Polska pomoc

 

Social Slow Food: Produkt regionalny szansą na trwałą aktywizację społeczną i zawodową upośledzonych i wykluczonych

Projekt skierowany jest do TEMI - organizacji pozarządowej w Gremi, w regionie Kachetii, w Gruzji, która aktywizuje zawodowo i społecznie osoby niepełnosprawne umysłowo oraz osoby z grup defaworyzowanych, będące mieszkańcami prowadzonego przez TEMI ośrodka. Są to osoby upośledzone fizycznie i umysłowo, sieroty, półsieroty, samotne matki, osoby starsze, uchodźcy, wysiedleńcy, bezdomni i bezrobotni.

Ośrodek TEMI boryka się z ciągłym brakiem stabilności finansowej ze względu na zbyt niskie dotacje ze strony państwa gruzińskiego. Ośrodek posiada potencjał (budynki, winnice, gospodarstwo ekologiczne, stolarnię), który może przyczynić się do osiągania dodatkowych środków na prowadzenie ośrodka. Organizacja TEMI rozwija produkcję lokalną, lecz wykorzystuje ją głównie na własne potrzeby, gdyż brakuje sprzętu przetwórczego i umiejętności dla jej efektywnego wykorzystania do urynkowienia wytwarzanych produktów. Szansą na poprawę sytuacji jest doposażenie ośrodka w niezbędny sprzęt produkcyjny i przeprowadzenie działań edukacyjnych z zakresu ekonomii społecznej.

Social Slow Food: Produkt regionalny szansą na trwałą aktywizację społeczną i zawodową upośledzonych i wykluczonych

Projekt realizowany był od lutego do grudnia 2014 roku w Gremi w Gruzji. Wykonawcą projektu jest Stowarzyszenie Towarzystwo Rozwoju Gminy Płużnica a partnerem lokalnym - ośrodek  TEMI Charitable Union z  Gremi. Głównym zadaniem w projekcie było doposażenie ośrodka TEMI w sprzęt przetwórczy i promocja produktów lokalnych. Beneficjentami projektu byli mieszkańcy ośrodka TEMI (53 osoby) – osoby z grup defaworyzowanych, oraz kadra ośrodka (22 osoby), w tym specjaliści, którzy wzięli udział w warsztatach i szkoleniach.

Projekt miał na celu zwiększenie aktywności zawodowej i społecznej mieszkańców oraz opracowanie modelu zwiększenia stabilności finansowej ośrodka TEMI. Celom tym służyło opracowanie, a następnie wdrożenie 5 strategii marketingowych i 5 cykli produkcyjnych umożliwiających podopiecznym ośrodka wytwarzanie wysokiej jakości produktów, które znajdą nabywców w całej Gruzji. Kadra ośrodka, w zależności od rodzaju wykonywanej w ośrodku pracy, została przeszkolona w zakresie rozwoju przedsiębiorczości społecznej oraz nowoczesnych technik rehabilitacji.

Projekt służy realizacji priorytetów „wsparcie grup defaworyzowanych społecznie” i „aktywizacja zawodowa i społeczna”.

Social Slow Food: Produkt regionalny szansą na trwałą aktywizację społeczną i zawodową upośledzonych i wykluczonych

Dzięki realizacji projektu opracowano i wdrożono cykle produkcyjne umożliwiające beneficjentom wytwarzanie wysokiej jakości produktów. Opracowano strategie marketingowe umożliwiające wzrost wartości rynkowej produkowanych wyrobów, dostosowanie produktów pod kątem rynku zbytu, zwiększenie sprzedaży.

W zakresie rozwoju przedsiębiorczości społecznej, produktów lokalnych oraz metodyki rehabilitacji została przeszkolona kadra trenerów. Jednocześnie udało się nawiązać komunikację między grupami defaworyzowanymi a społeczeństwem, zwłaszcza w skali lokalnej, zmniejszając izolację osób społecznie wykluczonych.