Polska pomoc

Szkolenia dla personelu medycznego w Senegalu


Na przełomie października i listopada Stowarzyszenie Polska Misja Medyczna przeprowadziło serię szkoleń adresowanych do średniego personelu medycznego w Senegalu.

W kursie z podstaw odczytu i obsługi ultrasonograficznych aparatów położniczych wzięło udział kilkadziesiąt uczennic Szkoły Położnych St. Martin z Dakaru.  Chociaż w wielu lokalnych szkołach odbywają się zajęcia z podstaw ultrasonografii, są one zazwyczaj ograniczone do teoretycznego wykładu. W ramach szkoleń zorganizowanych przez Polską Misję Medyczną dzięki współpracy z dwoma przychodniami partnerskimi prowadzącymi konsultacje prenatalne, uczennice mogły wziąć udział w ćwiczeniach praktycznych.

Uzupełnieniem do szkoleń z podstaw ultrasonografii były warsztaty przeprowadzone w 3 partnerskich ośrodkach zdrowia, dotyczące tematyki badań prenatalnych oraz leczenia stanów nagłych u kobiet ciężarnych i noworodków. W trakcie szkolenia każdy z uczestników miał możliwość przećwiczenia poszczególnych technik reanimacyjnych.

Ponadto sfinansowane zostały specjalistyczne szkolenia z zakresu USG położniczego dla 2 pielęgniarek, które po ukończeniu szkolenia będą pracować na aparatach ultrasonograficznych zakupionych w ramach projektu do ośrodków  zdrowia w Dakarze i w Ngohe.

Według danych WHO za 2013 r. wskaźnik umieralności niemowląt w Senegalu wyniósł 23 (na 1000 żywych urodzeń), sytuując Senegal na 45-tym miejscu pod względem wysokości poziomu umieralności. Zgodnie z danymi dostępnymi za okres 2009-2013, wskaźnik umieralności okołoporodowej matek wyniósł 390 na 100 tysięcy żywych urodzeń.

W Senegalu przypadają tylko 2 położne na 1000 mieszkańców. Jest to 1/3 normy międzynarodowej zalecanej przez WHO. Ponadto braki kadrowe wśród położnych określane są na około 1340 osób.


Projekt Stowarzyszenia „Polska Misja Medyczna” pn. „Zwiększenie skuteczności profilaktyki, diagnostyki oraz leczenia najczęstszych powikłań w ciąży poprzez szkolenia lokalnego personelu oraz doposażenie i remont ośrodków zdrowia w Dakarze i Ngohe w Senegalu” (nr 30/2016/PPR2016). Wartość dotacji ze środków Ministerstwa Spraw Zagranicznych wynosi 361 680  zł.

w górę

Tagi