozumienia złożoności wyzwań globalnych (w tym w szczególności krytycznego myślenia) w złożonym i zmieniającym się świecie.

Projekt zakłada współpracę z ośrodkami akademickimi, ale również z innymi ośrodkami kształcącymi nauczycieli. TEA stworzy ramy dla aktywności, takich jak: partnerstwa z instytucjami kształcącymi nauczycieli oraz organizacjami pozarządowymi, kurs e-learningowy, europejska społeczność praktyków edukacji globalnej, warsztaty oraz seminarium teoretyków i praktyków; aby otworzyć wszystkie środowiska na możliwość współpracy w sieci.

Wartość dofinansowania wyniosła 47 870 zł w 2018 r., a wartość projektu osiągnęła 53 270 zł w 2018 r.

Uczymy (się) o edukacji globalnej. Współpraca organizacji pozarządowych i środowiska akademickiego.

Projekt obejmuje dwa moduły i trwa od sierpnia 2018 r. do grudnia 2019 r.

Wśród rezultatów osiągniętych w 2018 roku warto wyróżnić następujące:

 • dwie instytucje: Wydziału Pedagogiki i Psychologii Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie oraz Lubelskie Centrum Doskonalenia Nauczycieli wzięły udział w pilotażowym programie partnerstwa pomiędzy Towarzystwem Edukacji Antydyskryminacyjnej a instytucjami kształcącymi nauczycieli.
 • w ramach międzynarodowego projektu InterCap  powstał kurs internetowy, który składa się z sześciu części tematycznych:
  • Migracje, bezpieczeństwo i zrównoważony rozwój w świecie zależności: teoria i praktyka;
  • Edukacja globalna i szkolenia dla nauczycieli: kontekst krajowy i regionalny;
  • Partycypacyjne metody edukacyjne: dociekania filozoficzne z dziećmi i młodzieżą;
  • Partycypacyjne metody edukacyjne: otwarte przestrzenie dla dialogu i dociekań;
  • Partycypacyjne metody edukacyjne: Teatr Przeżyć;
  • Uczymy jak uczyć edukacji globalnej – o szkoleniu nauczycieli i trenerów.

Moduły zostały przygotowane w ramach międzynarodowego partnerstwa, a następnie skonsultowane i zaadaptowane do polskiego kontekstu.

 • dwie ekspertki reprezentowały polskiego partnera na spotkaniach Europejskiej Społeczności Praktyków Edukacji Globalnej i przedstawiły dobre praktyki oraz poleciły publikacje do międzynarodowej biblioteki, a także przygotowały listę zagadnień do dyskusji na interaktywnym forum.
 • 21 osób wzięło udział w dwudniowym warsztacie dla osób kształcących nauczycieli. Wszyscy uczestnicy potwierdzili, że podniosły się ich umiejętności i wiedza w zakresie metod pracy oraz tematyki warsztatów.
 • 21 osób wzięło udział w seminarium dla teoretyków i praktyków, które odbyło się 10 grudnia 2018 roku na Wydziale Nauk Pedagogicznych Dolnośląskiej Szkoły Wyższej we Wrocławiu.

Więcej informacji o projekcie znajduje się na stronach:

Warsztaty Seminarium Seminarium