Polska pomoc

 

Rozwój usług rolniczych i pozarolniczych, kooperacji i doradztwa rolniczego w regionach wiejskich Mołdawii

Zgodnie z raportem UNDP (Human Development Report 2013) Mołdawia zajmuje 114 pozycję, bezpośrednio za Boliwią w globalnym rankingu HDI i najniższą w Europie (dla porównania: Białoruś 53, Ukraina 83). Według Banku Światowego, Mołdawia z PKB na osobę liczonym według parytetu siły nabywczej w wysokości ok. 4 669 USD (tuż za Pakistanem) jest również zdecydowanie najbiedniejszym krajem w Europie (dla porównania: Białoruś 17 615 USD, Ukraina 8 788 USD).

Mołdawska gospodarka jest bardzo uzależniona od sektora rolniczego, który jako główna dziedzina gospodarki Mołdawii daje ok. 60 proc. wpływów z eksportu i zatrudnia bezpośrednio ponad 40 proc., a z uwzględnieniem ludności żyjącej z dochodów związanych z rolnictwem, znacznie ponad 50 proc. ludności czynnej zawodowo. Według dostępnych źródeł w Mołdawii, szczególnie w regionach wiejskich występują: największe obszary ubóstwa, najniższe wynagrodzenia, największa emigracja zarobkowa, największe zagrożenia w zakresie szeroko pojętego wykluczenia społecznego. Bezpośrednim skutkiem takiej sytuacji jest ogromna emigracja ekonomiczna. Według niektórych statystyk prawie milion osób wyemigrowało z Mołdawii w celach zarobkowych (prawie 25 proc. społeczeństwa, blisko 45 proc. ludności czynnej zawodowo). Te dane są jeszcze wyższe w sektorze rolniczym. Masowa emigracja zarobkowa z regionów wiejskich ma bardzo negatywne następstwa ekonomiczne i społeczne, z których szczególnie istotne to: wyludnienie wsi i utrata osób najbardziej przedsiębiorczych, rozbite rodziny, brak opieki nad dziećmi i osobami starszymi, porzucone gospodarstwa rolne. Konsekwencją są następstwa budżetowe: mniejsze wpływy podatkowe i wyższe wydatki socjalne, co w zasadniczy sposób ogranicza możliwości rozwojowe Mołdawii. W związku z powyższym, szczególnie ważne dla rozwoju regionów wiejskich w Mołdawii są działania ukierunkowane na rozwój przedsiębiorczości, tworzenie potencjału grup producenckich oraz wsparcie doradztwa rolniczego.

Rozwój usług rolniczych i pozarolniczych, kooperacji i doradztwa rolniczego w regionach wiejskich Mołdawii

Regiony wiejskie w Mołdawii są szczególnie opóźnione w rozwoju cywilizacyjnym. Bieda i bezrobocie mają bezpośredni wpływ na ogromną emigrację zarobkową. Pilotażowe projekty rozwojowe realizowane z sukcesem w latach 2010-2014 pokazały dużą determinację lokalnych środowisk wiejskich (spółdzielni rolniczych, małych przedsiębiorstw, społeczności lokalnych, władz samorządowych) w realizacji projektów związanych z rozwojem przedsiębiorczości wiejskiej w celu poprawy sytuacji ekonomicznej ludności. Władze Mołdawii dążą do istotnego polepszenia warunków rozwoju przedsiębiorczości w regionach wiejskich.

Realizacja projektu "Rozwój usług rolniczych i pozarolniczych, kooperacji i doradztwa rolniczego w regionach wiejskich Mołdawii" ma służyć rozwojowi przedsiębiorczości wiejskiej w celu ograniczenia ubóstwa w regionach wiejskich Mołdawii. Planowane działania mają służyć nie tylko bezpośrednim beneficjentom projektu (w zakresie wsparcia lokalnych zakładów usługowych, tworzenia miejsc pracy, wzrostu dochodów i poprawy warunków życia mieszkańców wsi), ale w dalszej perspektywie będą wspierać rozwój przedsiębiorczości wiejskiej poprzez poprawę jakości i dostępności usług rolniczych i pozarolniczych, popularyzować innowacyjne rozwiązania oraz promować współpracę i kooperację. Powstałe w rezultacie projektu modelowe rozwiązania w zakresie usług rolniczych i pozarolniczych powinny służyć dalszej multiplikacji, głównie poprzez działania ekspertów, pracujących w systemie doradztwa rolniczego ACSA, wsparte funduszami np. programu UE (2014-2020) ENPARD, systemów dotacji Ministerstwa Rolnictwa (w zakresie usług rolniczych), Ministerstwa Gospodarki i Ministerstwa Rozwoju Regionalnego (w zakresie usług pozarolniczych) oraz wielu organizacji międzynarodowych działających w Mołdawii (UNDP, USAID, SIDA, GIZ, etc.).

Rozwój usług rolniczych i pozarolniczych, kooperacji i doradztwa rolniczego w regionach wiejskich Mołdawii

Realizacja projektu pozwoli osiągnąć następujące rezultaty:

  1. Rozbudowa i doposażenie 7 lokalnych zakładów usług rolniczych we wsiach: Egoreni, Dănceni, Mitoc, Braviceni, Bujor, Hîrtop i Grigorăuca).
  2. Zmodernizowanie 3 ośrodków usług rolniczych we wsiach: Chetrosu, Cupcini i Hogineşti).
  3. Zwiększenie sieci lokalnych doradców/konsulatów o 10 osób (działających w systemie doradztwa rolniczego ACSA).