Polska pomoc

Słowniczek wolontariusza

A B C D E F G H I J K L M N O P R S T U V W Z

Baza danych wolontariuszy - prowadzona przez MSZ elektroniczna baza danych osób zainteresowanych udziałem w programie Wolontariat polska pomoc. Rejestracja w bazie nie jest warunkiem koniecznym do udziału w konkursie i nie gwarantuje udziału w projekcie WOLONTARIAT;

Beneficijenci - osoby, instytucje lub grupy społeczne, do których bezpośrednio skierowane są działania projektu i które bezpośrednio korzystają z jego efektów;

indeks

Edukacja globalna - część kształcenia obywatelskiego i wychowania, która rozszerza ich zakres przez uświadamianie istnienia zjawisk i współzależności globalnych. Jej głównym celem jest przygotowanie odbiorców do stawiania czoła wyzwaniom dotyczącym całej ludzkości. Przez współzależności należy rozumieć wzajemne powiązania i przenikanie systemów kulturowych, środowiskowych, ekonomicznych, społecznych, politycznych i technologicznych.;

indeks

Formularz rejestracji - kwestionariusz wypełniany przez potencjalnego projektodawcę w celu uzyskania dostępu do portalu konkursowego https://portal.polskapomoc.gov.pl;

indeks

Inicjatywa edukacyjna - inicjatywa wolontariusza polegająca na zrealizowaniu działania w dziedzinie edukacji globalnej, skierowanego do polskiego społeczeństwa, realizowanego zasadniczo po powrocie wolontariusza do kraju. Inicjatywa edukacyjna nawiązuje do problemów, które dany projekt starał się rozwiązać w konkretnym kraju. Ma ona na celu: podniesienie świadomości i poszerzenie wiedzy polskiego społeczeństwa na temat problemów rozwoju na świecie, ułatwienie zrozumienia globalnych współzależności pomiędzy społeczeństwami krajów rozwiniętych a społeczeństwami krajów rozwijających się i przechodzących transformację ustrojową, pobudzenie krytycznej refleksji nad odpowiedzialnością za rozwój międzynarodowy oraz osobistego zaangażowania i świadomego działania na rzecz walki z ubóstwem na świecie i realizacji Celów Zrównoważonego Rozwoju. Inicjatywa edukacyjna jest opcjonalna w przypadku projektów jednorocznych. Realizacja projektów składających się z co najmniej 2 modułów zobowiązuje do przeprowadzenia inicjatywy edukacyjnej, co najmniej jeden raz, po zakończeniu działań projektowych w drugim module projektu;

indeks

Kandydat na wolontariusza - osoba zgłaszana w ofercie projektowej przez wnioskodawcę jako kandydat do realizacji zadań przewidzianych w projekcie WOLONTARIAT;

Koordynator projektu ze strony organizacji wysyłającej - osoba koordynująca projekt w organizacji składającej wniosek projektowy, odpowiedzialna za utrzymywanie kontaktu z wolontariuszem, organizacją przyjmującą oraz MSZ podczas realizacji projektu;

Kraj przyjmujący - kraj partnerski, kraj realizacji projektu WOLONTARIAT, znajdujący się na liście biorców Oficjalnej Pomocy Rozwojowej (ODA) Komitetu Pomocy Rozwojowej OECD;

indeks

Misja zagraniczna polskiej organizacji wysyłającej - misja polskiej organizacji pozarządowej działająca w kraju przyjmującym. Misja może pełnić funkcję organizacji przyjmującej wolontariusza podczas realizacji projektu WOLONTARIAT;

indeks

Oferta projektowa - oferta składana przez wnioskodawcę w postaci formularza wniosku projektowego (formularz on-line oraz formularz w wersji wydrukowanej) wraz z załącznikami;

Oficjalna Pomoc Rozwojowa (ang. Official Development Assistance, ODA) - darowizny i pożyczki przekazane krajom rozwijającym się przez oficjalne instytucje rządowe państw-dawców lub organizacje międzynarodowe, mające na celu wsparcie rozwoju gospodarczego i dobrobytu w tych krajach. Pożyczki są liczone jako Oficjalna Pomoc Rozwojowa tylko wtedy, gdy zawierają element darowizny o wartości przynajmniej 25% wartości pomocy;

