Polska pomoc

 

Rozwój klastrów agroturystycznych w Mołdawii. Wzmocnienie pozarolniczej przedsiębiorczości na obszarach wiejskich.

Produkcja rolna Mołdawii jest mało wydajna. Mimo, że niemal 75% powierzchni kraju stanowią żyzne czarnoziemy rolnictwo generuje tylko 13,8% PKB. Według danych Narodowego Biura Statystycznego Mołdawii (NBSM), zaledwie 7,2% mieszkańców wsi czerpie dochody z aktywności nierolniczej. Tymczasem Mołdawia ma potencjał do rozwoju działalności pozarolniczej, w tym turystycznej. Nie jest on jednak w pełni wykorzystywany.

W sierpniu 2013 roku, mołdawski rząd zatwierdził dokument pt. „Rozwój koncepcji klastrów sektora przemysłowego w Mołdawii”, oparty na międzynarodowych doświadczeniach (na przykładzie UE, Chin itd.). Ponadto rozwój klastrów został zatwierdzony w 2013 r. w strategii innowacji Republiki Mołdowy na lata 2013 – 2020 „Innowacje na rzecz konkurencyjności”. We wszystkich tych dokumentach nacisk położono na tworzenie klastrów w zakresie produkcji i przemysłu lekkiego.

W mołdawskiej turystyce zrzeszanie się przedsiębiorców dla poprawy konkurencyjności nie jest powszechne, ani na obszarach miejskich ani, tym bardziej, wiejskich. Oczekuje się, że rozwój polityki klastrowej w Mołdowie przyczyni się do przyspieszenia procesów gospodarczych w oparciu o innowacje, zwiększenia przepływu inwestycji zagranicznych i transferu technologii, rozwoju nowych rodzajów działań, w tym dywersyfikacji nierolniczej lokalnej gospodarki oraz zaangażowania lokalnych przedsiębiorstw europejskich i międzynarodowych klastrów.

Rozwój klastrów agroturystycznych w Mołdawii. Wzmocnienie pozarolniczej przedsiębiorczości na obszarach wiejskich.

Projekt miał zwiększyć potencjał agroturystyczny dzięki modernizacji miejscowej działalności agroturystycznej i dopasowaniu jej do standardów UE. W tym celu podjęto budowanie zrzeszeń (klastrów) przedsiębiorców; rozwijanie potencjału mołdawskich agroturystycznych MŚP, działających na terenach wiejskich; wsparcie modernizacji obszarów wiejskich; tworzenie nowych miejsc pracy poza tradycyjną działalnością rolniczą. Wsparciem objęta została grupa 20 osób, początkujących przedsiębiorców z terenów wiejskich Mołdowy, działających w szeroko rozumianej przestrzeni agroturystyki. Dzięki szkoleniom i uczestnictwu w wizycie studyjnej zwiększony został potencjał pozarolniczych MSP na rzecz rozwoju na obszarach wiejskich.

Rozwój klastrów agroturystycznych w Mołdawii. Wzmocnienie pozarolniczej przedsiębiorczości na obszarach wiejskich.

W ramach projektu:

- przeprowadzono szkolenie dla 20   beneficjentów: początkujących przedsiębiorców agroturystycznych;

-  opracowano studium marketingowe potencjału rozwoju branży  agroturystycznej w Mołdawii;

- stworzono 3 klastry przedsiębiorców z obszaru turystyki na rzecz rozwoju agroturystyki dla 3 rejonów pilotażowych;

- przygotowano i przeprowadzono wizytę   studyjną uczestników Projektu w Polsce;

- przeprowadzono konferencję podsumowującą ww. projekt w Kiszyniowie.