Polska pomoc

 

Szkolenia na rzecz Policji Granicznej Republiki Mołdawii z zakresu kryminalnej analizy operacyjnej oraz prowadzenia kontroli granicznej, ze szczególnym uwzględnieniem taktyk i technik interwencji oraz udzielania pierwszej pomocy

Tematyka projektu została uzgodniona z Szefem Departamentu Policji Granicznej w Ministerstwie Spraw Wewnętrznych Republiki Mołdawii. Projekt jest kontynuacją działań pomocowych prowadzonych przez polską Straż Graniczną na rzecz Policji Granicznej Mołdawii.

Polska formacja graniczna od 2012 roku realizuje projekty w ramach Programu MSZ. Dotychczasowe działania projektowe przyczyniły się do znaczącego wzmocnienia potencjału mołdawskiej formacji granicznej, przede wszystkim w zakresie implementacji unijnych standardów kontroli granicznej oraz ochrony granicy, ale również w zakresie profesjonalizacji szkoleń prowadzonych przez ośrodek szkolenia kadr mołdawskiej Policji Granicznej w Ungheni.

Położenie ośrodka szkoleniowego w Ungheni tj. bezpośrednia bliskość granicy z Rumunią (w Ungheni znajduje się przejście graniczne oraz przebiega granica Unii Europejskiej na rzece Prud - most nad rzeką jest jednocześnie przejściem granicznym) oraz placówki granicznej, wpłynie na jakość realizowanych szkoleń, w oparciu o rzeczywiste warunki panujące w służbie granicznej.

Proponowane działania szkoleniowe adresowane są zarówno do funkcjonariuszy pełniących służbę w bezpośredniej ochronie granicy państwowej (kontrola graniczna, kontrola drogowa), a także do pionów realizujących zadania operacyjne. Tak zaplanowane działania pozwolą na wzmacnianie różnych obszarów działalności służbowej i sukcesywne podnoszenie efektywności ochrony granicy zewnętrznej UE, realizowanej przez służby państw trzecich.

W przeprowadzenie projektu zaangażowane będzie Centrum Szkolenia Straży Granicznej w Kętrzynie, które znajduje się we wspólnej lokalizacji z Warmińsko-Mazurskim Oddziałem Straży Granicznej, odpowiedzialnym za ochronę granicy UE z Federacją Rosyjską (Obwód Kaliningradzki). Kętrzyński ośrodek szkolenia jest jednym z trzech szkolących funkcjonariuszy i pracowników Straży Granicznej. Posiada najdłuższe w Polsce tradycje szkolenia formacji granicznych datowane od 1949 roku. Bezpośrednia bliskość granicznych jednostek umożliwia włączenia praktycznych aspektów do programów szkoleń realizowanych przez ośrodek.

Szkolenia na rzecz Policji Granicznej Republiki Mołdawii z zakresu kryminalnej analizy operacyjnej oraz prowadzenia kontroli granicznej, ze szczególnym uwzględnieniem taktyk i technik interwencji oraz udzielania pierwszej pomocy

Główny cel projektu to wzmocnienie potencjału funkcjonariuszy Policji Granicznej Republiki Mołdawii w zakresie kryminalnej analizy operacyjnej, kontroli granicznej z uwzględnieniem taktyk i technik interwencji, a także zasad udzielania pierwszej pomocy. Wszystkie działania projektowe skoncentrowane są na wzmocnieniu efektywności w realizacji ustawowych zadań mołdawskiej formacji granicznej związanych ze zwalczaniem przestępczości transgranicznej.

Cel zostanie osiągnięty poprzez organizację cyklu 5 szkoleń pogrupowanych zgodnie z zakresem tematycznym, a także poprzez wyszkolenie grupy ok. 36 funkcjonariuszy mołdawskiej Policji Granicznej. Przeszkolona zostanie grupa analityków pionu operacyjno-śledczego. Zakupione i przekazane beneficjentowi stanowisko wraz z licencjonowanym oprogramowaniem stanowić będzie cenne narzędzie analityczne.

Dodatkowym atutem projektu jest wyszkolenia dwóch trenerów, przedstawicieli ośrodka szkolenia w Ungheni, w zakresie prowadzenia szkoleń z taktyk i technik interwencji. Potencjał beneficjenta zostanie wzmocniony również poprzez zakup sprzętu dydaktycznego, który umożliwi profesjonalną realizację szkoleń oraz dalsze przekazywanie wiedzy i umiejętności zdobytych przez kadry mołdawskiej formacji w trakcie projektu.

Projekt realizowano w Mołdawii oraz Centrum Szkolenia Straży Granicznej w Kętrzynie. Głównym punktem prowadzonych szkoleń było National Border Guard College in Ungheni, który skupia kadrę odpowiedzialną za wyszkolenie funkcjonariuszy mołdawskiej Policji Granicznej. Poza pierwszym etapem szkolenia dla trenerów multiplikatorów z zakresu taktyk i technik interwencji w Centrum Szkolenia Straży Granicznej w Kętrzynie, wszystkie pozostałe działania szkoleniowe zrealizowano w ośrodku szkolenia w Ungheni. Wizytę podsumowującą projekt zrealizowano w Centrum Szkolenia SG w Kętrzynie.

Szkolenia na rzecz Policji Granicznej Republiki Mołdawii z zakresu kryminalnej analizy operacyjnej oraz prowadzenia kontroli granicznej, ze szczególnym uwzględnieniem taktyk i technik interwencji oraz udzielania pierwszej pomocy

Realizacja projektu pozwoli osiągnąć następujące rezultaty:

  1. Wzmocnienie bazy dydaktycznej ośrodka szkolenia mołdawskiej Policji Granicznej w Ungheni, poprzez przekazanie sprzętu szkoleniowego. 
  2. Przekazanie wiedzy i umiejętności z zakresu kryminalnej analizy operacyjnej, z uwzględnieniem obsługi programów analitycznych. 
  3. Przekazanie wiedzy i umiejętności z zakresu kontroli ruchu granicznego, z uwzględnieniem zasad udzielania pierwszej pomocy w warunkach pełnienia służby. 
  4. Przekazanie wiedzy i umiejętności z zakresu taktyk i technik interwencji stosowanych w działalności służbowej europejskich formacji granicznych.