Polska pomoc

 

Szkolenie i doposażenie służb ratunkowych w Kenii i Etiopii

Szybki wzrost liczby ludności, zmiany klimatyczne (w tym efekt El Niño), bardzo szybki i niekontrolowany rozwój miast, jak również początkująca industrializacja powodują znacznie większe zagrożenie ze strony zarówno klęsk żywiołowych, jak i katastrof spowodowanych przez człowieka. Sytuacja ta stwarza wiele nieznanych wcześniej wyzwań dla straży pożarnej, od pożarów budynków wielopiętrowych, poprzez konieczność ewakuacji osób z wyższych kondygnacji, po pożary dzielnic biedy. Miejscowe służby ratownicze nie zawsze radzą sobie z akcjami w trakcie gaszenia pożarów, szczególnie w wysokich budynkach, czy zorganizowania akcji poszukiwawczo-ratowniczych związanych z różnego rodzaju klęskami żywiołowymi. Jednostki straży pożarnej i służb ratunkowych w Kenii i w Etiopii nie są odpowiednio przygotowane do stawiania czoła tym wyzwaniom, przede wszystkim ze względu na brak profesjonalnych umiejętności oraz braki sprzętowe. W obydwu krajach nie istnieje zinstytucjonalizowany proces szkolenia strażaków – ani na szczeblu centralnym, ani w poszczególnych jednostkach ratunkowych. Starsi stażem strażacy nadal nie posiadają wielu podstawowych umiejętności, ale również i wiedzy, jak swoje doświadczenie przekazać nowym rekrutom.

Projekt stanowi kontynuację działań prowadzonych w Kenii i Etiopii w latach 2014-2015 w ramach projektów finansowych ze środków programu polskiej współpracy rozwojowej. Dzięki szkoleniom i doposażeniu w specjalistyczny sprzęt, skuteczność i poziom umiejętności zawodowych strażaków znacznie wzrasta. Z dotychczasowych doświadczeń wynika, że realizowane w ostatnich latach z polskich funduszy projekty rozwoju struktur straży pożarnej i struktur ratowniczych pomogły zmobilizować po stronie władz w Kenii i Etiopii dodatkowe środki. Angażowane fundusze z polskiej pomocy przyczyniają się do inwestowania przez miejscowe władze w budowę i remonty strażnic, zatrudniani są dodatkowi strażacy, kupowany jest specjalistyczny sprzęt. Dotychczasowa skala działań ma wpływ na rozwój struktur straży pożarnej w obydwu krajach.

Rozwój struktur straży pożarnej i zwiększenie jej efektywności przyczynia się do zwiększania bezpieczeństwa nowych inwestycji i tworzenia nowych miejsc pracy. Wsparcie w ww. obszarze odnosi się pośrednio również do wypracowania systemowych rozwiązań w związku z prognozowanym znacznym wzrostem urbanizacji w Etiopii.

Szkolenie i doposażenie służb ratunkowych w Kenii i Etiopii

Jest to projekt modułowy. Pierwszy moduł realizowany był w okresie 1 kwietnia – 31 grudnia 2016 r. II moduł będzie realizowany w okresie 1 stycznia - 31 grudnia 2017 r.

Projekt służył realizacji priorytetu „ochrona środowiska” ustanowionego w ramach Wieloletniego programu współpracy rozwojowej na lata 2016-2020.

Wykonawcą projektu była Fundacja Polskie Centrum Pomocy Międzynarodowej (PCPM), a partnerami lokalnymi International Institute of Rural Reconstruction, County Government of Kiambu, Murang'a County Government oraz Government of Machakos County - Directorate of Emergency and Rescue Services.

Celem ogólnym projektu było zwiększenie zdolności straży pożarnej i służb ratunkowych w trzech hrabstwach Kenii oraz ośmiu miastach w Etiopii do radzenia sobie z zagrożeniem i skutkami klęsk żywiołowych oraz katastrof spowodowanych przez człowieka. Ponadto, dodatkowym celem projektu była poprawa bezpieczeństwa ludności w sytuacji zagrożenia pożarowego, jak również podniesienie atrakcyjności inwestycyjnej regionów objętych projektem.

Bezpośrednim beneficjantem projektu było 15 jednostek straży pożarnej, położonych w trzech hrabstwach w Kenii (Murang'a, Thika i Machakos - łącznie 7 jednostek) oraz w ośmiu miastach w Etiopii: Bahir Dar, Gonder, Dessie, Kombolcha, Dilla, Hawassa, Hossaena, Sodo. Beneficjentem bezpośrednim projektu był również personel straży pożarnej i pogotowia ratunkowego w Kenii (razem 231 strażaków i ratowników medycznych) oraz personel ośmiu jednostek straży pożarnej w Etiopii (łącznie 94 strażaków). Pośrednimi beneficjentami projektu była ludność miast i hrabstw, w których znajdują się jednostki straży pożarnej objęte szkoleniami i doposażone w sprzęt, jak również najbliższych miejscowości (w Kenii jest to ok. 1 mln osób, zaś w Etiopii 1,65 mln osób).

Hrabstwo Kiambu, które najdłużej korzysta z oferty szkoleniowej z programu polskiej pomocy dla jednostek straży pożarnej zostało określone przez sekretarza generalnego Kenya Fire Brigade Association (KENFIBA) jako najlepiej przygotowane do reagowania kryzysowego w Kenii. W dużej mierze było to możliwe dzięki dotychczasowej współpracy z PCPM, z której dumne są władze hrabstwa.

Kolejne szkolenia, na bardziej zaawansowanym poziomie, będą realizowane w 2017 roku w ośmiu miastach w Etiopii w regionie Amhara i Southern Nations, Nationalities and Peoples’ Region (Narodów, Narodowości i Ludów Południa) oraz w dwóch kenijskich hrabstwach Kiambu i Murang’a. Zakupiony zostanie również dodatkowy sprzęt specjalistyczny.

Szkolenie i doposażenie służb ratunkowych w Kenii i Etiopii

Działania projektowe objęły przeprowadzenie szkoleń i udzielenie wsparcia sprzętowego w Etiopii oraz Kenii, a także wizytę studyjną strażaków z Kenii w Polsce.

Bezpośrednie rezultaty projektu:

  1. 344 strażaków i członków personelu ratowniczego w Kenii i Etiopii ukończyło szkolenia przygotowane i przeprowadzone przez ekspertów PCPM;

  2. W Kenii zorganizowano 17 szkoleń na temat reagowania w sytuacjach klęsk żywiołowych;

  3. W Etiopii zorganizowano 9 szkoleń na temat reagowania w sytuacjach klęsk żywiołowych;

  4. Zakupiono i przekazano 7 zestawów sprzętu strażackiego i wyposażenia osobistego dla jednostek straży pożarnej i grup strażaków-ochotników w Kenii;

  5. Zakupiono i przekazano 8 zestawów sprzętu strażackiego i wyposażenia osobistego dla jednostek straży pożarnej w Etiopii;

  6. 90 godzin szkoleń w Etiopii z obsługi przekazanego wyposażenia ratowniczego, w tym pomp, samochodu ratowniczo-gaśniczego oraz nożyc hydraulicznych;

  7. Opracowano i wdrożono 7 procedur reagowania w sytuacjach klęsk żywiołowych, w tym zarządzania akcją ratunkową, postępowania z materiałami niebezpiecznymi i ewakuacji poszkodowanych;

  8. Przeprowadzono wizytę studyjną 5 przedstawicieli kenijskiej straży pożarnej w Polsce.