Polska pomoc

 

Rozwój specjalistycznego ratownictwa w infrastrukturze podziemnej w Gruzji

Rozwój cywilizacyjny sprawia, że ludność Gruzji jest w coraz większym stopniu narażona na skutki zdarzeń i katastrof wynikających z działalności człowieka. Wykorzystanie infrastruktury podziemnej do komunikacji pasażerskiej czy transportu towarów niebezpiecznych stanowi duże zagrożenie dla ich użytkowników oraz służb ratowniczych.

Najczęściej wykorzystywanym publicznym środkiem transportu w Tbilisi jest metro. Jest to jeden z najpopularniejszych i najszybszych środków transportu. Należy do największych i najbardziej obciążonych podziemnych kolei w Gruzji. Powstałe w 1966 roku metro nie było modernizowane pod kątem warunków bezpieczeństwa, po dzień dzisiejszy.

Kolejnym problemem w aspekcie działań gruzińskiej straży pożarnej są niebezpieczne zdarzenia w tunelach górskich. Ze względu na geologiczne położenie Gruzji, najważniejsze szlaki komunikacyjne przebiegają przez kilkadziesiąt nawet kilkukilometrowych tuneli wydrążonych w górach.

W związku z przeprowadzoną w 2014 roku restrukturyzacją służb ratowniczych w Gruzji i utworzeniem nowego, jednolitego systemu ratownictwa i ochrony ludności, wzrosły potrzeby związane ze szkoleniem, wyposażeniem i zarządzaniem tymi służbami.

Rozwój specjalistycznego ratownictwa w infrastrukturze podziemnej w Gruzji

Mając na uwadze stały poziom podnoszenia kompetencji służb odpowiedzialnych za reagowania na zagrożenia, grupę docelową stanowili strażacy skierowani przez Agencję Zarządzania Kryzysowego do odbycia szkolenia w zakresie specjalistycznych działań ratowniczych w infrastrukturze podziemnej oraz osoby zajmujące wysokie stanowiska w strukturach Agencji Zarządzania Kryzysowego.

W celu przeciwdziałania wyżej opisywanym zagrożeniom niezbędny jest odpowiedni poziom wyszkolenia specjalistycznego ratowników oraz wyposażenia technicznego jednostek ratowniczych. W 2014 r. zrealizowano projekt 288/2014 pt. "Bezpieczny ratownik, skuteczny ratownik - dziś i jutro ochrony osobistej ratownika", który zakładał podniesienie świadomości oraz stanu bezpieczeństwa pracy ratownika poprzez przeszkolenie gruzińskich ratowników w zakresie z odpowiedniego doboru ochron osobistych oraz zasad konserwacji aparatów ochrony dróg oddechowych (AODO). W roku kolejnym realizowany był projekt 17/2015 pt. "Rozwój specjalistycznego ratownictwa wysokościowego w Gruzji", będący kontynuacją przyjętego algorytmu rozwoju ratownictwa specjalistycznego. Chęć realizacji projektu i akceptację wyraził Dyrektor Agencji Zarządzania Kryzysowego przy MSW Gruzji Pan Zviad Katsashvili. 

Podczas trwania projektu beneficjenci mieli okazję zapoznania się z rozwiązaniami technicznymi i organizacyjnymi stosowanymi w Polsce oraz UE, które niewątpliwie wniosły element innowacji wśród gruzińskich służb ratowniczych. Gruzińskie służby ratownicze otrzymały profesjonalny specjalistyczny sprzęt do ratownictwa w infrastrukturze podziemnej.

Rozwój specjalistycznego ratownictwa w infrastrukturze podziemnej w Gruzji

Przedstawicieli strony gruzińskiej zapoznano z aktualnymi procedurami i najnowszym wyposażeniem stosowanym w polskich służbach ratowniczych, co powinno umożliwić podejmowanie racjonalnych decyzji dotyczących przyszłych zakupów specjalistycznego sprzętu.

Pierwsze szkolenie praktyczne realizowane było we współpracy z Komendą Miejską PSP m. st. Warszawy oraz Zakładową Służbą Ratowniczą Metra Warszawskiego. Przeszkolono 6 ratowników – trenerów, którzy mają samodzielnie kontynuować dalszy proces szkolenia zawodowego służb ratowniczych na terenie Gruzji. W szkoleniu głównym udział wzięło 37 przedstawicieli gruzińskich służb ratowniczych. Szkolenie dotyczyło działań w infrastrukturze podziemnej i zakończyło się przedstawieniem rekomendacji w zakresie tworzenia systemu ratownictwa specjalistycznego.

Przedstawiono i przećwiczono przy udziale polskich instruktorów aktualne rozwiązania organizacyjne i techniczne oraz trendy w sposobach działań w specjalistycznym ratownictwie w infrastrukturze podziemnej. Podjęte działania służyły zwiększeniu możliwości skutecznego działania służb odpowiedzialnych za reagowanie na wypadek zagrożeń. Dzięki przeprowadzonym panelom dyskusyjnym i ćwiczeniom praktycznym świadomość ratowników dotycząca podejmowania działań w zakresie ratownictwa w infrastrukturze podziemnej znacznie się poprawi. Zrealizowane działania projektowe stanowią podstawę do zapewnienia skoordynowanych działań, zapewniających bezpieczeństwo ludności i ratowników w przypadku wystąpienia zagrożeń zarówno tych naturalnych, jak i cywilizacyjnych.