Polska pomoc

 

Samodzielność IV. Rozwijanie systemu tyflorehabilitacji. Armenia, Azerbejdżan, Gruzja.

Sytuacja osób niewidomych w Armenii, Azerbejdżanie i Gruzji jest trudna, a przedłużający się kryzys społeczno-ekonomiczny pogłębia patologiczne zjawiska wykluczenia i pozbawienia niepełnosprawnych elementarnej pomocy rehabilitacyjnej, socjalnej i prawnej. Brakuje rozwiązań systemowych, zainteresowania problematyką i wiedzą pomocową dla osób niepełnosprawnych.

Upadły zakłady pracy zatrudniające niewidomych, wokół których koncentrowało się życie społeczne i ograniczone formy terapii. Władze nie są ciągle w stanie zbudować, ani podtrzymać systemu pomocy dla niewidomych w elementarnych obszarach: zdrowia, rehabilitacji, edukacji i usamodzielniania osób niepełnosprawnych. Nieznanych jest większość prostych rozwiązań, powszechnych w Polsce np. przemieszczanie się z pomocą białej laski, oznakowania w przestrzeni publicznej, wczesna terapia czy psy-przewodnicy. Praktycznie nie istnieje dostęp do technologii informatycznych, pomocy metodologicznych oraz specjalistycznej wiedzy. W żadnym z tych trzech krajów nie uczy się Braille’a, a nauczyciele nie mają żadnego przygotowania do pracy tyflorehabilitacyjnej (wyjątkiem jest niewidoma nauczycielka w Gruzji prowadząca zajęcia z dziećmi). Nadal nieznana jest także dokładna liczba osób niewidomych, dostępne są jedynie szacunki: w Gruzji - 14 tys., Armenii - 9 tys., Azerbejdżanie - 20 tys., z licznymi grupami inwalidów wojennych.

Samodzielność IV. Rozwijanie systemu tyflorehabilitacji. Armenia, Azerbejdżan, Gruzja.

Projekt realizowany od 1 marca do 31 grudnia 2013 roku dotyczy kontynuacji wsparcia dla osób niewidomych w Gruzji i Armenii. W latach 2011-2012 przeszkolono ponad 60 osób z Gruzji i Armenii, w różnych zakresach wiedzy i umiejętności tyfloterapii, 8 osób otrzymało uprawienia instruktorów II stopnia orientacji w przestrzeni (biała laska i czynności samoobsługi), 18 osób uprawnienia I stopnia.

W 2012 przeprowadzono 2 kursy podnoszące kwalifikacje w Polsce, szkolenie kyno- i hipoterapeutyczne w Gruzji, szkolenia dla tyflopedagogów (grafiki i audio), 30 godz. wykładów tyflopedagogicznych w Uniwersytecie Ili w Tbilisi, przekazano sprzęt rehabilitacyjny, 1500 szt. podręczników i pomocy edukacyjnych dla dzieci, oznakowania dla słabowidzących w Caritas Gruzja, w metrze, szkole dla niewidomych dzieci w Tbilisi.

W ramach projektu „Samodzielność IV” kolejna grupa niewidomych została przeszkolona w zakresie czynności życia codziennego oraz komunikacji. Przeszkoleni byli także instruktorzy orientacji w przestrzeni oraz tyfloterapeuci w zakresie kyno- i hipoterapii. Dodatkowo przygotowano pomoce tyflodydaktyczne oraz zakupiono sprzęt rehabilitacyjny (w tym białe laski), a także podręczniki dla osób niewidomych. Jednocześnie kontynuowane było znakowanie obiektów pod kątem potrzeb osób niewidomych i słabowidzących w Gruzji oraz w Erywaniu. Działania te pomogły w usamodzielnieniu osób niewidomych.