Opiekun wolontariusza oraz osoba do kontaktu z wolontariuszem ze strony organizacji przyjmującej - osoba odpowiedzialna za bieżące kontakty z organizacją wysyłającą i MSZ, a także za opiekę merytoryczno-logistyczną nad wolontariuszem podczas jego pobytu w kraju przyjmującym;

Organizacja przyjmująca (partner w kraju przyjmującym) - organizacja niedziałająca w celu osiągnięcia zysku (lub o charakterze organizacji pożytku publicznego) bez względu na formę prawną, lub instytucja publiczna w kraju przyjmującym, w której, lub we współpracy z którą, wolontariusz będzie realizował zadania w projekcie (może to być również misja zagraniczna polskiej organizacji wysyłającej);

Organizacja wysyłająca - wnioskodawca ubiegający się o dotację na wykonanie projektu WOLONTARIAT, który po jej uzyskaniu będzie odpowiedzialny za organizację działań związanych z jego realizacją;

indeks

Projekt WOLONTARIAT - zadania wykonywane przez wolontariusza w kraju przyjmującym, stanowiące odrębny projekt lub będące częścią szerszego projektu z zakresu pomocy rozwojowej oraz zadania organizacji wysyłającej i przyjmującej. Projekt WOLONTARIAT obejmuje w szczególności: przygotowanie wolontariusza do wyjazdu (w tym szkolenia i szczepienia); zadania, które wykonuje wolontariusz w kraju przyjmującym, opiekę i utrzymywanie kontaktu z wolontariuszem oraz inicjatywę edukacyjną wolontariusza po powrocie do Polski (realizowaną przez niego przy wsparciu organizacji wysyłającej). Projekt WOLONTARIAT odpowiada kryteriom polskiej pomocy zagranicznej;

indeks

Spotkanie ewaluacyjne - spotkanie z wolontariuszami zorganizowane przez MSZ po zakończeniu projektów WOLONTARIAT, mające na celu ewaluację programu wolontariatu, wymianę doświadczeń zdobytych podczas realizacji projektów;

Szkolenia organizowane przez MSZ (szkolenie MSZ) - obowiązkowe szkolenia dla kandydatów na wolontariuszy organizowane w trakcie trwania procedury oceny ofert wniosków projektowych i/lub po jej zakończeniu. W szkoleniu biorą udział wolontariusze zgodnie z Regulaminem konkursu;

Szkolenie poprzyjazdowe oraz językowe - szkolenie zorganizowane przez organizację przyjmującą na rzecz wolontariusza w kraju przyjmującym, które powinno zawierać elementy lokalnego kontekstu działań wolontariusza (codzienne funkcjonowanie, aspekty społeczno-kulturowe, zasady komunikacji, zwyczaje, bieżącą sytuację społeczną, itp.) i wprowadzenie do konkretnych zadań wchodzących w skład projektu WOLONTARIAT. Integralnym elementem tego szkolenia jest kurs języka lokalnego (zapoznanie z podstawami lub doskonalenie);

Szkolenie przedwyjazdowe - szkolenie zorganizowane przez organizację wysyłającą na rzecz wolontariusza przed wyjazdem do kraju przyjmującego, mające na celu zapoznanie go ze specyfiką miejsca i charakterem zadań w ramach projektu WOLONTARIAT;

Szkolenie z udzielania pierwszej pomocy - szkolenie na poziomie elementarnym w wymiarze min. pięciu godzin obejmujące: ocenę stanu poszkodowanego, postępowanie z poszkodowanym nieprzytomnym, postępowanie w przypadku braku oddechu i krążenia, opatrywanie ran i krwotoków. Rekomendowane są kursy organizowane przez regionalne ośrodki szkoleniowe PCK. Wolontariusz jest zobowiązany do udziału w szkoleniu przed wyjazdem do kraju przyjmującego i uzyskania zaświadczenia o jego ukończeniu;

indeks

Wolontariusz - osoba spełniająca kryteria określone w Regulaminie konkursu „Wolontariat polska pomoc", która po odbyciu niezbędnych szkoleń, nieodpłatnie w kraju przyjmującym realizuje zadania określone w projekcie WOLONTARIAT;

indeks

w górę

Tagi