Polska pomoc

 

Rozwój systemu ochotniczego ratownictwa medycznego na Ukrainie

Jednym z istotnych problemów rozwojowych Ukrainy jest niewydolny system ratownictwa medycznego. Brakuje przeszkolonych osób, wyposażenia i efektywnego zarządzania. Prawie nie istnieją służby ochotnicze, które w krajach UE stanowią uzupełnienie zawodowego ratownictwa medycznego, gdzie ochotnicy pomagają w sytuacjach nadzwyczajnych, odciążają zawodowych ratowników przy działaniach o mniejszym ryzyku, np. zabezpieczenie wydarzeń, transport chorych.

Na Ukrainie pomoc medyczna do poszkodowanych dociera zbyt późno. Wszystkie braki zostały uwidocznione w czasie starć na kijowskim Majdanie, kiedy zginęło i zostało rannych kilkaset osób. W czasie demonstracji samorzutnie powstawały ochotnicze grupy ratowników, które wobec braku wystarczającej liczby przeszkolonych osób i sprzętu nie zawsze mogły nieść skuteczną pomoc. Ludzie chcieli pomóc, nie wiedzieli jednak, co mogą zrobić.

Na Ukrainie mamy też do czynienia z pozytywnym, nienotowanym dotąd zainteresowaniem wolontariatem, w tym medycznym. Społeczeństwo Ukrainy dostrzegło potrzebę zdobycia praktycznych umiejętności z zakresu pierwszej pomocy. Do organizacji pozarządowych zgłaszają się osoby prywatne, szkoły i instytucje zainteresowane szkoleniami.

Na ten oddolny ruch starają się reagować lokalne organizacje. Maltańska Służba Pomocy w obwodzie Iwano-frankiwskim pozyskała 300 nowych wolontariuszy. Niestety brakuje kompetentnych osób, środków do prowadzenia szkoleń i organizowania wolontariatu ratowniczego. Według danych partnera projektu organizacje na Ukrainie są w stanie pokryć 5% obecnego zapotrzebowania na takie działania.

Rozwój systemu ochotniczego ratownictwa medycznego na Ukrainie

Projekt zakładał wzmocnienie ukraińskiego systemu ratownictwa medycznego poprzez uruchomienie ochotniczych grup ratowników medycznych. We współpracy z Maltańską Służbą Pomocy z Ukrainy zrekrutowano, przeszkolono i wyposażono wolontariuszy z Kijowa, Lwowa i Iwano-Frankiwska. Odbyły się szkolenia z kwalifikowanej pierwszej pomocy, pierwszej pomocy przedmedycznej dla kobiet w ciąży, dzieci i osób niepełnosprawnych. Przeszkolono też osoby mające organizować i koordynować działanie wolontariuszy. Wyposażono pierwsze patrole ratowników w sprzęt niezbędny do prowadzenie akcji ratownictwa medycznego w sytuacjach nadzwyczajnych. Odbyły się też wspólne polsko-ukraińskie ćwiczenia ratowników medycznych.

Projekt uzupełnił inne programy rozwojowe prowadzone obecnie na Ukrainie. Przykładem jest projekt Maltańskiej Służby Pomocy z Ukrainy i Zakonu Maltańskiego z Niemiec polegającym na przygotowaniu mobilnego obozu dla 300 uchodźców, który będzie można wykorzystać w sytuacji nadzwyczajnej. Projekty obozu i grupy ratowników medycznych to wzajemnie uzupełniające się działania. Projekt był też spójny z działaniami podejmowanymi przez polskie organizacje i instytucje ratownictwa medycznego. Od wiosny 2014 r. trwa współpraca służby zdrowia z Polski i Ukrainy w celu zreformowania i wzmocnienia tamtejszego systemu ratowniczego. Doświadczenia krajów UE – także polskie – pokazują, że ochotnicze grupy ratowników medycznych stanowią pożądane uzupełnienie zawodowego systemu ratownictwa.

Rozwój systemu ochotniczego ratownictwa medycznego na Ukrainie

W ramach projektu został wypracowany wspólny polsko-ukraiński standard programu szkoleń z zakresu ratownictwa medycznego na poziomie Kwalifikowanej Pierwszej Pomocy, w ramach którego przeszkolono następnie 67 osób. Dodatkowo 13 osób ukończyło szkolenie z zakresu pierwszej pomocy dzieciom, 18 osób z zakresu pomocy kobietom w ciąży, a 15 - osobom niepełnosprawnym. Kolejne 45 osób ukończyło kurs dotyczący organizacji wolontariatu medycznego, organizacji akcji ratowniczych i zarządzania zespołem.

Głównym rezultatem projektu było stworzenie w trzech miastach: Iwano-Frankiwsku, Lwowie i Kijowie zespołów ochotniczego ratownictwa medycznego. Łącznie powstało 13 ochotniczych grup ratowników medycznych, które zostały następnie wyposażone w niezbędny sprzęt i umundurowanie.

Ukraiński partner – Maltańska Służba Pomocy z Ukrainy – otrzymał sprzęt i materiały szkoleniowe umożliwiające prowadzenie pokazów oraz szkoleń z zakresu pierwszej pomocy.

W celu utrwalenia zdobytych na szkoleniach umiejętności 37 ukraińskich wolontariuszy – ratowników medycznych wzięło udział w ćwiczeniach terenowych w warunkach gry symulacyjnej, a 12 w międzynarodowych manewrach.