Polska pomoc

Szkolenie on-line dla kandydatów na wolontariuszy zgłoszonych w konkursach ”Wolontariat polska pomoc 2019 i 2020" - zapytanie ofertowe

ZAPYTANIE OFERTOWE O WARTOŚCI PONIŻEJ 30 TYSIĘCY EURO – PRZYGOTOWANIE, INSTALACJA I PRZEPROWADZENIE SZKOLENIA ON-LINE DLA KANDYDATÓW NA WOLONTARIUSZY ZGŁOSZONYCH W KONKURSACH MSZ „WOLONTARIAT POLSKA POMOC 2019 ” I „WOLONTARIAT POLSKA POMOC 2020 ”

DWR MSZ planuje udzielenie zamówienia na przygotowanie, instalację i przeprowadzenie szkoleń on‑line dla kandydatów na wolontariuszy zgłoszonych w konkursie „Wolontariat polska pomoc”, w dwóch kolejnych latach - 2019 i 2020.

Podstawy programowe:

Zgodnie z Wieloletnim Programem Współpracy Rozwojowej na lata 2016-2020 MSZ realizuje zadania z zakresu współpracy rozwojowej między innymi poprzez wsparcie działań wolontariuszy pracujących w projektach rozwojowych z lokalnymi społecznościami. W tym celu ogłaszany jest konkurs Ministra Spraw Zagranicznych na realizację zadania „Wolontariat polska pomoc”. Celem konkursu jest wyłonienie najlepszych projektów wolontariackich realizowanych na rzecz wybranych krajów, znajdujących się na liście biorców oficjalnej pomocy rozwojowej Komitetu Pomocy Rozwojowej OECD i wskazanych przez MSZ jako kraje realizacji zadań wolontariackich w danym roku. Działania wolontariuszy mają się przyczyniać do realizacji celów polskiej współpracy rozwojowej, propagowania w polskim społeczeństwie idei wolontariatu i bezpośredniego zaangażowania w działania na rzecz globalnego rozwoju, a także edukacji globalnej w Polsce i upowszechniania wiedzy na temat polskiej współpracy rozwojowej.

Projekty z udziałem wolontariuszy wpisują się w priorytetowe obszary wsparcia przewidziane w Planie współpracy rozwojowej na dany rok. Program „Wolontariat polska pomoc” w roku 2019 będzie realizowany w 7 krajach afrykańskich: Etiopii, Kenii, Rwandzie, Senegalu, Tanzanii, Ugandzie i Zambii. W Etiopii, Kenii, Senegalu i Tanzanii współpraca będzie realizowana w obszarach tematycznych: kapitał ludzki, ochrona środowiska oraz przedsiębiorczość i sektor prywatny, natomiast w pozostałych krajach – w zakresie kapitał ludzki. Projekty te będą jednocześnie zgodne z wybranymi Celami Zrównoważonego Rozwoju.

Szkolenie on-line jest ważnym etapem w merytorycznym i praktycznym przygotowaniu uczestników programu „Wolontariat polska pomoc” do wykonania działań projektowych oraz narzędziem weryfikacji i oceny ich wiedzy i kompetencji. Planowane są dwa szkolenia – w roku 2019 i 2020, każdorazowo dla grupy liczącej nie więcej niż 50 kandydatów na wolontariuszy.

Założenia szkolenia on-line:

Szkolenie on-line ma zapewnić wolontariuszom odpowiednie przygotowanie teoretyczne i praktyczne poprzez pogłębienie wiedzy i rozwinięcie kompetencji niezbędnych do skutecznego realizowania zadań projektowych za granicą. Ponadto szkolenie ma rozwijać umiejętności wolontariuszy radzenia sobie ze stresem, sytuacjami konfliktowymi oraz szokiem kulturowym. Powinno także zawierać praktyczne wskazówki pozwalające na właściwe przygotowanie się do wyjazdu i pobytu w krajach przyjmujących. 

