Polska pomoc

 

Rozwój działalności pozarolniczej na obszarach wiejskich Rejonu Ungheni

Mołdawski Rejon Ungheni znajduje się przy granicy z Rumunią i zamieszkały jest przez 111 tys. mieszkańców, z czego w terenach wiejskich mieszka 75,6 tys. osób. Funkcjonuje tu 13 tys. gospodarstw rolnych, a także ok. 100 firm związanych z rolnictwem. Średnia powierzchnia indywidualnego gospodarstwa to zaledwie 1,5 ha, gospodarstwa zarejestrowanego jako firma - 200 ha, spółdzielni - 340 ha. Właściciele najmniejszych gospodarstw rolnych nie są w stanie utrzymać się z rolnictwa, dlatego też pracują w miastach w zakładach przemysłowych.

Rejon Ungheni - dzięki swoim bogatym zasobom przyrodniczym i kulturowym - ma ogromy potencjał do rozwoju turystyki wiejskiej. Piękne lasy bukowe zajmują w Ungheni powierzchnię 30 tys. ha, na części z nich funkcjonuje Park Narodowy "Bukowy Kraj". Działają tu 32 zespoły folklorystyczne, wielu jest rzemieślników zajmujących się rzeźbiarstwem, wyszywaniem, haftem, ceramiką. Powyższe zasoby były dotychczas wykorzystywane tylko w niewielkim stopniu były. Nie przygotowano opartej o te zasoby oferty turystycznej.

W Strategii socjalno-ekonomicznego rozwoju Rejonu Ungheni na lata 2012 - 2020, zatwierdzonej uchwałą Rady Rejonu nr 1/5 w dniu 23 lutego 2012 roku, wiele uwagi poświęcono rozwijaniu potencjału turystycznego, przede wszystkim na terenach wiejskich. W Strategii podkreślono konieczność wsparcia przedsiębiorców chcących działać w tej sferze oraz potrzebę udostępnienia zasobów przyrodniczych poprzez budowę stosownej infrastruktury.

Rozwój działalności pozarolniczej na obszarach wiejskich Rejonu Ungheni

Projekt opierał się na doświadczeniach uzyskanych w 2015 r. przy realizacji projektu „Budowa potencjału gospodarstw rolnych Rejonu Ungheni poprzez wprowadzenie dodatkowych źródeł zarobkowania i zrzeszanie się mieszkańców wsi”. Częściowo stanowił jego kontynuację. Mieszkańcy wsi Rejonu Ungheni poznali już swoje zasoby, docenili swe możliwości, zrozumieli, że jest szansa na poprawienie poziomu życia w oparciu o rozwój turystyki. Pojawiły się pierwsze inicjatywy.

Planowane działania służyć miały dalszemu rozwojowi działalności pozarolniczej na obszarach wiejskich oraz umożliwić osobom pragnącym rozszerzyć swoją działalność rolniczą o elementy związane z turystyką osiągnięcie realnych dochodów. W ramach projektu założono promocję rozwoju turystyki wiejskiej na terenie Rejonu Ungheni poprzez tworzenie zaplecza informacyjnego (Centrum Edukacyjno-Informacyjne przy Parku Narodowym "Bukowy Kraj"), wprowadzenie nowych atrakcji turystycznych (Muzeum Techniki Rolniczej XX wieku), działania reklamowe (udział w targach turystycznych), poprawę organizacji imprez masowych (szkolenie w Polsce) i wreszcie umożliwienie bezpośredniego dotarcia z produkcją domową do nabywcy (utworzenie bazaru ludowego).

Rozwój działalności pozarolniczej na obszarach wiejskich Rejonu Ungheni

W ramach realizacji projektu przeprowadzono następujące działania:

- utworzenie jarmarku ludowego w Sculeni, na gruntach gminnych o pow. 0,4 ha, w pobliżu przejścia granicznego, wraz z oznakowaniem. Powstało 15 stanowisk handlowych – 8 w dużym pawilonie, 7 – w małych. Jarmark daje szansę miejscowym rolnikom i rzemieślnikom na sprzedaż bezpośrednią swoich produktów;

- utworzenie Muzeum Techniki Rolniczej XX w. - wieś Agronomovka, Rejon Ungheni z ok. 150 eksponatami. Muzeum stanowi dużą atrakcję turystyczną przyczyniającą się do zwiększenia liczby turystów odwiedzających rejon Ungheni.;

- przeprowadzenie w Polsce warsztatów pt. „Jak wykorzystać lokalne zasoby w tworzeniu wydarzeń społeczno-kulturalnych oraz oferty turystycznej wsi”, które odbyły się na terenie województw podlaskiego i warmińsko-mazurskiego w dniach 9-16 sierpnia (11 uczestników z Mołdawii - zajęcia teoretyczne i praktyczne);

- udział delegacji z Rejonu Ungheni w targach turystycznych w Warszawie w dniach 19-20 października 2016 r. w Expo Mazury;

- przygotowanie projektu budowlanego centrum informacyjno-edukacyjnego wraz z uzyskaniem pozwolenia na budowę - budynek na terenie Parku Narodowego "Bukowy Kraj";

- organizacja okrągłego stołu (07.11 – 10.11) w Rejonie Ungheni - spotkanie stanowiące podsumowanie projektu. Uczestnicy: 45 osób – przedstawiciele samorządów, organizacji pozarządowych, biznesu, Parku Narodowego „Bukowy Kraj”, Ministerstwa Turystyki, Izby Przemysłowo-Handlowej, media.