Polska pomoc

 

Rozwój przedsiębiorczości komunalnej na obszarach wiejskich - wieś Chiriet Lunga

Problem gospodarki odpadami dotyka większości terenów Republiki Mołdawii. Nadal powszechne jest wyrzucanie śmieci do lasu czy bezpośrednio na pole, co stanowi zagrożenie biologiczne dla mieszkańców okolicznych miejscowości. Jednym z podstawowych zadań administracji lokalnej jest zapewnienie usług komunalnych, w tym wywozu śmieci.

Niski stopień zamożności kraju wymusza na władzach lokalnych aktywne poszukiwanie pozapaństwowych źródeł finansowania działalności statutowej. Samorząd lokalny wsi Chiriet-Lunga utworzył firmę „KIRIETPRIM”, której zleca zadanie świadczenia usług zaopatrzenia ludności w wodę oraz usług scentralizowanego wywozu śmieci. Firma jest własnością samorządu lokalnego, z kapitałem państwowym, a jej działalność jest kontrolowana przez samorząd. Podobny model świadczenia usług publicznych funkcjonuje w wielu miejscowościach w Mołdawii a zakres zadań tych firm wynika bezpośrednio z lokalnych strategii. Od chwili założenia firma „KIRIETPRIM” świadczy tylko usługi zaopatrzenia w wodę. Brak środków finansowych nie pozwala na zlecenie firmie działalności związanej z zagospodarowaniem odpadów.

Rozwój przedsiębiorczości komunalnej na obszarach wiejskich - wieś Chiriet Lunga

Realizacja projektu zaplanowana jest na okres od 15 lipca do 30 listopada 2016 roku we współpracy Ambasady RP w Kiszyniowie z partnerem lokalnym, Urzędem Gminy wsi Chiriet-Lunga, w rejonie Ceadir-Lunga. Jego głównym celem jest wsparcie samorządu lokalnego w zakresie świadczenia usług komunalnych. W jego ramach zakupiona zostanie śmieciarka i kontenery na śmieci, co pozwoli na kompleksową realizację strategii bezpieczeństwa środowiskowego. Zcentralizowanie wywozu śmieci poprawi stan sanitarny miejscowości. Będzie to miało pozytywny wpływ na sytuacje ekologiczną oraz zapewni bezpieczeństwo epidemiologiczne populacji w obszarach wiejskich. Ponadto, w ramach projektu planowane są działania uświadamiające, m.in. organizacja Forum "Współpraca na rzecz kompleksowego zarządzania odpadami, rozwój usług publicznych i infrastruktury komunalnej". Wydarzenie będzie zorganizowane we współpracy z władzami rejonowymi, władzami Gagauzji (Baszkanat), NGO i mieszkańcami wsi.

Projekt przyczyni się do wzmocnienia dobrego rządzenia na poziomie lokalnym a także przyniesie pozytywny wpływ na stan środowiska naturalnego, wzrost bezpieczeństwa sanitarnego i stopień czystości gleby oraz wód podskórnych. Jego głównym beneficjentem będzie administracja publiczna wsi Chiriet Lunga oraz społeczność lokalna (2,5 tysiąca osób).

Rozwój przedsiębiorczości komunalnej na obszarach wiejskich - wieś Chiriet Lunga

Projekt został zrealizowany w okresie od 1 sierpnia do 12 grudnia 2016 roku. W jego ramach dokonano zakupy śmieciarki i kontenerów na śmieci, co pozwoli na kompleksową realizację strategii bezpieczeństwa środowiskowego. Poprawi to stan sanitarny miejscowości i polepszy jej sytuację ekologiczną. Ponadto projekt wspiera samorząd lokalny w dobrym rządzeniu oraz rozwój przedsiębiorczości na obszarach wiejskich. Końcowym elementem systemu zagospodarowania odpadów jest wywóz śmieci na autoryzowane składowisko odpadów. Zakupione śmieciarki i kontenery są własnością samorządu a za ich utrzymanie i serwis odpowiada firma „KIRIETPRIM”.

Projekt został dofinansowany ze środków Polskiej pomocy grantem w wysokości ok. 117 000 PLN (28 000 EUR), a jego całkowita wartość wyniosła ok. 125 00 PLN (30 000 EUR). Na potrzeby kalkulacji przyjęto kurs 1 EUR = 4,1749 PLN.