Polska pomoc

 

Rozwój produkcji mlecznej regionu wiejskiego Braviceni

Największymi problemami w sektorze rolniczym w Mołdawii są:

- nadmierna podaż mleka w miesiącach wiosenno-letnich i duży niedobór w okresie jesienno-zimowym, co powoduje konieczność okresowego ograniczenia skupu w okresie wiosenno-letnim i obniża dochody rolników;

- braki dostaw w okresie zimowym, wpływające na ograniczenia produkcji lokalnych zakładów przetwórczych i powodujące problemy związane z wypełnieniem zobowiązań wobec odbiorców handlowych;

- utrudniony dostęp do maszyn i sprzętu (z powodów ekonomicznych) w wyniku prywatyzacji i rozdrobnienia gospodarstw rolnych.

Problemy te w regionie Orhei i Reziny mogą być rozwiązane przez koordynację działań dostawców (producentów rolnych) i zakładów przetwórczych. Pierwsze pilotażowe projekty dotyczące skupu i przeróbki mleka, zrealizowane w latach 2009-2010 zakończyły się sukcesem. Wybudowano 2 nowe punkty skupu mleka, wyremontowano 6 istniejących (w celu podniesienia standardów higienicznych), wyposażono w specjalistyczny sprzęt (schładzalniki mleczarskie, analizatory etc.) 16 wiejskich punktów skupu, zakupiono 3 samochody izotermy do transportu mleka i produktów mleczarskich, zakupiono komplet maszyn rolniczych do przygotowania karmy dla krów na okres zimowy (traktor, kosiarka, przyczepy z rozrzutnikiem obornika, prasa do siana, krajarka do silosu etc.), wyposażenie do punktu sztucznego zapładniania krów etc. Zmodernizowano i doposażono lokalny zakład przetwórstwa mleka w Bravicenach w celu zwiększenia możliwości skupu mleka od producentów w okresie letnim (utworzenie chłodni-zamrażalni, zwiększenie możliwości przetwórczych oraz sprzedaży detalicznej w okresie letnim, dostosowanie do standardów sanitarnych UE).

Rozwój produkcji mlecznej regionu wiejskiego Braviceni

Projekt realizowany w regionach Orhei i Rezina, w miejscowościach: Braviceni, Malayeshty, Breanova, Tyrzieni, Fiodorovka, Cucuruzeni.

Lokalny partner to Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju Terenów Wiejskich "Viata Satului" wybrane ze względu na bardzo pozytywne doświadczenia podczas wspólnej realizacji innego projektu pomocowego w 2010 r. („Rozwój produkcji mlecznej regionu wiejskiego Ignatei”). Organizacja ta została też rekomendowana przez lokalne władze samorządowe, Krajowe Stowarzyszenie Rolników oraz Ministerstwo Rolnictwa.

Beneficjentem będą członkowie spółdzielni mleczarskiej FURAJ – LACT (COOPERATIVA DE ÎNTREPRINZĂTOR “FURAJ-LACT”), skupiającej 190 członków – rolników producentów mleka działających na obszarze wsi Braviceni, Clisova Noua, Ciocilteni, Clisova, Ustia, Cishmea. Są to rolnicy i ich rodziny zagrożone marginalizacją i bezrobociem, w sumie około 800 osób.

Liczba beneficjentów docelowych wyniesie ponad 1100 osób (ok. 300 rodzin rolniczych), gdyż dzięki realizacji projektu spółdzielnia będzie dodatkowo obsługiwała wsie Malayeshty, Breanova, Tyrzieni, Fiodorovka, Cucuruzeni.

Cele projektu to: podniesienie wiedzy w zakresie zarządzania spółdzielnią rolniczą, poprawa standardów sanitarnych, rozszerzenie sieci skupu mleka, utworzenie bazy sprzętu rolniczego świadczącej usługi mechanizacji prac rolniczych oraz organizacji i wyposażenie punktu unasienniania krów i kóz. 

Rozwój produkcji mlecznej regionu wiejskiego Braviceni

Projekt realizowany był od 1 marca do 31 grudnia 2011 r. W ramach projektu przeprowadzono wizytę studyjną dla 2 osób w Polsce oraz szkolenia i konsultacje dla około 160 rolników w Mołdawii. Stworzono 10 dodatkowych punktów produkcji mleka, 2 punkty skupu mleka i wyremontowano 7 punktów udoju krów (po 2 stanowiska) i 1 punkt udoju kóz (40 stanowisk). W spółdzielni mleczarskiej FURAJ – LACT rozpoczęto produkcję mleka koziego (spółdzielnia stała się pierwszym certyfikowanym producentem i dostawcą mleka koziego w Mołdawii), zakupiono sprzęt rolniczy do bazy maszyn oraz sprzęt do punktu unasienniania krów.