Polska pomoc

 

Szczęśliwi razem

Parlament Gruzji 26 grudnia 2013 r. jednogłośnie ratyfikował Konwencję ONZ o prawach osób niepełnosprawnych, która została następnie przekazana do wdrożenia odpowiednim ministerstwom. Ministerstwa edukacji, zdrowia, pracy i polityki socjalnej Gruzji wprowadziły odpowiednie regulacje, problemem okazało się jednak znalezienie wyspecjalizowanych kadr do wykonania tych działań, szczególnie w małych miastach i wioskach.

Projekt stawia sobie jako cel wsparcie jednego z największych regionów południowej Gruzji - Samcche-Dżawacheti - w kwestii uświadamianiu mieszkańców regionu o prawach osób niepełnosprawnych. Zgodnie z najnowszymi danymi region ten zamieszkuje 4748 osób z niepełnosprawnością. Społeczność ma niską świadomość dotyczącą niepełnosprawności, a także praw przysługujących osobom niepełnosprawnym. W szkołach niewystarczająco przygotowani nauczyciele zbyt mało czasu poświęcają na proces edukacji osoby niepełnosprawnej, zamieniając go na nadopiekuńczość i niezdrowe współczucie. Niewłaściwe wzorce budowania relacji, komunikowania się z osobami niepełnosprawnymi przekazywane są dzieciom i młodzieży.

Większość osób niepełnosprawnych tego Regionu żyje w warunkach ubóstwa. W obliczu takiego postrzegania niepełnosprawności niezbędne jest zaangażowanie rodzin/opiekunów, specjalistów oraz pracowników instytucji rządowych i organizacji pozarządowych, do tego, aby rozpowszechniać świadomość iż osoba niepełnosprawna ma prawo do potrzeb, uczuć i aktywnego uczestnictwa w życiu rodzinnym i społecznym.

Szczęśliwi razem

Projekt "Szczęśliwi razem" stanowi rozwinięcie wcześniejszych projektów: "Świat nie kończy się na niepełnosprawności" oraz "Mogę na Ciebie liczyć". Do dziś cyklicznie odbywają się spotkania grup wsparcia w Achalciche, Arali i Tbilisi. Kolejną jest zorganizowanie festynów w Tbilisi i w Achalciche, angażujących osoby niepełnosprawne, ich rodziny, specjalistów, wolontariuszy oraz społeczność lokalną do propagowania zdrowych nawyków mentalnych nt. osób niepełnosprawnych.

Projekt "Szczęśliwi razem", przyczyni się do tworzenia nowych miejsc pracy z osobami niepełnosprawnymi w miejscowościach odległych od Tbilisi, do których dotarli już OO. Kamilianie ze swoją posługą. Konieczne są szkolenia i warsztaty dla specjalistów, rodziców/opiekunów i wolontariuszy oraz tworzenie w tych miejscowościach stowarzyszeń rodziców/opiekunów. Należy przygotować urzędników, specjalistów, rodziców/opiekunów i wolontariuszy do organizowania spotkań z władzami regionu i społecznością lokalną w celu uświadamiania faktu, że osoby niepełnosprawne są i mają prawo żyć w społeczeństwie.

Dofinansowanie ze środków polskiej pomocy wyniosło 195 980 zł w 2017 r. i 200 000 zł w 2018 r., a całkowita wartość projektu w każdym module osiągnęła 222 250 zł.

Szczęśliwi razem

Projekt „Szczęśliwi razem” był projektem modułowym, realizowanym w 2017 i 2018 r. W projekcie uczestniczyło 15 pracowników instytucji państwowych i organizacji pozarządowych, 25 specjalistów pracujący z i na rzecz osób niepełnosprawnych oraz ich rodzin, a także 40 rodziców i opiekunów osób z niepełnosprawnością.

Pracownicy instytucji państwowych zapoznali się i zobowiązali do wprowadzenia w życie standardów pracy z osobami niepełnosprawnymi z uwzględnieniem roli urzędnika w stosunku do osoby niepełnosprawnej. Wypracowali działania wspierające inicjatywę osób niepełnosprawnych oraz pomoc w tworzeniu obszarów sprzyjających rozwojowi osoby niepełnosprawnej, a także kompleksowego modelu współpracy systemowej ośrodków opieki psychiatrycznej (szpitale, ośrodki zdrowia) i poza psychiatrycznej (społeczeństwo, szkoła,  domy pobytu dziennego) w służbie osoby niepełnosprawnej i jej rodziny.

Rodzice i opiekunowie zostali zaopatrzeni w niezbędne narzędzia z zakresu psychologii, psychiatrii, oligofrenopedagogiki i prawodawstwa socjo-medycznego umożliwiające im efektywną pomoc znajdującym się pod ich opieką osobom niepełnosprawnym, a także umiejętne korzystanie z serwisów socjalnych gwarantowanych przez ustawodawstwo Gruzji. W ramach projektu 20 przedstawicieli ww. grup docelowych odbyło staż w polskich jednostkach leczniczo-rehabilitacyjnych i administracyjnych. W ramach monitoringu i wzmocnienia współpracy 16 polskich specjalistów przeprowadziło wizyty studyjne w zaangażowanych w realizację projektu placówkach. 

Ważnym elementem projektu było przeprowadzenie doradztwa zawodowego i wytyczenie ścieżki kształcenia dla osób  niepełnosprawnych ukierunkowane na wolny rynek pracy, które zaowocowało utworzeniem pracowni, umożliwiających osobom z niepełnosprawnością nabrania doświadczenia w konkretnym zawodzie.