Polska pomoc

 

Rozwój systemu ochotniczego ratownictwa medycznego na Ukrainie

Jedną z barier rozwojowych Ukrainy jest niski poziom ratownictwa zawodowego. Część personelu ratowniczego jest niedostatecznie wyszkolona, brakuje nowoczesnego wyposażenia, sprawnego zarządzania i powiązania z działającymi już w mikroskali służbami ochotniczymi, które mogą wspierać zawodowych ratowników. Po starciach na Majdanie i ze względu na sytuację na wschodzie Ukrainy wielu Ukraińców interesuje się pierwszą pomocą. Do organizacji ratowniczych zgłaszają się osoby prywatne, szkoły i instytucje zainteresowane szkoleniami. Brakuje jednak trenerów, sprzętu szkoleniowego i środków do prowadzenia szkoleń

Problemem systemowym ratownictwa medycznego są nieprzystające do realiów przepisy prawne. W Polsce i w wielu innych krajach UE istnieje zawód ratownika medycznego oraz są wypracowane standardy szkoleń, a działalność wolontariuszy jest prawnie usankcjonowana. Projekt ma stanowić element lobbingu na rzecz oczekiwanych zmian prawnych w ukraińskim systemie ratownictwa.

Projekt jest bezpośrednią kontynuacją działań sfinansowanych przez MSZ RP w latach 2015-16, których efekty wskazują na zasadność takich inicjatyw.

Projekt odpowiada na 3 problemy na Ukrainie:

  1. niewydolność systemu ratownictwa medycznego Ukrainy, w tym nieadekwatne prawo
  2. niewystarczająca liczba osób i sprzętu do prowadzenia szkoleń z pierwszej pomocy i tworzenia ochotniczych grup ratowników
  3. brak możliwości wykorzystania potencjału społecznej chęci do działania

Rozwój systemu ochotniczego ratownictwa medycznego na Ukrainie

W latach 2015 - 2016 utworzono zespoły wolontariuszy ratowników w 7 miastach na Ukrainie: Iwano-Frankiwsku, Lwowie, Kijowie, Berehowie, Jużnoukraińsku, Mariupolu, Zaporożu. W 2017 i 2018 r. mają być utworzone, przeszkolone i wyposażone zespoły ratowników w 2 nowych miastach, a także umocnione istniejące już grupy. Odbędą się szkolenia z podstawowej i kwalifikowanej pierwszej pomocy. Dla uczestników pierwszych edycji projektu zorganizowany zostanie kurs Master Classes oraz certyfikacja Kwalifikowanej Pierwszej Pomocy w Polsce. Dowódcy patroli wezmą udział w warsztatach współdziałania ratowników. Wprowadzona zostanie nauka pierwszej pomocy w wybranych szkołach średnich. Wyposażonych zostanie po 6 nowych patroli ratowników rocznie (razem 48 osób) w sprzęt niezbędny do prowadzenia akcji medycznych i szkoleń. Grupy ratowników będą tworzone przy strukturach Maltańskich i przy innych organizacjach takich jak Caritas, harcerze i lokalne grupy obywatelskie.

Elementem projektu będzie częściowe wykończenie i wyposażenie centrum logistyczno-szkoleniowego w Iwano-Frankiwsku oraz zakup specjalistycznych przyczep na sprzęt ratowniczy. Dodatkowo w celu sprawdzenia się ochotników w  działaniu zaplanowano wspólne polsko-ukraińskie ćwiczenia ratowników oraz udział uczestników projektu w zabezpieczeniach medycznych w Polsce.

Na zakończenie projektu zostanie zorganizowana w Kijowie międzynarodowa konferencja nt. ochotniczego ratownictwa po to, żeby zaprezentować polskie doświadczenia i wywrzeć presję społeczną do wprowadzenia zmian w ukraińskim systemie prawnym.

Rozwój systemu ochotniczego ratownictwa medycznego na Ukrainie

W wyniku realizacji projektu zostaną osiągnięte następujące rezultaty:

  1. Powstaną konspekty nauczania pierwszej pomocy w szkołach oraz zostanie uruchomione nauczanie pierwszej pomocy w 5 placówkach.  
  2. Zostanie wzmocniony potencjał szkoleniowy i ratowniczy Maltańskiej Służby Ukrainy poprzez przekazanie wyposażenia i częściowe wykończenie centrum logistyczno-szkoleniowego.  Po zakończeniu projektu partner będzie przygotowany do samodzielnego prowadzenia szkoleń z podstawowej pierwszej pomocy, dzięki czemu będzie mógł rekrutować nowych wolontariuszy, uzupełniać i rozbudowywać struktury ochotniczych grup ratowników.
  3. 150 osób uzyska umiejętności z podstawowej pierwszej pomocy, kolejne 55 osób z zakresu kwalifikowanej pierwszej pomocy, natomiast , udział 38 osób z zakresu współdziałania ratowników  
  4. 15 osób uzyska certyfikat z Kwalifikowanej Pierwszej Pomocy w Polsce (egzamin wojewódzkiego konsultanta ds. ratownictwa).  
  5. Powstaną grupy ratowników medycznych w nowym mieście – Kamieńcu Podolskim, nieobjętym do tej pory wsparciem.  
  6. Powstałe we wcześniejszych latach zespoły ratowników zostaną wzmocnione poprzez szkolenia oraz dodatkowy sprzęt.

Rezultatem projektu będzie również uruchomienie procesu zmian prawnych dotyczących ratownictwa na Ukrainie. Osoby przeszkolone, wykorzystujące swoich kompetencje w praktyce będą mogły pełnić funkcję ratowników przez wiele lat. W momencie wprowadzenia w życie reformy ratownictwa medycznego na Ukrainie będą stanowiły potencjalną kadrę nowego systemu ratownictwa. Dodatkowo projekt przewiduje, że po jego zakończeniu partner będzie przygotowany do samodzielnego prowadzenia szkoleń z podstawowej pierwszej pomocy, dzięki czemu będzie mógł rekrutować nowych wolontariuszy, uzupełniać i rozbudowywać struktury ochotniczych grup ratowników.