Polska pomoc

 

"Singaiki". Mobilna opieka medyczna nad kobietami i dziećmi

Projekt „Singaiki" (słowo to w języku maa, którym posługuje się plemię Masajów oznacza  młodą dziewczynę, gotową do wyjścia za mąż) został zrealizowany w Misji SMA Moita Bwawani, leżącej na słabo rozwiniętych terenach wiejskich Tanzanii, ok. 25 km od miasta Arusha. Teren Misji to półpustynne stepy, zamieszkałe głównie przez Masajów, prowadzących koczowniczy tryb życia. Taki tryb życia pociąga za sobą brak ciągłości w opiece medycznej nad dziećmi i kobietami ciężarnymi. Ponadto w plemieniu panuje patriarchat, a prawa kobiet, np. do opieki medycznej, są często nieuznawane przez mężczyzn. Trudno dostępne tereny, pozbawione bazy medycznej oraz uwarunkowania społeczne sprawiają, że wciąż wiele kobiet i dzieci nie ma zapewnionej podstawowej opieki medycznej, stąd wysoka umieralność okołoporodowa wśród kobiet i noworodków.

Dlatego też, projekt polegający m.in. na zwiększeniu dostępu do profesjonalnego wsparcia położniczego poprzez usługi Mobilnej Przychodni Zdrowia oraz Powietrznej Służby Medycznej, objął właśnie tę grupę osób. Lokalnym koordynatorem Mobilnej Przychodni Zdrowia jest jedna z sióstr ze Zgromadzenia św. Józefa z Mombasy, działającego na terenie Misji. Jej zadaniem jest współpraca z Ministerstwem Zdrowia Tanzanii oraz pozyskiwanie darczyńców na działanie przychodni wyjazdowej, która jest bezpłatna dla pacjentów. Bezpłatne są również usługi Powietrznej Służby Medycznej (Flying Medical Service), organizacji pozarządowej świadczącej pomoc lekarską w rejonach trudnodostępnych.

Projekt miał również na celu skłonienie kobiet w wieku reprodukcyjnym do korzystania z opieki medycznej podczas ciąży tak, aby zmniejszyć ryzyko powikłań okołoporodowych, poprawić stan zdrowia kobiet i dzieci oraz zwiększyć świadomość nt. zachowań prozdrowotnych i kobiecej fizjologii.

Część projektu była adresowana do uczennic rządowej szkoły średniej dla dziewcząt w Kipok, które w niedalekiej przyszłości zostaną matkami i miała przygotować je do ciąży i macierzyństwa.

"Singaiki". Mobilna opieka medyczna nad kobietami i dziećmi

Projekt rozpoczął się 20.07.2015, a zakończył 31.12.2015 r., natomiast wolontariuszka przebywała w Tanzanii  od 23.10.2015 do 19.12.2015.

Projekt został zainicjowany w odpowiedzi na zapotrzebowanie na położną w Mobilnej Przychodni Zdrowia na Misji SMA w Moita Bwawani. Jego celem było umożliwienie kobietom ciężarnym, kobietom w okresie poporodowym, noworodkom oraz dzieciom do lat 5 z terenów wiejskich wokół miasta Arusha dostępu do dobrej jakości opieki medycznej.  

Wolontariuszka przeprowadzała profesjonalne konsultacje i badania położnicze kobiet ciężarnych, położnic oraz pierwsze badania noworodkowych, a także szczepiła dzieci i zaopatrywała je w suplementację witaminową. Każde spotkanie z pacjentem miało także charakter edukacyjny, ponieważ wolontariuszka przeprowadzała z nim rozmowę na temat stanu jego zdrowia oraz sposobów jego poprawy.

Oprócz działań medycznych w mobilnej oraz w powietrznej służbie medycznej wolontariuszka przeprowadziła dwa seminaria dla 16 młodych Masajek, uczennic szkoły w Kipok na temat dorastania, cyklu fizjologicznego kobiety, zachowań prozdrowotnych i świadomego macierzyństwa.

Ze środków projektowych został zakupiony narzędzia medyczne, w szczególności słuchawki Pinarda, zestawy porodowe, ciśnieniomierze, wagi etc., które po zakończeniu projektu zostały przekazane mobilnej przychodni wyjazdowej.

Projekt zakończyła inicjatywa edukacyjna.

Działania projektowe wpisały się w realizację Celów Milenijnego Rozwoju: celu 3: promowania równości płci i awansu społecznego kobiet, celu 4: ograniczenia umieralność dzieci, celu 5: poprawy opieki zdrowotnej nad matkami, celu 6: ograniczeniu rozprzestrzenianie się HIV/AIDS, malarii i innych chorób zakaźnych.

"Singaiki". Mobilna opieka medyczna nad kobietami i dziećmi

Wszystkie podjęte w projekcie działania mają wspólny długofalowy rezultat w postaci poprawy stanu zdrowia i jakości życia miejscowej ludności. Beneficjenci otrzymali pomoc medyczną oraz zalecenia, które będą przynosiły im korzyści zdrowotne podczas całego życia.

1. Zaobserwowano zwiększoną liczbę osób korzystających ze świadczeń położnej - wolontariuszki. Według prowadzonych przez mobilną przychodnię statystyk, liczba kobiet ciężarnych i dzieci do lat 5, które otrzymały opiekę medyczną podczas przychodni wyjazdowych zwiększyła się o 27% w stosunku do okresu przed realizacją projektu. Pacjentki u których wolontariuszka wykryła komplikacje ciążowe otrzymały pomoc farmakologiczną oraz informacje potrzebne do bezpiecznego donoszenia ciąży. Nastąpiło zmniejszenie ryzyka powikłań okołoporodowych, poprawił się też ogólny stan zdrowia kobiet i dzieci.

2. Zwiększyła się świadomości zachowań prozdrowotnych oraz kobiecej fizjologii u młodych Masajek. Poprawa wiedzy, mierzona na podstawie ustnej ankiety przeprowadzonej wśród beneficjentek projektu, okazała się jednak mniejsza niż początkowo zakładano (wzrost o 40%, a nie o 50%).

3. Nastąpiło zwiększenie dostępu do profesjonalnego wsparcia położniczego poprzez usługi Powietrznej Służby Medycznej.  Według statystyk Powietrznej Służby Medycznej o 10% zwiększyła się liczba osób korzystających z usług medycznych świadczonych przez dany podmiot w tym czasie. Wolontariuszka poprzez swoją działalność z Powietrzną Służbą Medyczną umożliwiła dostęp do profesjonalnej opieki medycznej kobietom ciężarnym z regionu Tarangire, na terenie którego odbywały się loty.

4. Wolontariuszka uczestniczyła w 14 wyjazdach mobilnej przychodni zdrowia, podczas których z jej medycznych usług skorzystały w sumie 244 kobiet w ciąży, a w ramach 16 wyjazdów przychodni noworodkowych – 1 087 dzieci.

W ramach inicjatywy edukacyjnej zrealizowano film pt. „Singaiki i jej położna”, dokumentujący działania wolontariuszki i przedstawiający kwestie związane z opieką okołoporodową wśród Masajów (300 płyt z filmem DVD) oraz  wydrukowano 300 teczek i 200 notesów promujących projekt.