Polska pomoc

 

Społeczna EKO-kampania adresowana do obywateli RM nt. oszczędzania wody i energii

Efektywność energetyczna jest jednym z priorytetów Mołdawii określonych w strategii energetycznej do 2030 roku (Energy Strategy 2030). Podzielony na dwie części dokument (cele na lata 2013-2020 i  2021-2030) zawiera wytyczne w zakresie rozwoju krajowego sektora energetycznego. Do roku 2020 kraj powinien zredukować swoje straty energii o 20%, m.in. poprzez zmniejszenie energochłonności i ograniczenie zużycia energii w budynkach.

Jednocześnie w Mołdawii coraz silniej promowane są oszczędne i przyjazne środowisku technologie. Świadomość obywateli na temat wpływu ich codziennych zachowań na środowisko jest cały czas niska. Konsekwencją takiego stanu rzeczy jest bardzo wysoki stopień zanieczyszczenia rzek i wód gruntowych, co może stanowić zagrożenie ekologiczne dla ok. miliona mieszkańców ośrodków miejskich i wiejskich położonych przy brzegach rzek.

Społeczna EKO-kampania adresowana do obywateli RM nt. oszczędzania wody i energii

Pojawienie się w Mołdawii nowatorskich i przyjaznych środowisku naturalnemu rozwiązań stwarza okazję do przeprowadzenia świadomościowej eko-kampanii zwracającej uwagę na konieczność oszczędzania wody i energii elektrycznej. Kampania miała na celu uświadomienie konsumentowi, że jego zachowania i wybory nie pozostają bez wpływu na otaczające go środowisko naturalne. Projekt miał przyczynić się do polepszenia stanu środowiska naturalnego poprzez zmniejszenie liczby zanieczyszczeń (detergentów) odprowadzanych do ścieków, a także przez oszczędność wody i energii elektrycznej.

Projekt realizowano między październikiem a grudniem 2015 roku w Kiszyniowie, we współpracy z lokalnym Stowarzyszeniem Biznesu Europejskiego – Frakcja Młodych (YEBA). Adresatami projektu było ok. 700 tys. mieszkańców stolicy Mołdawii. Potencjalnymi beneficjentami były też polskie firmy planujące inwestycje w kraju w obszarze energetyki i zielonych technologii.

Z środków Polskiej Pomocy zorganizowane miało zostać wydarzenie, podczas którego polskie firmy miały zapoznać się z instrumentami wsparcia na mołdawskim rynku. Dodatkowo zaplanowano spotkania B2B polskich przedsiębiorców z firmami mołdawskimi. W ramach projektu przygotowany miał też zostać raport zawierający rekomendacje dla potencjalnych inwestorów z Polski, którzy planują wejście na rynek mołdawski.

Dla potrzeb kalkulacji przyjęto kurs 1 eur = 4,2249 zł.

Społeczna EKO-kampania adresowana do obywateli RM nt. oszczędzania wody i energii

W ramach projektu zrealizowano kampanię informacyjną na temat wpływu wyborów konsumentów na stan środowiska naturalnego. Wyprodukowano 16 billboardów, które zainstalowano na głównych ulicach Kiszyniowa. Promocja kampanii odbywała się w lokalnych mediach – opracowano komunikaty w językach rumuńskim i rosyjskim, które opublikowano w internecie, radiu i telewizji. Oprócz tego w internecie obecny był baner reklamowy kampanii.

W trakcie projektu zorganizowane zostało też forum, na którym polskie firmy miały szansę zapoznać się z warunkami inwestowania na mołdawskim rynku. Na spotkaniach B2B towarzyszących konferencji przedsiębiorcy z Polski mieli możliwość nawiązania relacji z przedstawicielami 40 mołdawskich firm. W wydarzeniu udział wzięło ponad 100 osób, w tym przedstawiciele instytucji państwowych i organizacji. Wydarzenie zostało nagłośnione w Internecie i TV (w sumie w 12 źródłach informacyjnych).

Podsumowaniem zarówno konferencji, jak i całego projektu, były rekomendacje sporządzone w formie raportu. Dotyczyły one obszarów aktywności gospodarczej, w których można by uzyskać korzystny efekt społeczny i rynkowy w wyniku połączenia wysiłków organizacji pozarządowych i firm stosujących zielone technologie. Rekomendacje wysłane zostały do wszystkich uczestników konferencji, a także do organizacji biznesowych i stowarzyszeń sektorowych. Raport umieszczono też na stronie internetowej YEBA.

Projekt przyczynił się do podniesienia ekologicznej świadomości mieszkańców Kiszyniowa. Stanowić ma przyczynek do zmiany postaw konsumenckich obywateli i nakłonienia ich do bardziej świadomych, proekologicznych wyborów.