Polska pomoc

Spotkanie o rosyjskojęzycznych inicjatywach medialnych

Przedstawiciele 35 państw przekonanych, że każdy obywatel powinien mieć dostęp do rzetelnej i obiektywnej informacji rozmawiali w czwartek w Warszawie o inicjatywach medialnych w języku rosyjskim na konferencji, którą otworzył szef polskiej dyplomacji Grzegorz Schetyna.

Uczestnicy spotkania uznali, że istnieje potrzeba wzmocnienia źródeł obiektywnej informacji stanowiącej odpowiedź na wypaczony obraz Europy i tego co dzieje się na świecie, który prezentowany jest przez niektóre media rosyjskojęzyczne. Dyskusja w tej sprawie jest prowadzona na forum UE i szerzej do pewnego czasu.

- Ta propaganda wymaga naszej reakcji. Ale naszą odpowiedzią nie mogą być działania kontrpropagandowe. Powinny nią być obiektywne programy informacyjne w języku rosyjskim – powiedział minister Grzegorz Schetyna w przemówieniu otwierającym konferencję.

Podczas lipcowej Rady ds. Zagranicznych UE szefowie dyplomacji Polski oraz Holandii przedstawili analizę Europejskiego Funduszu na rzecz Demokracji „Pluralizm i równowaga w rosyjskojęzycznej przestrzeni medialnej” oraz zawarte w niej propozycje konkretnych działań, które mogą wesprzeć rynek pluralistycznych i niezależnych mediów na obszarze Partnerstwa Wschodniego i poza nim.

Warszawskie spotkanie było pierwszym spotkaniem państw zaangażowanych we wspieranie projektów medialnych w krajach oddziaływania rosyjskojęzycznej propagandy. Uczestnicy zgodzili się z tezami zawartymi w raporcie – że w obecnej chwili brakuje w Europie, a także poza nią, obiektywnych źródeł informacji w języku rosyjskim, w szczególności na obszarze Partnerstwa Wschodniego. Ich tworzenie, nie jest zadaniem dla jednego państwa.

W czerwcu 2015 r. Europejski Fundusz na rzecz Demokracji przedstawił wyniki przeprowadzonych badań oraz konkretne rekomendacje w tym zakresie. Do najważniejszych należą m.in.:

1) utworzenie międzynarodowego węzła informacyjnego („News Hub”) w celu tworzenia i wymiany materiałów informacyjnych,

2) uruchomienie centrum producenckiego („Content Factory”) wspierającego tworzenie i dystrybucję wysokiej jakości programów innych niż informacyjne dla telewizji i odbioru online, z naciskiem na kwestie lokalne,

3) powołanie centrum doskonalenia medialnego („Centre for Media Excellence”) dla koordynacji prac rządów, organizacji pozarządowych i instytucji edukacyjnych na rzecz monitoringu mediów i badań rynkowych, prowadzącego również programy mające zwiększyć świadomość medialną („media literacy”) odbiorców oraz profesjonalne szkolenia dziennikarzy.

Traktujemy spotkanie jako ważny krok na rzecz przeglądu naszego zaangażowania oraz podziału zadaniami. W ten sposób chcemy przejść do kolejnej fazy - wdrażania rekomendacji zawartych w raporcie Funduszu, których celem będzie wspieranie i promowanie wolnych i niezależnych źródeł informacji. Chcemy także dążyć do lepszej koordynacji tych działań i zwiększenia skuteczności ich oddziaływania oraz tworzenie nowych i wzmocnienie istniejących kanałów dotarcia do odbiorców w języku rosyjskim.

Podczas konferencji Polska zapowiedziała, że przeznaczy 1 mln euro na finansowanie dalszych działań Europejskiego Funduszu na Rzecz Demokracji w tym zakresie.

w górę

Tagi