W każdej edycji konkursu, tj. w roku 2019 i 2020, szkolenie on-line będzie dostępne dla uczestników przez ok. 30 dni. W przypadku konkursu w 2019 r. szkolenie będzie dostępne od ok. połowy marca do 19 kwietnia 2019 r. W tym czasie poszczególne moduły szkolenia będą stopniowo udostępniane użytkownikom. Szkolenie w każdym roku musi zakończyć się testem wiedzy dla kandydatów na wolontariuszy, którego zaliczenie jest warunkiem koniecznym, aby uzyskać pozytywną rekomendację Komisji oceniającej oferty w konkursie i zostać wolontariuszem polskiej pomocy. Dla wybranych osób, wyłonionych w konkursie przez Komisję konkursową, MSZ zorganizuje trzydniowe szkolenie stacjonarne, stanowiące odrębny przedmiot zamówienia.

Szkolenie on-line powinno obejmować poniżej wymienioną problematykę:

  1. Wprowadzenie do współpracy rozwojowej – współczesne globalne wyzwania rozwojowe, zasady świadczenia pomocy rozwojowej, pomoc rozwojowa a pomoc humanitarna, ze szczególnym uwzględnieniem specyfiki krajów realizacji projektów wolontariackich;

  2. Współpraca rozwojowa w kontekście wyzwań związanych z realizacją Celów Zrównoważonego Rozwoju;

  3. Program polskiej współpracy rozwojowej – zasady i priorytetowe kierunki polskiej działalności pomocowej;

  4. Zasady udziału w programie „Wolontariat polska pomoc” ze szczególnym uwzględnieniem aspektów formalnych i finansowych, warunki umowy pomiędzy MSZ a organizacją wysyłającą oraz pomiędzy wolontariuszem a organizacją wysyłającą, prawa i obowiązki wolontariusza, ubezpieczenie wolontariusza oraz prawidłowe dokumentowanie wydatków związanych z udziałem w projekcie;

  5. Inicjatywa edukacyjna – inspiracje i zasady realizacji. Kodeks w sprawie obrazów i wiadomości dotyczących Krajów Globalnego Południa;

  6. Wprowadzenie do zagadnień bezpieczeństwa i zdrowia w kontekście praktycznego przygotowania do wyjazdu;

  7. Przygotowanie do spotkania z inną kulturą, ze szczególnym uwzględnieniem wymiarów kultury, strategii akulturacyjnych, komunikacji międzykulturowej, relatywizmu kulturowego w ujęciu antropologii kulturowej, zagadnienia równości szans w kontekście kulturowym;

  8. Sposoby radzenia sobie z trudnymi sytuacjami i rozwiązywania konfliktów;

  9. Wolontariat międzynarodowy, miejsce i rola wolontariusza na Globalnym Południu.

W każdej edycji konkursu, tj. w roku 2019 i 2020, kurs on-line powinien składać się z kilku modułów, a materiał obowiązkowy do opanowania przez kandydata na wolontariusza powinien trwać ok. 25 godzin.

O udzielenie Zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy posiadają doświadczenie w opracowaniu i prowadzeniu szkoleń o podobnym charakterze, to znaczy przygotowali merytorycznie, zainstalowali i przeprowadzili co najmniej dwa szkolenia on‑line w okresie od 2016 r. do 2018r.

Terminy:

1)      W 2019 r. planuje się przeprowadzenie szkolenia on-line w dniach od ok. 18 marca do 19 kwietnia 2019 r.

2)      W 2020 r. szkolenie jest planowane w okresie luty-maj. Szczegółowy termin szkolenia zostanie podany Wykonawcy z wyprzedzeniem co najmniej sześciotygodniowym.

3)      Termin składania odpowiedzi na zapytanie ofertowe: 20 lutego 2019 r.

Pytania: wolontariat@msz.gov.pl  

Opis zamówienia - pobierz plik

Zapytanie ofertowe - pobierz plik

 

 

 

w górę

Tagi