Polska pomoc

South-South and Triangular Cooperation

South-South and Triangular Cooperation: Competition or Complementarity for Development effectiveness?[1]

Paneliści  zgodzili się, że zarówno współpraca Południe-Południe jak i współpraca trójstronna nie stanowią konkurencji dla relacji Północ-Południe, a przeciwnie dobrze ją uzupełniają, przynosząc wartość dodaną. Współpraca ta jest pozytywnie oceniana ze względu na możliwość wymiany doświadczeń państw znajdujących się w podobnej sytuacji. Podkreślali, że w związku ze zmieniającą się architekturą współpracy rozwojowej szczególnego znaczenia nabiera włączenie nowych „aktorów", gospodarek wschodzących (głównie Chin, Brazylii i Indii).

Prezydent Nigru wymieniając wyzwania stojące przed współpracą Południe-Południe, poinformował o stworzeniu programu, w którym zaplanowano przeznaczenie 900 mln euro na odpowiednie działania w ciągu 5 lat. Dodał, że należy usprawnić system globalnego zarządzania i gospodarkę światową oraz rozwijać i pogłębiać integrację. M. Chambas przypomniał, że utworzenie w 1975 r. Grupy Państw AKP miało na celu pogłębienie współpracy Południe-Południe. Min. J. Pomianowski zwrócił uwagę na brak odpowiedniej definicji tych form współpracy oraz na problemy wynikające z braku statystyk i ewaluacji. Dodał, że Polska nie popiera zmniejszania środków na współpracę trójstronną. Europoseł Lastra ocenił te formy współpracy jako istotne dla osiągania lepszych rezultatów. E. Mwencha wskazał na technologie i finanse jako ważne elementy dla współpracy trójstronnej; dodał, że wartością dodaną współpracy Południe-Południe jest krótszy czas realizacji projektów niż w przypadku korzystania ze środków EDF[2]. Głos z sali zabrał przedstawiciel hiszpańskiego MSZ, proponując współpracę UE z krajami o średnim-wyższym dochodzie (Upper Middle Income Countries) w kontekście rezygnacji ze współpracy bilateralnej z tymi państwami, zgodnie z zapisami unijnego Programu na rzecz zmian (Agenda for change)[3].

 

[1] Organizator: Międzynarodowa Organizacja Frankofonii (OIF). Paneliści: Mahamadou Issoufou (Prezydent Nigru); Clément Duhaime (Administrator OIF), Mohamed Ibn Chambas (Sekretarz Generalny Grupy AKP), Erastus Mwencha (Wiceprzew. Komisji Unii Afrykańskiej), Jerzy Pomianowski (Podsekretarz Stanu w MSZ), Martin Dahinden (Dyr. Gen. szwajcarskiej agencji rozwojowej), Ricardo Cortes Lastra (Członek PE) oraz Ambasador Brazylii w Polsce Carlos Alberto Simas Magalhaes. Moderator: Pietro Sicuro ( Stałe Przedstawicielstwo OIF przy UE).

[2] Europejski Fundusz Rozwoju

[3] Komunikat Komisji do Parlamentu Europejskiego, Rady, Europejskiego Komitetu Ekonomiczno-Społecznego i komitetu Regionów: Zwiększanie wpływu unijnej polityki rozwoju - Program działań na rzecz zmian  (Communication from the Commission to the European Parliament, the Council, the European Economic and Social Committee and the Committee of the Regions: Increasing the impact of EU development policy: Agenda for change) COM(2011) 637

w górę

Tagi