Polska pomoc

 

System wsparcia osób niepełnosprawnych na poziomie lokalnym - przykłady dobrych praktyk

Gruzińskie Ministerstwo Pracy, Zdrowia i Spraw Społecznych odpowiada za wdrażanie systemowych rozwiązań na rzecz osób niepełnosprawnych wynikających m.in. z zapisów "Rządowego Planu Działań na lata 2014-2016 w zakresie Zapewnienia Równych Szans Osobom Niepełnosprawnym w Gruzji" oraz Konwencji o prawach osób niepełnosprawnych, ratyfikowanej przez rząd Gruzji w 2013 r.

W ramach projektu realizowanego w 2016 r. przedstawicielom strony gruzińskiej przekazana zostanie wiedza dotycząca współpracy administracji rządowej i samorządu lokalnego w zakresie działań na rzecz osób niepełnosprawnych oraz opracowywanie strategii działań na rzecz osób niepełnosprawnych na poziomie lokalnym, a także w zakresie organizacji domów opieki całodobowej dla niepełnosprawnych dzieci i osób dorosłych. Celem działań będzie przekazanie wiedzy na temat możliwości podniesienia jakości usług na rzecz osób niepełnosprawnych na poziomie lokalnym, ze szczególnym uwzględnieniem samorządu w Telavi, podniesienie jakości usług całodobowych publicznych domów dla osób niepełnosprawnych w miejscowościach Kojori, Marktopi, Dusheti i Dzevri, a także przekazanie pracownikom Departamentu Pracy Ministerstwa Pracy, Zdrowia i Spraw Społecznych wiedzy na temat zatrudniania osób niepełnosprawnych na chronionym i otwartym rynku pracy.

System wsparcia osób niepełnosprawnych na poziomie lokalnym - przykłady dobrych praktyk

W ramach projektu uczestnicy odbyli w Polsce dwa staże i wizytę szkoleniową oraz wizytę studyjną w Gruzji. W działaniach brali udział przedstawiciele Ministerstwa Pracy, Zdrowia i Spraw Społecznych Gruzji, Agencji Usług Społecznych, Rządowego Funduszu ds. Przeciwdziałania Handlowi Ludźmi (Atip Fund), Wydziału Architektury Akademii Sztuki w Tbilisi oraz samorządu lokalnego w Telavii. W wizytach i stażach w Polsce wzięło udział 21 przedstawicieli strony gruzińskiej.  Celem projektu było podniesienie poziomu wiedzy, a także wsparcie w nawiązaniu współpracy dwustronnej pomiędzy polskimi i gruzińskimi miastami i placówkami, w których odbywały się wizyty szkoleniowe i staże.

System wsparcia osób niepełnosprawnych na poziomie lokalnym - przykłady dobrych praktyk

W trakcie wizyty w Gruzji, która odbyła się we wrześniu 2016 r., w spotkaniach ze strony gruzińskiej udział wzięło ok. 70 osób – przedstawicieli administracji rządowej, samorządowej, organizacji pozarządowych, instytucji działających na rzecz osób niepełnosprawnych. W wizytach w Polsce wzięło udział 25 osób – przedstawicieli administracji rządowej, samorządowej i ośrodków akademickich. W trakcie stażu w Lublinie, który trwał od 27 czerwca do 8 lipca 2016 r. zorganizowano wizyty w ponad 25 placówkach działających na rzecz osób niepełnosprawnych na poziomie lokalnym. W tym czasie przeprowadzono ok. 25 godzin szkoleń dot. opracowywania dokumentu strategicznego na poziomie lokalnym.