Polska pomoc

 

Sprawiedliwa elektronika

Elektronika łączy konsumentów w Polsce z osobami żyjącymi w ubóstwie w krajach rozwijających się. To osoby z tych krajów pracują przy produkcji komputerów, smartfonów i innych urządzeń elektronicznych, z których korzystamy w naszym kraju. Zarówno sposób i skutki wydobycia surowców, jak i warunki pracy w fabrykach produkujących sprzęt elektroniczny wpływają na osiągnięcie długofalowych celów współpracy rozwojowej i Celów Zrównoważonego Rozwoju (CZR), szczególnie celu 1, 5, 8 i 17.

Temat sprawiedliwej elektroniki wpisuje się w cele edukacji globalnej w Polsce: nawiązanie do problemów i wyzwań rozwojowych na świecie, uświadamianie istnienia zjawisk i współzależności globalnych i sprzyja ukazaniu wzajemnych związków gospodarczych, społecznych, politycznych,  środowiskowych i technologicznych, biorąc za przykład wydobycia surowców i związanego z nim zawłaszczania ziemi i zanieczyszczenia środowiska oraz warunków pracy i płacy w fabrykach elektronicznych w krajach rozwijających się.

Grupy docelowe projektu to: wykładowcy w szkołach wyższych i inna kadra akademicka oraz doktoranci; studenci; dziennikarze z mediów o zasięgu ogólnopolskim, regionalnym i lokalnym oraz organizacje społeczne. Grupy te mają potencjał dotarcia do szerokiego grona odbiorców w Polsce.

Sprawiedliwa elektronika

Projekt jest elementem trzyletniego przedsięwzięcia - międzynarodowej kampanii pt. "Make ICT Fair" ("Niech elektronika będzie sprawiedliwa") i korzysta z dorobku merytorycznego organizacji Electronics Watch, prowadzącej w całej Europie nieformalną certyfikację zamówień publicznych zrównoważonych pod względem etycznego łańcucha produkcji w przemyśle elektronicznym, oraz partnerów z Austrii, Belgii, Hiszpanii, Szwecji, Węgier i Wielkiej Brytanii.

Szczegółowymi problemami ukazującymi wzajemne powiązania we współczesnym świecie są: wpływ wydobycia surowców (wykorzystywanych w produkcji elektroniki) na społeczności lokalne i środowisko w krajach globalnego Południa (skutki społeczne, gospodarcze, kulturalne, środowiskowe) oraz wpływ modelu produkcji w przemyśle elektronicznym na społeczeństwa, które stanowią tanią siłę roboczą w fabrykach w krajach ubogich.

Działania w ramach projektu - szkolenia, seminaria, publikacje popularyzatorskie i skierowane do konkretnych grup docelowych - nakierowane są na podwyższenie świadomości w polskim społeczeństwie na temat wagi odpowiedzialnej konsumpcji i aktywności obywatelskiej dla realizacji celów współpracy rozwojowej i Celów Zrównoważonego Rozwoju.

Wykonawcą projektu jest Fundacja Instytut Wydawniczy „Książka i Prasa”. Okres trwania projektu to 10 lipca 2018 r. – 27 grudnia 2019 r.

Sprawiedliwa elektronika

Projekt przysłużył się popularyzacji zagadnienia „sprawiedliwej elektroniki” wśród wykładowców i innej kadry akademickiej, a także studentów, doktorantów, dziennikarzy oraz pracowników organizacji pozarządowych.

Podczas pierwszego modułu, trwającego od lipca do grudnia 2018 r.:

  • Wydano dwa dodatki do miesięcznika o nakładzie 10 tys. egzemplarzy, w których znalazły się artykuły polskich i zagranicznych autorów dotyczących problemów związanych z wydobyciem surowców w krajach rozwijających się oraz warunkami produkcji sprzętu elektronicznego.
  • Wydano książkę Ugo Bardiego pod polskim tytułem „Wydobycie” (310 stron, nakład 1 tys. egzemplarzy), która została rozdystrybuowana wśród wybranych prenumeratorów wydawnictwa oraz grup zainteresowanych tematyką globalną.
  • Podczas warsztatów w listopadzie i grudniu 2018 r. przeszkolono 13 studentów z tematyki sprawiedliwej elektroniki i odpowiedzialnej konsumpcji w kontekście Celów Zrównoważonego Rozwoju.
  • W ramach seminarium zorganizowanego w Warszawie w listopadzie 2018 r. omówiono dotychczasowe działania polskich organizacji w zakresie sprawiedliwej elektroniki oraz doświadczenia organizacji i instytucji europejskich. Dziesięć osób z organizacji pozarządowych zdobyło wiedzę i motywację niezbędną do jej rozpowszechniania wśród swoich podopiecznych i w środowiskach lokalnych.
  • Zainicjowano nieformalną grupę roboczą, która będzie miała na celu zintegrowanie wszystkich grup docelowych projektu wokół tematyki sprawiedliwej elektroniki, w tym przedstawicieli pięciu uczelni wyższych (w Warszawie, Katowicach, Krakowie i Opolu).