Polska pomoc

 

Rozwój obszarów wiejskich wyzwaniem dla mieszkańców wsi i samorządów lokalnych Republiki Mołdowy

Współpraca członków Żuławskiego Oddziału Stowarzyszenia Naukowo-Technicznego Inżynierów i Techników Rolnictwa  (SITR) z mołdawskimi partnerami rozpoczęła się w 2007 r. realizacją projektu nt. „Kreowania przemian gospodarczych w zakresie rolnictwa i małej przedsiębiorczości, w tym agroturystyki”. W 2008 r. zrealizowano kolejny projekt nt. „Oddziaływania doradztwa rolniczego na rozwój rolnictwa i przedsiębiorczości na obszarach wiejskich Republiki Mołdowy”, a w 2009 r. wspólnie z Krajową Agencją Rozwoju Wsi w Kiszyniowie (ACSA) zrealizowany został projekt „Programowanie rozwoju lokalnego na obszarach wiejskich Republiki Mołdowy”.

Dotychczasowa współpraca polskiego wykonawcy pozwoliła na poznanie potrzeb oraz możliwości realizacji projektów w rejonach i gminach Mołdawii. Dzięki zrealizowanym dotychczas projektom mołdawscy partnerzy pracujący na rzecz obszarów wiejskich poznali metody rozwiązywania problemów społeczno-gospodarczych na polskiej wsi oraz zasady funkcjonowanie w tym obszarze różnych instytucji oraz nabyli umiejętności dotyczące pozyskiwania środków i zarządzania programami. Ponadto zainteresowani są zastosowaniem polskich doświadczeń w zakresie funkcjonowania i współdziałania administracji, samorządów, agencji i organizacji pozarządowych działających na rzecz rozwoju obszarów wiejskich.

Zadaniem priorytetowym dla Mołdawii jest obecnie zwiększenie roli lokalnych organów władzy poprzez wzrost ich kompetencji i samodzielności. Pierwszym krokiem na tej drodze było przyjęcie ustaw dotyczących lokalnych organów władzy i decentralizacji administracji. Zagadnienia te zostały również zawarte w Narodowym Planie Rozwoju Mołdawii na lata 2008-2011. Konsolidacja lokalnych organów władzy jest również jednym z priorytetów Planu działań UE-Mołdawia, który podkreśla konieczność kontynuacji reform administracyjnych i współpracy samorządów lokalnych zgodnie z europejskimi standardami, w szczególności wspomnianymi w Europejskiej Karcie Samorządu Lokalnego, ze zwróceniem szczególnej uwagi na doświadczenia i rekomendacje Kongresu Władz Lokalnych i Regionalnych Rady Europy.

Rozwój obszarów wiejskich wyzwaniem dla mieszkańców wsi i samorządów lokalnych Republiki Mołdowy

Polski wykonawca dysponuje bogatym doświadczeniem w zakresie rozwoju samorządności terytorialnej nabytym zarówno przed i po integracji z Unią Europejską, co  pozwoli na przekazanie polskich doświadczeń w zakresie budowania samorządności lokalnej i jej roli w rozwoju obszarów wiejskich dla mołdawskich partnerów.

Projekt zakładał wsparcie doradcze, szkoleniowe, informacyjne i logistyczne mołdawskich przedstawicieli samorządów lokalnych i administracji, służb doradczych, organizacji rolniczych, oświaty, kultury i nauki, biznesu rolniczego i pozarolniczego oraz organizacji pozarządowych w zakresie rozwiązywania problemów gospodarczych i społecznych na obszarach wiejskich oraz wdrażania i upowszechniania zrównoważonego pod względem ekonomicznym i przyrodniczym rozwoju tych obszarów.

Strona polska zamierza przekazać swoje doświadczenia w zakresie przebiegu reform samorządowo-gospodarczych na obszarach wiejskich w Polsce ze szczególnym uwzględnieniem różnych szczebli: administracji państwowej, samorządów lokalnych, instytucji w sferze doradztwa i oświaty, przedsiębiorców rolnych i pozarolniczych, organizacji pozarządowych z województwa pomorskiego.

Rozwój obszarów wiejskich wyzwaniem dla mieszkańców wsi i samorządów lokalnych Republiki Mołdowy

W ramach przeprowadzonych działań: 40 uczestników szkolenia w Starym Polu uzyskało kwalifikacje eksperta – wykładowcy w dziedzinie: polityki, teorii i praktyki rozwoju obszarów wiejskich, aktywizacji gospodarczej, społecznej i kulturalnej mieszkańców wsi, uspołecznienia programowania rozwoju obszarów wiejskich, metod wspierania rozwoju obszarów wiejskich, zasad zrównoważonego rozwoju obszarów wiejskich, roli samorządów, jako liderów społecznych, działalności doradczej i informacyjnej na rzecz aktywizacji społeczno-gospodarczej wsi.